Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Komunikace, multimédia a elektronika

Společná teoretická část

 1. Limita a derivace funkce, Taylorův rozvoj, průběh funkce, integrace funkcí. Určitý integrál, aplikace. Nevlastní integrál. Diferenciální rovnice. Konvergence řad. (A2B01ZMA)
 2. Soustavy lineárních rovnic, lineární prostory. Lineární zobrazení a jeho matice. Matice a determinanty. Skalární součin. Vlastní čísla a vektory. Laplaceova transformace. (A2B01LAA)
 3. Funkce více proměnných. Limita, derivace, gradient. Jakobiho matice. Dvojný a trojný integrál. Křivkové a plošné integrály. Gaussova, Greenova a Stokesova věta. (A2B01MA3)
 4. Funkce komplexní proměnné. Cauchy-Reimannovy podmínky. Holomorfní funkce. Křivkový integrál. Cauchyova věta. Funční a mocninné řady. Laurentovy a Fourierovy řady. Reziduová věta. (A2B99MAA)
 5. Kinematika, Newtonovy zákony, práce, výkon, energie. Mechanické kmitavé soustavy, rezonance. Zákony zachování hybnosti a energie. Kvantová mechanika. Teorie relativity. (A2B02FY1)
 6. Kinetická teorie plynů, mechanika tekutin. Termodynamika. Huygensův princip, Dopplerův jev, vlnová rovnice. Optika. Fotometrie. Polarizace, disperze. Fyzika atomového jádra. (A2B02FY2)
 7. Elektrostatické a stacionární pole, potenciál, napětí, energie a síly, superpozice. Kapacita, indukčnost, rozhraní prostředí, práce, energie a síly v elmag. poli. (A2B17EPV)
 8. Elektromagnetická harmonická vlna, vlnová rovnice, vlna na rozhraní prostředí. Pointingův teorém. Parametry vedení, přenos, odraz, impedance, Smithův diagram. (A2B17EPV)
 9. Vlastnosti polovodičů a polovodičové struktury (přechody PN a MS, heteropřechody, struktura MIS), pasivní elektronické prvky (struktury, vlastnosti, modely a aplikace). (A2B34ELP)
 10. Aktivní prvky (tranzistory MOSFET, BJT, JFET), výkonové spínací součástky, optoelektr. prvky, logická hradla a paměti . principy, struktury, charakteristiky, modely a aplikace. (A2B34ELP)
 11. Časová a spektrální reprezentace signálů, klasifikace a charakteristiky signálů a soustav, základní teorémy. Korelace. Statistické momenty I. a II. řádu. (A2B99SAS)
 12. Pásmové signály, komplexní obálka, diskrétní Hilbertova transformace. Vzorkování, interpolace, typy analogových a digitálních modulací, intermodulace. (A2B99SAS)
 13. Základní zákony a teorémy. Kirchhoffovy zákony. Elementární a obecné metody analýzy obvodů . metoda uzlových napětí a smyčkových proudů. Nortonův a Theveninův teorém. (A2B31ZEO)
 14. Harmonický ustálený stav. Fázory. Rezonance. Analýza přechodných jevů. Aproximace kmitočtových charakteristik. (A2B31ZEO)
 15. Přístroje pro měření elektrického proudu, napětí a výkonu, kmitočtu a fázového rozdílu a základních parametrů pasivních prvků (odpor, indukčnost, kapacita). Chyby přístrojů a nejistoty měření. AD a DA převodníky. Multimetry, osciloskopy. (A2B38EMB)
 16. Kombinační a sekvenční logické obvody, funkce, popis, příklady realizace a způsoby návrhu.Programovatelné logické obvody, hradlová pole, jazyk VHDL, využití mikroprogramového automatu a mikroprocesorového systému pro realizaci logických funkcí. (A2B99DIT)
 17. Konstrukce zesilovačů s tranzistory a OZ (lineární, nelineární, selektivní), použití a vlastnosti ZV. Obvody pro generování signálů - monostabilní a astabilní KO, oscilátory, princip fázového závěsu. (A2B31ANO)
 18. Vlastnosti elektrotechnických materiálů. Nanotechnologie. Transformátory, usměrňovače, generátory, elektromotory. Elektroenergetika. Přenos a rozvod elektrické energie. Elektrárny.(A2B13PEL)

Společná odborná část

 1. Vrstvové modely komunikace, topologie sítí, sítě LAN, příklady na funkci protokolů v architektuře Ethernet/IP/TCP. (A2B32DAT)
 2. Sítě WAN, architektura sítě Internet, adresace, směrovací protokoly, vysílání v mnohabodové síti. (A2B32DAT)
 3. Radiokomunikační řetězec, parametry antén a přenosu, kulová vlna, Friisův vztah, geom. optika, Huygensův princip, Fresnelovy zóny, odraz, rozptyl, refrakce, difrakce. (A2B17PMS)
 4. Šíření vln v atmosféře, empirické a deterministické modely. Směrové a družicové spoje, mobilní spoje, šíření v zástavbě a uvnitř budov, plánování buňkových sítí. (A2B17PMS)
 5. Fyzikální, elektronické a optoelektronické jevy a principy využívané u senzorů, MEMS a mikroaktuátorů, parametry, zpracování senzorových signálů, inteligentní senzory. (A2B34SEI)
 6. Senzory a aktuátory pro mechanické, optické, tepelné, magnetické a chemické veličiny . principy činnosti, struktury, elektronická zapojení, vlastnosti. (A2B34SEI)
 7. Shannonovo schéma komunikačního řetězce, kapacita kanálu, kódování kanálu, digitální modulace, dělení kanálu, metody přístupu, bloky radiového přenosového řetězce. (A2B99KOS)
 8. Modelování telekomunikačních vedení, kanály s šumem a přeslechy, funkční bloky modemů, parametry digitálních rozhraní, fázové chvění. (A2B99KOS)
 9. Fyziologie a anatomie vidění. Snímání a reprodukce obrazu. Zdrojové kódování obrazové informace a přenosové video systémy. Digitální fotografie, metody předzpracování. (A2B37MMT)
 10. Fyziologie a anatomie slyšení. Elektroakustické měniče. Záznam, zpracování a zdrojové kódování zvuku. Měřicí metody v akustice. (A2B37MMT)
 11. Pojem algoritmu, programy a programovací jazyky, zápis algoritmu v programovacím jazyku Java. (A0B36PRI)
 12. Řízení chodu programu, větvení, cykly, procedury a funkce, struktura programu, principy procedurálního a objektově orientovaného programování. (A0B36PRI)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Komunikační technika

 1. Radiokomunikační řetězec, parametry antén a přenosu, kulová vlna, Friisův vztah, geom. optika, Huygensův princip, Fresnelovy zóny, odraz, rozptyl, refrakce, difrakce. (A2B17PMS
 2. Šíření vln v atmosféře, empirické a deterministické modely. Směrové a družicové spoje, mobilní spoje, šíření v zástavbě a uvnitř budov, plánování buňkových sítí. (A2B17PMS
 3. Parametry pro měření vf obvodů ve frekvenční a časové oblasti, komponenty pro vf měření, generátory a analyzátory signálů, detektory, osciloskopy. (A2B17VFM)
 4. Spektrální analyzátory, měření spektra, skalární a vektorové analyzátory obvodů, měření parametrů přenosových médií. Měření parametrů lineárních a nelin. vf obvodů. (A2B17VFM)
 5. Rozptylové parametry, orientované grafy, mikrovlnné obvody, rezonanční obvody. (A2B17VMT)
 6. Pasivní mikrovlnné obvody . atenuátory, vazební členy, nereciproké obvody. Mikrovlnné polovodičové prvky a elektronky, aktivní mikrovlnné obvody. (A2B17VMT)
 7. Hierarchie přenosových systémů TDM a WDM (SDH, OTH), telekomunikační sítě, spojovací systémy, optické síťové prvky. (A2B32PSS)
 8. Vrstvové modely sítí, analýza výkonnosti přenosu, zajištění spolehlivosti přenosu,
 9. synchronizace sítí, přenosové systémy v přístupové síti. (A2B32PSS)
 10. Radiové subsystémy a systémy, vlastnosti, konstrukce a návrh. (A2B37ROZ)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Multimediální technika

 1. Snímání obrazu a zvuku - televizní a zvukové studio, technické prostředky a techniky snímání. (A2B37ZST),
 2. Režijní zpracování obrazového a zvukového signálu, animace a efekty. Studiové formáty, záznam a odbavení obrazového a zvukového signálu. (A2B37ZST)
 3. Syntézy číslicových audio signálů (tabulková s., konkatenační s., granulační s., součtová, rozdílová s., formantová s., modulační s., nelineární s., tvarovací s.) (A2B31SMS)
 4. Číslicové audio efekty; efekty založené na časovém zpoždění, modifikace ve frekvenční oblasti, prostorové efekty. (A2B31SMS)
 5. Kodeky, antialiasingové a interpolační filtry, diferenciální vedení analogového signálu, vlastnosti analogových vstupů a výstupů, přenos přes SPDIF, AES-EBU, FireWire, Bluetooth. (A2B31HPM)
 6. HW podpora multimediálních výpočtů, multiply-add v DSP, MMX, SSE2, AltiVec, srovnání možností FPGA a signálových procesorů, audioprocesory, grafické akcelerátory. (A2B31HPM)
 7. Rádiové rozhraní komunikačních systémů, koncepce vysílačů a přijímačů a stavební bloky komunikačních systémů; systémy pro přenos rozhlasu, televize a dat. (A2B37KMM)
 8. Měření v časové, spektrální a modulační doméně v komunikačních systémech a přístroje pro měření; měření stavebních bloků, vysílačů a přijímačů komunikačních systémů. (A2B37KMM)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Aplikovaná elektronika

 1. Zesilovače, generátory signálu, jednočipové napájecí zdroje a nabíjení sekundárních zdrojů, průmyslová rozhraní . aplikace v multimediální, zabezpečovací, automobilové technice. (A2B34IAE)
 2. Pravidla návrhu elektronických soustav, project-flow, technická a výrobní dokumentace, součástková základna, pravidla certifikace, návrhové nástroje a podpůrný software. (A2B34IAE)
 3. Optické vlastnosti materiálů, detektory a zdroje záření, zobrazovače, optické přijímače, vysílače a zesilovače, optické senzory, součástky pro distribuci a ovládání optického záření. (A2B34OFT)
 4. Integrované optické vlnovody, integrovaná optoelektronika a optika, optický multiplexní přenos, měřící metody optoelektroniky a optiky. (A2B34OFT)
 5. Použití mikrokontrolérů ve výkonových aplikacích (řízení motorů, jednotky output compare, input capture, PWM). Komunikace s inteligentními senzory (sběrnice SPI, I2C, 1-Wire). ( B2B34MIK) [31.1. 2017 opravila K334]
 6. Inteligentní displeje (alfanumerické, grafické a LED displeje), principy řízení, dotykové ovládání displejů. AD převodníky (flash, SAR). Přenosy dat po sběrnicích (RS232, RS485, RS422, UART). ( B2B34MIK) [31.1. 2017 opravila K334]
 7. Pokročilé modely aktivních mikroelektronických prvků (BJT, MOSFET, JFET, MESFET), modely MOSFET pro submikronové technologie, princip makromodelování. (A2B99LES)
 8. Programy pro analýzu elektronických obvodů, jejich možnosti a využití pro analýzu spojitě a diskrétně pracujících obvodů, numerická a semisymbolická analýza. (A2B99LES)

Oborově zaměřené tematické okruhy pro obor Síťové a informační technologie

 1. Digitální telefonní přenos, spojovací systémy, signalizace, sítě ISDN, NGN, technologie ATM, VoIP. (A2B32TSI)
 2. Hierarchie PDH, SDH, OTH, principy komunikace v mobilní síti, přístupové sítě, přípojky xDSL, bezdrátové přístupové sítě. (A2B32TSI)
 3. Základy geometrické a vlnové optiky, šíření paprsku v nehomogenním prostředí, vidová struktura, Gaussovské svazky, průchod optickými prvky, absorpce a disperze, šíření pulsů v disperzním prostředí. (A2B17OKS)
 4. Přenosové vlastnosti optických vláken a jejich měření, optický vysílač a přijímač, přímá a koherentní detekce, optické systémy ve volném prostoru - FSO. (A2B17OKS)
 5. Dokumentace síťového systému, principy administrace a správy licencí, administrace uživatelů, práva administrátora a jejich získání. (A2B99SOS)
 6. Správa diskového subsystému, konfigurace systému Linux a Windows, administrace v síti, zálohování, řešení krizových situaci a bezpečnost. (A2B99SOS)
 7. Principy plánování a návrhu telekomunikačních sítí, výstavba a provoz telekomunikačních sítí, telekomunikační služby, základy telekomunikační legislativy. (A2B32PPS)
 8. Podnikatelské plánování telekomunikačního provozovatele, trh telekomunikačních služeb a zařízení, státní správa a regulace telekomunikací. (A2B32PPS)

Oborově zaměřené tématické okruhy pro obor Komunikace a elektronika

 1. Parametry pro měření vf obvodů ve frekvenční a časové oblasti, komponenty pro vf měření, generátory a analyzátory signálů, detektory, osciloskopy. (A2B17VFM)
 2. Spektrální analyzátory, měření spektra, skalární a vektorové analyzátory obvodů, měření parametrů přenosových médií. Měření parametrů lineárních a nelin. vf obvodů. (A2B17VFM)
 3. Rádiové rozhraní komunikačních systémů, koncepce vysílačů a přijímačů a stavební bloky komunikačních systémů; systémy pro přenos rozhlasu, televize a dat. (A2B37KMM)
 4. Měření v časové, spektrální a modulační doméně v komunikačních systémech a přístroje pro měření; měření stavebních bloků, vysílačů a přijímačů komunikačních systémů. (A2B37KMM)
 5. Kodeky, antialiasingové a interpolační filtry, diferenciální vedení analogového signálu, vlastnosti analogových vstupů a výstupů, přenos přes SPDIF, AES-EBU, FireWire, Bluetooth (A2B31HPM)
 6. HW podpora multimediálních výpočtů, multiply-add v DSP, MMX, SSE2,  AltiVec, srovnání možností FPGA a signálových procesorů, audioprocesory, grafické akcelerátory (A2B31HPM)
 7. Zesilovače, generátory signálu, jednočipové napájecí zdroje a nabíjení sekundárních zdrojů, průmyslová rozhraní – aplikace v multimediální, zabezpečovací, automobilové technice. (A2B34IAE)
 8. Pravidla návrhu elektronických soustav, project-flow, technická a výrobní dokumentace, součástková základna, pravidla certifikace, návrhové nástroje a podpůrný software. (A2B34IAE)
 9. Digitální telefonní přenos, spojovací systémy, signalizace, sítě ISDN, NGN, technologie ATM, VoIP. (A2B32TSI)
 10. Hierarchie PDH, SDH, OTH, principy komunikace v mobilní síti, přístupové sítě, přípojky xDSL, bezdrátové přístupové sítě. (A2B32TSI)

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.