Popis předmětu - A0B14TME

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B14TME Technická mechanika
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje znalosti aplikované mechaniky pro provozní praxi. Analýza statických namáhání konstrukčních prvků a jejich dimenzování z hlediska pevnostních podmínek a deformací. Kinematika jednodušších typů mechanizmů. Dynamické chování mechanických soustav, mechanické vibrace. Termodynamika reálných plynů a par, jejich stavové změny a oběhy, základní porovnávací oběhy tepelných strojů. Základy jednorozměrového proudění v proudové trubici, transportní ztráty v hydraulických soustavách.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B14TME

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B14TME

Osnovy přednášek:

1. Základy technické mechaniky. Stupně volnosti, vazby. Silové soustavy
2. Statika podepřeného tělesa a soustav těles. Prutové soustavy.
3. Řetězovka. Statika soustav s pasivními odpory.
4. Základy mechaniky poddajných těles, napjatost a deformace.
5. Pevnostní výpočty základních případů namáhání.
6. Kinematika bodu a tělesa. Unášivý a relativní pohyb
7. Kinematika soustav těles, vybrané typy mechanismů.
8. Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa, pohybové rovnice, integrální věty.
9. Metoda uvolňování v dynamice soustav, mechanické kmitání.
10. Základy energetické termodynamiky, vlastnosti reálných plynů a par.
11. Stavová plocha vody a vodní páry, vratné stavové změny ve vodní páře.
12. Oběhy. Základní porovnávací oběhy plynové a parní turbíny.
13. Základy hydrodynamiky, rovnice kontinuity a pohybová rovnice.
14. Energetické ztráty při proudění v proudové trubici.

Osnovy cvičení:

1. Algebra sil, reakce ve vazbách podepřeného tělesa.
2. Metoda uvolňování v soustavách těles.
3. Prutové soustavy. Soustavy se třením.
4. Rovinná napjatost, stanovení hlavních napětí.
5. Dimenzování hřídele při prostém krutu.
6. Výpočet napětí při ohybu nosníků.
7. Kombinace krutu a ohybu hřídele.
8. Určování rychlosti a zrychlení bodů tělesa při rovinném pohybu.
9. Analýza čtyřkloubového, klikového a vačkového mechanismu.
10. Sestavení a řešení pohybových rovnic rotorů.
11. Pohybová rovnice soustavy s jedním stupněm volnosti.
12. Diagramy vodní páry, řešení vratných stavových změn.
13. Práce a účinnost porovnávacího oběhu parní turbíny.
14. Aplikace Bernoulliho rovnice v potrubních soustavách.

Literatura:

Předpokládá se vydání nových učebních textů
1. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
2. Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
3. Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B14TME

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.