Popis předmětu - AD0M14DMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů
Role:V Rozsah výuky:14+6s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na matematický popis a řešení dynamických jevů v mechanických částech strojů a pohonů. Dynamika rotačního a obecného rovinného pohybu, účinky setrvačných sil na těleso, vyvažování rotorů. Vektorové a analytické metody sestavování pohybových rovnic soustav a jejich řešení. Vibrace v soustrojích a jejich snižování. Napětí a deformace v rotujících částech, kritické otáčky rotorů. Charakteristiky typických pohonů a přechodové děje v soustavách s pohonnými agregáty.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14DMP

Osnovy přednášek:

1. Rozložení hmoty v prostoru, hmotnostní momenty, transformace souřadnic, hlavní osy setrvačnosti.
2. Hybnost a točivost tuhého tělesa, setrvačné síly a jejich momenty, kinetická energie.
3. Pohybové rovnice tělesa při rovinném pohybu.
4. Dynamické účinky na nevyvážený rotor, reakce v ložiskách. Podmínky vyvážení rotoru, vyvažovací stroje.
5. Dynamický popis soustav těles, metody sestavování pohybových rovnic (vektorové i analytické).
6. Aplikace Lagrangeových rovnic pro soustavy s jedním a více stupni volnosti.
7. Pasivní prvky a nelinearity v mechanických soustavách.
8. Pružné uložení strojů, mechanické vibrace.
9. Snižování vibrací způsobem uložení a dynamickými tlumiči. Setrvačníky.
10. Namáhání a deformace pružných hřídelí, torzní a ohybové kmity, kritické otáčky nevyváženého rotoru.
11. Napětí a deformace rotujících součástí.
12. Statické a dynamické momentové charakteristiky typických pohonů a zatížení.
13. Přechodové stavy ve strojních agregátech a jejich analýza.
14. Experimentální metody v dynamice a pružnosti.

Osnovy cvičení:

1. Výpočet momentů setrvačnosti a deviačních momentů typických těles.
2. Stanovení dynamických veličin tělesa při základním rozkladu pohybu.
3. Analytické řešení pohybových rovnic tělesa.
4. Simulační programy pro řešení pohybových rovnic (počítačové cvičení)
5. Statické vyvažování rotorů a dynamické vyvažování ve dvou rovinách (laboratorní cvičení)
6. Sestavování matematických modelů dynamických soustav.
7. Simulace dynamické soustavy v komerčním programu (počítačové cvičení).
8. Měření kinematických veličin na laboratorním modelu mechanické soustavy (laboratorní cvičení).
9. Identifikace parametrů soustav srovnáním teorie a experimentu, vlivy pasivních odporů.
10. Amplitudové a fázové charakteristiky lineárních a nelineárních kmitajících soustav.
11. Výpočet napětí a deformací pružných hřídelí a kritických otáček.
12. Matematický model nevyváženého pružně uloženého rotoru. (počítačové cvičení)
13. Přechodové děje v soustavě s více stupni volnosti při rozběhu s danou momentovou charakteristikou pohonu
14. Ukázky simulace složitých dynamických soustav (počítačové cvičení).

Literatura:

Předpokládá se vydání nových učebních textů
1. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
2. Slavík, J., Stejskal, V., Zeman, V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT Praha, 1997
3. Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
4. Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3 Elektroenergetika V
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MKKME1 Bezdrátové komunikace V
MKKME5 Komunikační systémy V
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V
MKKME3 Elektronika V
MKKME2 Multimediální technika V
MKOI1 Umělá inteligence V
MKOI5 Softwarové inženýrství V
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MKOI2 Počítačové inženýrství V
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MKKYR1 Robotika V
MKKYR3 Systémy a řízení V
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 20.1.2021 17:50:24, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.