Popis předmětu - A2B38EMB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A2B38EMB Elektrická měření
Role:P, V Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Toto na závěr doplňují základy magnetických měření a problematika měřicích systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2B38EMB

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B38EMB

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy elektrických popř. magnetických měření, a to zejména metodami měření, běžnými měřicími přístroji a jejich klíčovými bloky, jejich vlastnostmi a zásadami správného používání, a to včetně možností jejich integrace do měřicích systémů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - význam měření, měřicí řetězec; přesnost měření - nejistota měření při přímých a nepřímých měřeních, chyba metody a její korekce.
2. Přistroje pro měření napětí a proudu (analogové, číslicové).
3. Měřicí zesilovače, převodníky střední a efektivní hodnoty, řízený usměrňovač.
4. Převodníky pro měření součtu, rozdílu a součinu; integrační zesilovač; metody a přístroje pro měření kmitočtu a fázového rozdílu.
5. Měření stejnosměrných i střídavých proudů a napětí - etalony, přístroje a metody.
6. Princip vzorkování a kvantování analogového signálu, analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky - principy a vlastnosti.
7. Měření odporu - převodník R/U, metody měření malých a velkých odporů; nevyvážený Wheatstoneův můstek pro senzorové aplikace.
8. Moderní číslicové multimetry, souhlasné rušení a jeho potlačení, princip autokalibrace a softwarové kalibrace.
9. Měření výkonu el. proudu - definice, metody měření, číslicový W-metr; měření spotřeby el. energie.
10. Měření impedancí a admitancí v nízkofrekvenční oblasti - můstkové metody, princip číslicových RLC měřičů.
11. Měření stejnosměrných a nf magnetických polí, měření parametrů a charakteristik feromagnetických materiálů.
12. Analogový osciloskop a osciloskop s číslicovou pamětí, pasivní osciloskopická sonda.
13. Nízkofrekvenční generátory měřicích signálů.
14. Měřicí systémy - přehled a použití, měřicí systém GP-IB, měřicí systémy na bázi zásuvných měřicích karet do PC, možnosti programování.

Osnovy cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; měření na napěťovém děliči (chyba metody, odhad nejistoty)
3. Měření malých proudů; měřicí zesilovače
4. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje; měřicí usměrňovač
5. Měření výkonu jednofázové zátěže; měření kmitočtu a doby periody čítačem
6. Demonstrace principu vzorkování; test I 7. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu; měření malých odporů
8. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - aplikace pro odporový snímač, test II
9. Číslicový měřič impedancí a admitancí
10. Měření amplitudové permeability; test III
11. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488
12. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru, test IV
13. Samostatná práce
14. Samostatná práce

Literatura:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie ČVUT, Praha 2003
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2005
[3] Placko D. : Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Elektronické prvky, Signály a soustavy, Základy elektrických obvodů

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B38EMB

Klíčová slova:

Měření, veličina elektrická, přístroj měřicí, metoda měřicí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKME1 Komunikační technika P 3
BPKME5 Komunikace a elektronika P 3
BPKME_BO Před zařazením do oboru P 3
BPKME4 Síťové a informační technologie P 3
BPKME3 Aplikovaná elektronika P 3
BPKME2 Multimediální technika P 3
BPOI1 Počítačové systémy V 3
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 3
BPOI3 Softwarové systémy V 3
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 3
BPKYR1 Robotika V 3
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 3
BPKYR3 Systémy a řízení V 3
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 3
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 3
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 3
BWM(ECTS) Web a multimedia V 3
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 3
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 3


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.