Popis předmětu - A1M16PPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1M16PPP Právo pro podnikatele
Role:V Rozsah výuky:3+1s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Ústavní systém ČR. Základní struktury Evropské unie, její právní systém. Charakteristika správního práva a správního řízení. Struktura správního soudnictví a výkon správních rozhodnutí. Zařazení stavebního řádu, základní pojmy, práva a povinnosti účastníků, věcná a místní příslušnost správních orgánů, veřejnoprávní kontrola. Charakteristika autorského zákona, základní pojmy, hromadná správa autorských práv, osobnostní a majetková práva, veřejnoprávní kontrola. Charakteristika trestního práva, základní pojmy, postup orgánů činných v trestním řízení, řádné i mimořádné opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola. Mezinárodně-právní ochrana v trestní oblasti, princip teritoriality a personality, výkon rozhodnutí, extradice. Mezinárodní právní normy. Ochrana práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a mezinárodních smluv.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16PPP

Osnovy přednášek:

1. Úvod do ústavního práva ČR. Ústavní pořádek ČR. Listina základních práv a svobod. Mezinárodní právo veřejné a soukromé, závaznost mezinárodních smluv.
2. Úvod do právního systému Evropské unie. Druhy komunitárních právních aktů, právní závaznost a vykonatelnost. Spory mezi podnikatelskými subjekty.
3. Úvod do správního práva. Základní pojmy, struktura orgánů veřejné správy a samosprávy, přímá a přenesená působnost, obecné a zvláštní podmínky pro výkon státní správy.
4. Správní řízení. Povaha a podmínky správních rozhodnutí, procesní postavení účastníků, řádné i mimořádné opravné prostředky,výkon správních rozhodnutí.
5. Úvod do stavebního řádu. Povaha stavebního řádu. Postavení subjektů. Závaznost a vykonatelnost rozhodnutí stavebních úřadů.
6. Úvod do autorského práva. Charakteristika autorských práv, subjekty a objekty autorských práv, výkon autorských práv. Databáze a počítačové programy.
7. Správa autorských práv. Podmínky pro udělení licence. Registrační místa, oprávnění subjektů k výkonu autorských práv. Veřejná kontrola.
8. Smluvní typy. Licenční smlouva. Podlicenční smlouva. Know - how. Kupní smlouva. Přechod a převod majetkových práv. Užívání osobnostních práv.
9. Úvod do trestního práva. Charakteristika trestního práva. Základní pojmy, příslušnost. Orgány činné v trestním řízení, princip presumpce neviny, procesní postavení subjektů.
10. Trestní řízení. Charakteristika trestního řízení. Rozhodnutí soudů. Subjektivní a objektivní stránka trestného činu. Řádné i mimořádné opravné prostředky. Vynutitelnost práva.
11. Úvod do správního soudnictví. Organizace správních soudů. Základní pojmy. Subjekty soudního řízení. Rozhodovací pravomoc soudů. Kasační stížnost.
12. Řízení u správního soudu. Druhy a obligatorní náležitosti soudních rozhodnutí. Podjatost soudců. Účinky ex tunc a ex nunc. Řádné i mimořádné opravné prostředky.
13. Mezinárodní ochrana práv a svobod. Harmonizace trestních norem v zemích Evropské unie. Právní úprava mezinárodních smluv, její subjekty. Právní síla mezinárodních norem.
14. Mezinárodní právní ochrana duševního vlastnictví. Mezinárodní licenční smlouva. Řešení sporů v oblasti práv duševního vlastnictví mezi státy. Úloha OSN.

Osnovy cvičení:

1. Veřejné zdroje informací - elektronické prověření údajů podnikatelských subjektů Obchodní rejstřík, Ares, Živnostenský rejstřík)
2. Základní úkony účastníka ve správním řízení (návrh, odvolání, rozklad)
3. Základní úkony ve stavebním řízení(návrh, odvolání, rozklad)
4. Smlouva o vytvoření počítačového programu, smlouva o jeho prodeji.
5. Mezinárodní a tuzemská licenční smlouva
6. Základní úkony účastníka v trestním řízení (stížnost, odvolání, dovolání, obnova řízení)
7. Stížnost k Evropskému soudnímu dvoru

Literatura:

1. Karel Klíma, Ústavní právo, ČENĚK
2. Josef Blahož a kol., Ústavní právo EU,ČENĚK
3. Telec a kol. Autorský zákon, C.H.BECK
4. Josef Vedral, Správní řád, BOVA POLYGON
5. Jiří Jelínek a kol., Trestní zákoník LEGES
Informační systém ASPI, LEGSYS

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&;task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-pro-podnikatele

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB Před zařazením do oboru V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 15:49:56, semestry: L/2021-2, Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)