Popis předmětu - A1B16PAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B16PAP Právo a podnikání
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Úvod do právní terminologie. Právní úprava podnikání v ČR. Právní úprava podnikání v EU a právní závaznost pro podnikatelské subjekty v ČR. Základní právní předpisy v oblasti podnikání. Úvod do obchodního práva, obchodně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, družstva a sdružení, veřejnoprávní kontrola. Úvod do občanského práva, občansko-závazkové vztahy, fyzické a právnické osoby, analogie zákona i práva, veřejnoprávní kontrola. Úvod do živnostenského práva, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živnostenským způsobem, vznik a druhy živnostenských oprávnění, veřejnoprávní kontrola. Úvod do pracovního práva, pracovně-právní vztahy, typy smluvních vztahů, veřejnoprávní kontrola. Ochrana hospodářské soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B16PAP

Osnovy přednášek:

1. Úvod do právní term. Úprava pod. v ČR a EU, mez. právo a smlouvy.
2. Právní předpisy v oblasti pod. Právní závaznost a vykonatelnost rozhodnutí orgánu veřejné správy a samosprávy v ČR a EU, princip teritoriality.
3. Zvlástní část I. Úvod do obch. práva. Zákl.pojmy, typy obch.spol., podmínky jejich založení, obsah závazkových vztahů, obecné a zvláštní podmínky pro výkon stat.funkce, právní důvody zrušení a zániku.
4. Spol. s r.o. - povaha a podmínky vzniku spol., postavení spol., orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.
5. A.s. - povaha a podmínky vzniku spol., význam sukcesivního i simultánního vzniku, postavení akcionářů, orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.
6. K.s. - povaha a podmínky vzniku spol., postavení komplementářů a komanditistů, orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.
7. V.o.s. - povaha a podmínky vzniku spol., postavení spol., orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.
8. Družstvo, zájmové sdružení právnickych osob - povaha a podmínky vzniku spol., postavení účastníků, orgány spol., základní jmění, zrušení a zánik.
9. Smluvní typy. Právní úprava, subjekty, obsah, obligatorní a fakultativní náležitosti, sml. o dílo, kupní sml., sml. o obstarání záležitostí.
10. Ochr. hospod.soutěže. Vymahatelnost práva a vykonávací řízení v ČR i EU.
11. Úvod do obč. práva. Základní pojmy, věcná a místní působnost, právní skutečnosti, obligatorní a fakultativní náležitosti právních úkonů, subsidiarita práva.
12. Úvod do živn.práva. Základní pojmy, práva a povinnosti podnikatelů, podnikající živn.způsobem, vznik a druhy živn.oprávnění, veřejnoprávní kontrola.
13. Úvod do prac.práva. Základní pojmy, typy pracovněprávních vztahů, obligatorní i fakultativní náležitosti prac.smlouvy, manažerská sml.
14. Reserva

Osnovy cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky zápočtu. Právní předpisy v oblasti podnikání.
2. Typy obchodních společností, založení.
3. Sestavení společenské smlouvy.
4. Transformace s.r.o. na a.s.
5. Typy obchodních smluv, příklady smluv.
6. Vztah obchodní společnosti a občana, ochrana práv občana a hospodářské soutěže.
7. Založení živnosti.

Literatura:

1. Pelikánová, I.: Obchodní právo I, ASPI
2. Jakubka, J.: Zákoník práce pro praxi, Anag
3. Horzinková, E.: Živnostenský zákon pro praxi, Anag
4. Pomahac, R.: Evropské veřejné právo, ASPI
5. Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&;task=section&id=7&Itemid=236

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPOI1 Počítačové systémy V 5
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 5
BPOI3 Softwarové systémy V 5
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 5
BPKYR1 Robotika V 5
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKYR3 Systémy a řízení V 5
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 5
BPKME1 Komunikační technika V 5
BPKME5 Komunikace a elektronika V 5
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 5
BPKME4 Síťové a informační technologie V 5
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 5
BPKME2 Multimediální technika V 5
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 5
BWM(ECTS) Web a multimedia V 5
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 5
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 5
BPEEM2 Elektrotechnika a management PO 5


Stránka vytvořena 27.7.2021 19:50:39, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.