Popis předmětu - A1B16UFI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2c
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Účetní zásady. Oceňování majetku a závazků. Náklady, výnosy a zisk. Rozvaha, výsledovka a jejich analýza. Finanční analýza firmy, metody a cíle. Financování firmy. Rozpočty a controlling. Současná hodnota, cena příležitosti. Dlouhodobé financování. Rozhodovací metody pro výběr investic. IRR, NPV. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí. Model CAPM, WACC.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B16UFI

Osnovy přednášek:

1. Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady.
2. Metodika účetnictví.
3. Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva.
4. Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.
5. Účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování.
6. Účetní závěrka, její sestavení a audit.
7. Výkaz zisků a ztrát, struktura.
8. Peněžní toky firmy, výkaz cash flow.
9. Ukazatelé finanční situace firmy.
10. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
11. Dlouhodobé financování, WACC.
12. Rozhodovací metody pro výběr investic.
13. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
14. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

Osnovy cvičení:

1. Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví
2. Rozvaha a její rozložení do účtů
3. Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy.
4. Příklady hospodářských operací
5. Daně a jejich zachycení v účetnictví
6. Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor
7. Výkaz cash flow
8. Výpočty ukazatelů finanční situace firmy
9. Test.
10. Finanční matematika.
11. Úvěry. Způsoby úročení.
12. Výpočty NPV a IRR.
13. Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.
14. Doba porovnání. Složitější případy hodnocení.

Literatura:

1. Kislingerová a kol: Manažerské finance, Beck
2. Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress
3. D.Kovanicová: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon
4. D.Kovanicová: Abeceda účetnictví pro každého, Polygon,
5. P.Ryneš. Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Anag
6. Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele)

Požadavky:

Předpokládá se absolvování předmětu A1B16EKP https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ucetnictvi-a-finance

Klíčová slova:

účetnictví; finance podniku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V 6
BPOI_BO Před zařazením do oboru V 6
BPOI3 Softwarové systémy V 6
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V 6
BPKYR1 Robotika V 6
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 6
BPKYR3 Systémy a řízení V 6
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 6
BPKME1 Komunikační technika V 6
BPKME5 Komunikace a elektronika V 6
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 6
BPKME4 Síťové a informační technologie V 6
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 6
BPKME2 Multimediální technika V 6
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 6
BWM(ECTS) Web a multimedia V 6
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 6
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 6
BPEEM2 Elektrotechnika a management PO 6


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.