Popis předmětu - A0M14DMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů
Role:V Rozsah výuky:2+2s
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na matematický popis a řešení dynamických jevů v mechanických částech strojů a pohonů. Dynamika rotačního a obecného rovinného pohybu, účinky setrvačných sil na těleso, vyvažování rotorů. Vektorové a analytické metody sestavování pohybových rovnic soustav a jejich řešení. Vibrace v soustrojích a jejich snižování. Napětí a deformace v rotujících částech, kritické otáčky rotorů. Charakteristiky typických pohonů a přechodové děje v soustavách s pohonnými agregáty.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M14DMP

Osnovy přednášek:

1. Rozložení hmoty v prostoru, hmotnostní momenty, transformace souřadnic, hlavní osy setrvačnosti.
2. Hybnost a točivost tuhého tělesa, setrvačné síly a jejich momenty, kinetická energie.
3. Pohybové rovnice tělesa při rovinném pohybu.
4. Dynamické účinky na nevyvážený rotor, reakce v ložiskách. Podmínky vyvážení rotoru, vyvažovací stroje.
5. Dynamický popis soustav těles, metody sestavování pohybových rovnic (vektorové i analytické).
6. Aplikace Lagrangeových rovnic pro soustavy s jedním a více stupni volnosti.
7. Pasivní prvky a nelinearity v mechanických soustavách.
8. Pružné uložení strojů, mechanické vibrace.
9. Snižování vibrací způsobem uložení a dynamickými tlumiči. Setrvačníky.
10. Namáhání a deformace pružných hřídelí, torzní a ohybové kmity, kritické otáčky nevyváženého rotoru.
11. Napětí a deformace rotujících součástí.
12. Statické a dynamické momentové charakteristiky typických pohonů a zatížení.
13. Přechodové stavy ve strojních agregátech a jejich analýza.
14. Experimentální metody v dynamice a pružnosti.

Osnovy cvičení:

1. Výpočet momentů setrvačnosti a deviačních momentů typických těles.
2. Stanovení dynamických veličin tělesa při základním rozkladu pohybu.
3. Analytické řešení pohybových rovnic tělesa.
4. Simulační programy pro řešení pohybových rovnic (počítačové cvičení)
5. Statické vyvažování rotorů a dynamické vyvažování ve dvou rovinách (laboratorní cvičení)
6. Sestavování matematických modelů dynamických soustav.
7. Simulace dynamické soustavy v komerčním programu (počítačové cvičení).
8. Měření kinematických veličin na laboratorním modelu mechanické soustavy (laboratorní cvičení).
9. Identifikace parametrů soustav srovnáním teorie a experimentu, vlivy pasivních odporů.
10. Amplitudové a fázové charakteristiky lineárních a nelineárních kmitajících soustav.
11. Výpočet napětí a deformací pružných hřídelí a kritických otáček.
12. Matematický model nevyváženého pružně uloženého rotoru. (počítačové cvičení)
13. Přechodové děje v soustavě s více stupni volnosti při rozběhu s danou momentovou charakteristikou pohonu
14. Ukázky simulace složitých dynamických soustav (počítačové cvičení).

Literatura:

Předpokládá se vydání nových učebních textů
1. Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1991
2. Slavík, J., Stejskal, V., Zeman, V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT Praha, 1997
3. Jirků,S., Klepš,Z., Nožička.,J.:Tabulky pro mechaniku a strojnictví. ČVUT Praha, 1993
4. Jirků, S. a kol. : Mechanika a termodynamika -.cvičení. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPBIO1 Biomedicínská informatika V
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)