Popis předmětu - AD2M17PMP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD2M17PMP Počítačové modelování polí
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět připravuje studenty pro práci na profesionálních programech pro návrh prvků radiokomunikačních soustav tak, jak se využívají v současné praxi. Součástí je získání znalostí základních numerických metod a výběr optimální metody k řešení konkrétní úlohy. Předmět rovněž doplňuje znalosti matematiky pro řešení vysokofrekvenčních komunikačních soustav a systémů a představuje některé moderní partie matematiky s konkrétními aplikacemi v návrzích spojů a radiokomunikačních subsystémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M17PMP

Cíle studia:

Získání znalostí základních numerických metod a výběr optimální metody k řešení konkrétní úlohy.

Osnovy přednášek:

1. Integrální metody, elektrické pole nábojů
2. Metoda momentů, řešení soust. lineárních rovnic, postprocessing
3. Diferenciální metody v elektrickém poli - řešení Poissonovy rovnice, FDM
4. Integrální metody řešení v magnetickém poli, řešení Biot-Savartova zákona, L cívek
5. Modelování nestacionárních polí, kvazistacionární přiblížení, vířivé proudy
6. Profesionální simulátory pole
7. Numerické metody: FDTD, FIT, metoda konečných prvků (FEM)
8. Řešení parciálních diferenciálních rovnic - analytické a numerické řešení
9. Způsoby modelování antén v kmitočtové a časové oblasti
10. Modelování na vedení v kmitočtové oblasti - přizpůsobování
11. Modelování na vedení v kmitočtové obasti - rušivé vyzařování
12. Modelování na vedení v časové oblasti - zkreslení přenosu
13. Speciální polynomy a funkce, Besselovy funkce, aproximace funkcí
14. Speciální techniky modelování a optimalizace - genetické algoritmy - teorie a aplikace

Osnovy cvičení:

1. Řešení samostatné úlohy (elektrostatické pole)
2. Samostatná práce v počítačové laboratoři 3.Řešení samostatné úlohy (magnetické pole)
4. Samostatná práce v počítačové laboratoři 5.Práce s profesionálními simulátory
6. Práce s profesionálními simulátory - samostatná práce v počítačové laboratoři 7.Řešení samostatné úlohy (řešení vlnové rovnice ve volném prostoru)
8. Samostatná práce v počítačové laboratoři 9.Řešení samostatné úlohy (řešení vlnové rovnice na vedení, přizpůsobování)
10. Samostatná práce v počítačové laboratoři 11.Řešení samostatné úlohy (řešení vlnové rovnice na vedení, rušivé vyzařování)
12. Řešení samostatné úlohy (řešení zkreslení vedení)
13. Samostatná práce v počítačové laboratoři 14.Prezentace projektových úloh, zhodnocení

Literatura:

1. Mayer, D., Ulrych, B.: Základy numerického řešení elektrických a magnetických polí. SNTL/ALFA, Praha 1988
2. Umashankar, K., Taflove, K.: Computational Electromagnetics. Artech House, Inc., London 1993,
3. Černohorský,D., Raida,Z., Škvor,Z., Nováček,Z.: Analýza a optimalizace mikrovlnných struktur. VUT v Brně 1999

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M17PMP

Klíčová slova:

modelování polí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace PO 3
MKEEM1 Technologické systémy V 3
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 3
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 3
MKEEM3 Elektroenergetika V 3
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 3
MKOI1 Umělá inteligence V 3
MKOI5 Softwarové inženýrství V 3
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 3
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 3
MKOI2 Počítačové inženýrství V 3
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 3
MKKYR1 Robotika V 3
MKKYR3 Systémy a řízení V 3
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 3


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.