Popis předmětu - A6M33FZG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33FZG Fyziologie a anatomie
Role:P Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje s fyziologií jednotlivých orgánových systémů v oboru fyziologie člověka, podává přehled o fyziologických funkcích na úrovni buněčné a na úrovni orgánových soustav. Na poznatky z fyziologie navazuje patologie a patologická fyziologie. Předmět postupně seznamuje posluchače se základními principy funkcí lidského organismu, zabývá se propojením struktury a funkce v lidském organizmu, zdůrazňuje význam biologických membrán a jejich význam pro děje v organismu. Dále se zabývá jednotlivými systémy, jako jsou vnitřní prostředí a homeostáza, krev, seznamuje se základy imunologie. Dále jsou systematicky probrány dýchání, oběhový systém jako dynamický prostředek homeostázy, trávicí systém, fyziologie přeměny látek, obecné principy látkové výměny, vylučovací systémy organismu,reprodukce a vývoj, stárnutí, těhotenství, humorální regulace, neurofyziologie a fyziologie smyslů. Z hlediska anatomie jsou probrány základní strukturní prvky buňka, stavba svalstva a nervové tkáně. Dále jsou systematicky probrány anatomické poznatky z následujících systémů: dýchacího, oběhového, vylučovacího, reprodukčního, stavba centrálního a autonomního nervového systému. MÍSTO VÝUKY: Výuka bude probíhat na Fyziologickém ústavu, 1.LF UK, Albertov 5. Na první přednášku se studenti shromáždí v hale, odkud si je přednášející odvede do příslušné volné posluchárny. Místnost bude upřesněna vyučujícím. Pozor: místo výuky se během semestru může měnit.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33FZG

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti o fungování lidského organismu a pochopit funkci všech systémů organismu.

Osnovy přednášek:

1. Propojení struktury a funkce v lidském organizmu, od atomu přes molekulu, buňku, buněčné organely k orgánům.
2. Principy fyziologických funkcí, základy regulací v organizmu.
3. Vnitřní prostředí a homeostáza. Význam vnitřního prostředí pro průběh fyziologických dějů v organizmu.
4. Krev. Funkce krvinek, typy krvinek, krevní skupiny, krevní srážlivost, obranné funkce organismu. Základy imunologie, specifická a nespecifická imunita.
5. Dýchání, centrum dýchání jako příklad jednoduché neuronové sítě.
6. Oběhový systém jako dynamický prostředek homeostázy.
7. Trávicí systém. Propojení anatomie, fyziologie a biochemie trávicích enzymů, regulační funkce hormonů trávicí soustavy.
8. Fyziologie přeměny látek, obecné principy látkové výměny,metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin, řízení příjmu potravy, zásady správné výživy, úloha vitamínů, minerálů a stopových prvku.
9. Vylučovací systémy organismu.
10. Reprodukce a vývoj. Fyziologie rozmnožování, těhotenství.
11. Humorální regulace.
12. Autonomní nervový systém.
13. Centrální nervový systém.
14. Receptorové informační vstupy. Smysly - převod
modality podnětu na modalitu vzruchu.

Osnovy cvičení:

1. Modelování dějů na buněčné membráně, klidový a akční
potenciál, model axonu, vlastnosti nervového vlákna, ovlivnění vodivosti axonem, význam myelinizace, průměru axonu a délky internodia na rychlost vedení akčního potenciálu.
2. Acidobazická rovnováha, nárazníkové systémy, model respirační acidózy, alkalózy, metabolické
acidózy a alkalózy.
3. Model krevního oběhu a řízení základních parametrů.
4. Spirometrie. Auskultační plicní nálezy v normě a patologii.
5. Model dýchacího systému. Statické a dynamické parametry.
Výměna plynů. Ventilace-perfuse.
6. EKG, základní parametry a analýza záznamu.
7. Model srdeční činnosti. Vliv změněné propustnosti
iontovými kanály na srdeční činnost. Mechanizmy dějů probíhajících v srdeční tkáni. Model činnosti pacemakerových buněk (sinoatriální uzel, Purkyňova vlákna) 8. Model regulace glykémie.
9. Model Henleovy kličky, model glomerulární filtrace, model osmotické a iontové diurézy, uplatnění ledvin v udržování acidobazické rovnováhy.
10. Fyziologie stárnutí - seminář.
11. Model termoregulace a metabolismu.
12. Model ovlivnění krevního tlaku, srdeční frekvence a dalších ukazatelů - fyziologické funkce autonomního nervstva. Auskultační srdeční nálezy v normě a patologii.
13. Orientační vyšetření psychických funkcí, test krátkodobé paměti.
14. Audiometrie a vyšetření zraku.

Literatura:

[1] Mysliveček, J.: Základní fyziologické principy I (2. přepracované vydání). 152 str., Nakladatelství ČVUT. Praha 2007.
[2] Mysliveček, J.: Základní fyziologické principy II. 129 str., Nakladatelství ČVUT. Praha 2007
[3] Mysliveček, J. a kol.: Základy neurověd. 390 str. Triton. Praha 2009.

Požadavky:

Prezentace na cvičení 80%.

Klíčová slova:

Funkce, orgánové systémy, regulace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika P 1
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 1


Stránka vytvořena 2.8.2021 19:52:18, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.