Popis předmětu - A6M33LEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33LEE Lékařská etika
Role:P, V Rozsah výuky:2P+0C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky. Předmět je rozdělen do tří bloků, je prakticky orientován a je veden vyučujícími, kteří mají letité zkušenosti z lékařské a ošetřovatelské péče. První blok je spojen především s otázkami obecné etiky, zatímco druhý a třetí blok se věnují zejména etickým otázkám spojených s životem, zdravím, nemocí a umíráním člověka a s lékařskými zásahy. Nedílnou součástí předmětu jsou diskuse, ve kterých se studenti učí pokládat etické otázky a reagovat na ně, věcně argumentovat, prosazovat svůj názor a společně nacházet odpovědi. Na konci semestru studenti, rozděleni do skupin, presentují výsledky svých referátů, věnujících se vybraných etickým otázkám. Po absolvování všech přednášek jsou studenti schopni diskutovat a řešit nejen všeobecné etické problémy, ale i problémy lékařské etiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33LEE

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky.

Osnovy přednášek:

1. Etika jako filozofická disciplína, dějiny oboru.
2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky.
3. Hermeneutika: principy a aplikace v medicíně.
4. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání, etika mezilidských vztahů.
5. Lékařská etika, Hippokratova přísaha, lékařské kodexy a české zákony.
6. Pravda v medicíně, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost.
7. Etické otázky v geriatrii, smrti a umírání, paliativní péče.
8. Transplantace, lege artis, klinické protokoly, medicína založena na důkazech.
9. Euthanasie, Dysthanasie.
10. Etické otázky v genetice, embryologii, neplodnost, asistovaná reprodukce, interrupce.
11. Práva fétu, dítěte, handicapovaných, duševně nemocných.
12. Presentace referátů, diskuse.
13. Presentace referátů, diskuse, kolokvium.
14. Presentace referátů, udělení zápočtů.
Individuální práce se obsahově kryjí s přednášenou a procvičovanou látkou, jejich rozsah odpovídá náplni 2-3 přednášek. Referáty, zpracovávané ve skupinách a jejich presentace ve skupinách na konci semestru. Kvalitu prací kontroluje a vyhodnocuje vyučující.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, 2002.
[2] Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství, Grada 2007.
[3] Šimek, J.; Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada 2003.
[4] Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně, Grada 2007.

Požadavky:

Schopnost naslouchat, klást otázky, diskutovat, dovednost dělat správná rozhodnuti. Aktivní účast na cvičeních, vypracování a presentace semestrální práce

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33lee/start

Klíčová slova:

lékařská etika, čtyři etické principy, informovaný souhlas, medicína založená na důkazech, lege artis

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1 Biomedicínská informatika V 4
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství P 3


Stránka vytvořena 14.6.2021 09:50:50, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.