Popis předmětu - A6M33PFR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací
Role:PO Rozsah výuky:2P+0C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět navazuje na předmět Fyziologie a anatomie. Seznamuje s vybranými poruchami funkcí jednotlivých fyziolog. orgánových systémů, adaptačními odpověďmi organismu na příslušné poruchy a průběhem patogeneze jednotlivých orgánových selhání. Důraz je kladen na pochopení provázanosti jednotlivých fyziologických systémů a pochopení regulační odpovědi při jednotlivých orgánových poruchách. Při výkladu budou hojně využívány počítačové modely, e-learningové prostředky i wiki stránka předmětu http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/vyuka/cvut_-_fel_bioinzenyri. MÍSTO VÝUKY: výuka bude probíhat na 1.LF UK, Praha 2, U Nemocnice 5, Ústav patologické fyziologie, Oddělení biokybernetiky, seminární místnost (1. patro, vpravo)

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M33PFR

Osnovy přednášek:

1. Regulační mechanismy homeostázy vnitřního prostředí a homeostázy buněčných populací. Systémový pohled na provázanost fyziologických regulací.
2. Poruchy přenosu krevních plynů.
3. Poruchy acidobazické a iontové homeostázy vnitřního prostředí.
4. Poruchy objemové a osmotické homeostázy vnitřního prostředí.
5. Poruchy cirkulačního systému - pravostranné a levostranné srdeční selhání.
6. Kardiogenní, distribuční, hypovolemický a septický šok, poruchy řízení krevního tlaku.
7. Poruchy respiračního systému, poruchy ventilace, difúze a perfúze.
8. Poruchy funkce ledvin, nefrotický syndrom, akutní a chronické ledvinné selhání.
9. Poruchy funkce jater a zažívání.
10. Vybrané poruchy endokrinních funkcí. Diabetes. Poruchy hypofýzy. Poruchy dřeně a kůry nadledvin. Poruchy štítné žlázy.
11. Poruchy homeostázy buněčných populací, kancerogeneze.
12. Poruchy hemopoezy.
13. Poruchy imunity, zánět.
14. Rezerva.
Pro výuku bude mimo jiné využíván e-elarningový systém 1. LF UK (https://el.lf1.cuni.cz/) a siť Mefanet (http://www.mefanet.cz). Kromě pravidelných ukázek poruch jednotlivých fyziologických systémů na počítačových modelech dostane každý student zadanou individuální úlohu, vycházející z vybraného fyziologického subsystému, k dispozici dostane příslušný počítačový model tohoto subsystému i doplňkovou literaturu. Jeho úlohou bude demonstrovat na tomto modelu příslušné poruchy, vypracovat příslušnou esej a prezentaci. Způsob kontroly 3x za semestr, vypracování písemné eseje a její obhájení před ostatními studenty v kroužku. Udělení klasifikovaného zápočtu u zkoušky bude stanoveno na základě bodového ohodnocení práce studenta po dobu výuky předmětu.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Vokurka, M. a spol: Patofyziologie pro nelékařské směry - Skripta UK Praha, ISBN-13: 978-80-246-0896-9, Karolinum, Praha 2005.
[2] Silbernagl, S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Grada, Praha, 2004, ISBN 80-247-0630-X (Ilustrovaný přehled normální fyziologie).
[3] Sirbenagl, S.; Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. Grada, Praha, 2001, ISBN 80-7169-968-3 (Ilustrovaný přehled patologické fyziologie).
[4] Silverthorn, D.E.: Human Physiology. An integrated Approach. Third Edition. Pearon Education Inc., publishing as Benjamin Cummings, San Francisco 2009, ISBN 0-321-55939-8, 912 stran, (Bohatě ilustrovaná učebnice moderní fyziologie, vedená snahou o integrovaný pohled na fyziologické regulace a jejich poruchy)
[5] Keener, J.; Sneyd, J.: Mathematical Physiology. Springer, New York, Berlin, 1998, ISBN 0-387.98381-3 (Souborná monografie popisující fyziologii prostřednictvím modelů jednotlivých fyziologických systémů).
[6] Výukové wiki stránky předmětu s nabídkou studijních materiálů, prezentací i odkazů na elektronické zdroje:
http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/vyuka/cvut_-_fel_bioinzenyri

Požadavky:

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyziologie a anatomie.

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33pfr/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO2 Biomedicínské inženýrství PO 2


Stránka vytvořena 21.1.2021 17:50:30, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.