Popis předmětu - A4M36AOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M36AOS Architektury orientované na služby
Role:PO, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou počítání orientovaného na služby (service-oriented computing -- SOC) a architektur orientovaných na služby (service-oriented achitectures -- SOA). Budou probrány základní koncepty SOC na úrovni služeb (popis, vyhledávání a voláni služeb) i jejich procesů (formalismy pro reprezentaci business procesů, kompozice služeb, transakční mechanismy) s důrazem na využití SOC pro realizaci flexibilních distribuovaných business aplikací v (polo-)otevřeném prostředí (intra- i inter-enterprise).Kromě základních specifikací a technologií webovských služeb (SOAP, WSDL, UDDI, BPEL), budou důkladně představeny i nastupující technologie sémantických webovských služeb. Velký důraz bude kladen na reprezentační a modelovací formalismy (RDF, RDFS, OWL). Dále budou probrány aspekty fungovaní v otevřeném prostředí (reputace, trust, quality-of-service, privacy). Ačkoliv je kurz koncipován jako obecný, budou představeny i vybrané SOA platformy a nástroje (Sun Glassfish, JBoss), včetně jejich vztahu ke starším architekturám distribuovaných systému (CORBA, DCOM) a příbuzné problematice multi-agentních systémů. Bude probrána metodologie návrhu, vývoje a nasazení servisně-orientovaných aplikací, a to včetně jejich vztahu k existujícím firemním procesům a organizačním strukturám.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M36AOS

Osnovy přednášek:

1. Úvod do architektur zaměřených na služby (SOA), základní pojmy,
vztah k tradičním architekturám distribuovaných systému.
2. Konceptuální model SOA. Formalismy pro modelování SOA.
3. Základní standardy webovských služeb.
4. Popis a vyhledávání služeb. Volání služeb. Bezpečnost.
5. Business procesy. Orchestrace služeb.
6. Koordinační mechanismy. Choreografie služeb. Transakce.
7. Sémantické webovské služby.
8. Sémantický výběr služeb. Automatická kompozice služeb.
9. Kvalita služeb (QoS). QoS výběr služeb.
10. Sociální výběr služeb. Trust a reputace v otevřených SOA.
11. Platformy a nástroje pro SOA I.
12. Platformy a nástroje pro SOA II.
13. Metodologie návrhu, vývoje a nasazení SOA. Návaznost na firemní
struktury a procesy.
14. Otevřená témata v SOA, trendy, výhled do budoucna.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do tvorby webových služeb a klientů.
2. Výběr tématu semestrální práce, SOA návrh.
3. Schválení tématu, zadání semestrální práce.
4. Návrh řešení semestrální práce.
5. Implementace klientů k připraveným službám 1.
6. Implementace klientů k připraveným službám 2.
7. Návrh a implementace rozhraní vlastních služeb 1.
8. Návrh a implementace rozhraní vlastních služeb 2.
9. Implementace logiky webových služeb 1.
10. Implementace logiky webových služeb 2.
11. Tvorba jednoduchého klientského rozhraní.
12. Nasazení a testování aplikace.
13. Rezerva.
14. Kontrola a odevzdání semestrálních prací.

Literatura:

- Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design (The Prentice Hall Service-Oriented Computing Series from Thomas Erl) - Hao He: What Is Service-Oriented Architecture, September 30, 2003 [online: http://www.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html] - GlassFish Project - Documentation Home Page [online: https://glassfish.dev.java.net/javaee5/docs/DocsIndex.html]

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4m33aos/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/A4M36AOS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPIB Před zařazením do oboru V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství PO 3
MPOI5 Softwarové inženýrství PO 3


Stránka vytvořena 8.8.2022 14:50:07, semestry: L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)