Popis předmětu - A0B16HTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky
Role:V Rozsah výuky:2+0s
Katedra:13116 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:ZK
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 19.-21. století.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16HTE

Osnovy přednášek:

1. Úvod do studia. Historiografie oboru, vliv techniky na rozvoj evropské a české politiky a společnosti od konce 18. století do konce 20. století. Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst.
2. Zvláštnosti politického vývoje českých zemí a Československa.
3. Jak pomáhá vzdělání a věda průmyslové a ekonomické dynamice? Industrializace a její napojení na vědecká centra - škola věc veřejná. Terminus technicus - zrod odborné české terminologie a publicistiky.
4. Národní společnost a spolkový život. Spolky (Od Průmyslové jednoty po ESČ) a jejich vliv na rozmach technické a ekonomické činnosti českých zemí a Československa.
5. Stabilní katastr a agrární politika v českých zemích a v Československu.
6. České bankovnictví a podmínky podnikání v českých zemích a v Československu.
7. Historická charakteristika světových průmyslových výstav v komparaci s pražskou Jubilejní výstavou 1891.
8. Tradiční industriální obory a jejich vývoj (sklářství, keramika, potravinářství - pivovarnictví, lihovarnictví, cukrovarnictví, textilnictví).
9. Druhá průmyslová revoluce a rozvoj českého strojírenství, elektrotechniky, metalurgie a chemie.
10. Vývoj dopravních a komunikačních systémů českých zemí a Československa.
11. Urbanizace českých a evropských měst. Moderní způsoby života.
12. Důležitá mezinárodní setkání techniků v 19. a 20. století - výsledky a jejich vliv na postupující technizaci české společnosti.
13. Profilové podnikatelské osobnosti (Křižík, Kolben, Škoda, L&K, Baťa, aj.).
14. Obyvatelstvo a sociální systém českých zemí a Československa.

Osnovy cvičení:

Literatura:

URBAN, Otto, SEKERA, Martin, eds. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-500-5. EFMERTOVÁ, Marcela. České země 1848-1918. Praha: Libri, 1998. TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36. STEINER, Jan, ed. Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. Část 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1991. ŘEPA, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7286-139-2. HOBSBAWM, Eric John. Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Vyd. 2. Praha: Argo, 1998 (2010). Historické myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-257-0302-1. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. Praha : VŠE - Nakladatelství Oeconomica, 2008. PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2. PÁTEK, Jaroslav, KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0. MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4. KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - třetí, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2002-2003. ISBN 80-7277-195-7. Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). ISBN 80-7277-031-4. Díl třetí O přežití a o život (1936-1938). ISBN 80-7277-119-1. HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-a-ekonomiky

Poznámka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-a-ekonomiky

Klíčová slova:

Historie techniky a ekonomiky, české země, Československo, 19.-21. století, historie techniky, sociální souvislosti

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
MPKME1 Bezdrátové komunikace V
MPKME5 Komunikační systémy V
MPKME4 Sítě elektronických komunikací V
MPKME3 Elektronika V
MPKME2 Multimediální technika V
MPKYR1 Robotika V
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MPKYR3 Systémy a řízení V
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V
BPSTMWM Web a multimedia V
BPSTMSI Softwarové inženýrství V
BPSTMMI Manažerská informatika V
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
MPEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MPEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 4
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 4
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 4
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
MPEEM1 Technologické systémy V
MPEEM3 Elektroenergetika V
MPEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.