Popis předmětu - BD5B31EO1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B31EO1 Elektronické obvody 1
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čmejla R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čmejla R. Kreditů:5
Cvičící:Čmejla R. Semestr:L

Anotace:

Předmět popisuje základní metody analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních znalostí z teorie obvodů, nezbytných pro další studium oboru Elektronika a komunikace.

Obsah:

Obvodové veličiny a prvky, základní zákony a teorémy, stacionární ustálený stav, elementární metody a obecné metody analýzy obvodů, obvodové rovnice, harmonický ustálený stav, vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků, frekvenční charakteristiky, přechodné děje 1. a 2. řádu.

Osnovy přednášek:

1. Elektrické zařízení a jeho model. Obvodové veličiny, charakteristické hodnoty. Základní obvodové prvky.
2. Základní zákony a teorémy (Kirchhoffovy zákony, Théveninův a Nortonův teorém, princip superpozice)
3. Stacionární ustálený stav, elementární metody analýzy lineárních odporových obvodů.
4. Obvodové rovnice - topologie obvodu, metoda smyčkových proudů
5. Metoda uzlových napětí. Porovnání základních metod analýzy - příklady.
6. Harmonický ustálený stav (HUS), vyjádření harmonických průběhů pomocí fázorů, popis pasivních prvků.
7. Elementární a obecné metody analýzy obvodů v HUS. Výkon, výkonové přizpůsobení v HUS.
8. Kmitočtová závislost obvodových funkcí. Frekvenční charakteristiky obvodů, grafické znázornění a aproximace.
9. Rezonance, rezonanční obvody.
10. Přechodné děje v elektrických obvodech. Přechodné děje 1. řádu v obvodech se stejnosměrným buzením.
11. Přechodné děje 2. řádu se stejnosměrným buzením, základní kmitavé RLC obvody.
12. Přechodné děje s harmonickým buzením.
13. Ustálený stav v lineárních obvodech při periodickém neharmonickém buzení.

Osnovy cvičení:

Na cvičení předmětu budou probírány typické příklady ilustrující vyučovanou problematiku.

Literatura:

[1] V. Havlíček, M. Pokorný, I. Zemánek: Elektrické obvody 1, Nakladatelství ČVUT Praha 2005
[2] V. Havlíček, I. Zemánek: Elektrické obvody 2, Nakladatelství ČVUT Praha 2008

Požadavky:

Účast na konzultacích a závěrečném cvičení.

Webová stránka:

http://sami.fel.cvut.cz/ZEO_DS/

Klíčová slova:

teorie obvodů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 12.5.2021 09:51:49, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.