Popis předmětu - B0B01MVM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B01MVM Matematika v Maple
Role:  Rozsah výuky:1P+1C+1D
Katedra:13101 Jazyk výuky:CS
Garanti:Němeček A. Zakončení:Z
Přednášející:Němeček A. Kreditů:2
Cvičící:Němeček A. Semestr:Z,L

Anotace:

V LS 2020/2021 = B202 bude nabídnuta (připravuje se) volitelná hybridní (kontaktně-distanční) forma pro více fakult ČVUT - jako získání a doplnění znalostí/dovedností v Maple (resp. Maple LEARN) a základních matematických předmětech (třeba i při on-line výuce a s podporou video-instruktážemi na FEL YouTube AN). Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (B0B01MA1, B6B01MAA) a Lineární algebry (B0B01LAG, B6B01LAG). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B01MVM

Cíle studia:

Viz Anotace.

Osnovy přednášek:

Přednáška se průběžně prolíná s cvičením.

Osnovy cvičení:

1. Pravidla práce v počítačové laboratoři. Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
2. Seznámení s Maple (ukázky práce, otázky - odpovědi), studium výukových dokumentů.
3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.
4. Samostatná práce, řešení příkladů.
5. Funkce, limita, spojitost, derivace.
6. Samostatná práce, řešení příkladů.
7. Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice.
8. Samostatná práce, řešení příkladů.
9. Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu.
10. Samostatná práce, řešení příkladů.
11. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R3.
12. Samostatná práce, řešení příkladů.
13. Integrace funkcí, určitý integrál, aplikace.
14. Samostatná práce, řešení příkladů, zápočet.

Literatura:

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/
[2] Heck, A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin, 1996

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a prezentace zápočtové práce. Podrobné informace: http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B01MVM

Klíčová slova:

Maple, Matematika 1, Lineární Algebra, Calculus

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 19.1.2021 17:52:41, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.