Základní informace o studiu v dvouletých magisterských programech strukturovaného studia

Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základní studijní předpis je Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze.

Do magisterského programu mohou být přijati uchazeči s ukončeným bakalářským vzděláním. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent studijního programu získá akademický titul Ing.

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí příslušného studijního programu a oboru a určuje tzv. doporučený průchod studiem, jenž respektuje standardní délku studia i časové a obsahové návaznosti předmětů. Studijní plán předepisuje skladbu povinných předmětů programu, předmětů oboru a předmětů volitelných. Ukončení studia je dáno dosažením 120 kreditů dle předepsaného studijního plánu daného oboru a vykonáním státní závěrečné zkoušky, sestávající z obhajoby diplomové práce a zkoušky z odborné problematiky oboru.

Studium je organizováno kreditním způsobem, v němž není striktně stanovena časová posloupnost zápisu předmětů v rámci bloku studia. Posloupnost některých předmětů může být stanovena prerekvizitami. Potřebné počty kreditů najdete ve studijních plánech. Součet studentem získaných kreditů v jednotlivých semestrech/letech se sleduje za účelem kontroly studia (v prvním semestru studia je pro postup do druhého semestru nezbytné získat alespoň 20 kreditů, za první a každý další akademický rok je pro postup do vyššího ročníku nezbytné získat alespoň 40 kreditů). V odůvodněných případech může student požádat o individuální studijní plán.

Výuka jazyků: v  magisterských studijních programech jsou nabízeny jazykové kurzy (např. anglická konverzace) jako volitelné. Tyto kurzy jsou určeny pro zdokonalení ve znalosti jazyka. Povinné a povinně volitelné jazykové kurzy zde nejsou.

Tělesná výchova: v magisterských studijních programech je předmět Tělesná výchova nabízen pouze jako předmět volitelný. Podrobné informace o tělesné výchově a sportovních aktivitách na ČVUT i o způsobu zápisu do hodin tělesné výchovy (konkrétního sportu) naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT.

Magisterské studijní programy

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017.


Procesní portál Procesní diagramy