Zápis předmětu Diplomová práce

  1. Student si zapisuje diplomovou práci jako předmět "Diplomová práce" v semestru, v němž předpokládá ukončení studia v magisterském programu.
  2. Student je povinen odevzdat diplomovou práci v semestru, ve kterém si předmět "Diplomová práce" zapsal. Pokud student není schopen odevzdat diplomovou práci ve stanoveném termínu po prvním zápisu předmětu Diplomová práce, zapíše si tento předmět v následujícím semestru podruhé (náhradní termín odevzdání práce může být na základě omluvy studenta povolen jen ze závažných, zejména zdravotních důvodů; omluva spolu s patřičným odůvodněním musí být doručena prostřednictvím Studijního oddělení před původním termínem odevzdání a s vyjádřením vedoucího katedry, která diplomovou práci zadala, a vedoucího diplomové práce).
  3. Pokud ani v dalším semestru po druhém zápisu předmětu Diplomová práce student diplomovou práci neodevzdá, může mu být na základě omluvy (podrobnosti viz odst. 2) stanoven náhradní termín odevzdání diplomové práce.
  4. Podmínky pro náhradní termín odevzdání diplomové práce a podmínky pro druhý zápis předmětu "Diplomová práce" stanoví článek 16, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze. Studentovi, který diplomovou práci neodevzdá ani po druhém zápisu předmětu "Diplomová práce", se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona.