Významná jubilea

prof. Ing. Václav Bouda, CSc.

Profesor Bouda se narodil 9. 10. 1939 v Úvalech u Prahy v rodině učitele fyziky a chemie. Je ženatý, má dceru a syna, šest vnoučat. Manželka a obě děti jsou lékaři.

Po maturitě v r. 1957 na Střední průmyslové škole strojnické v Praze, Betlémské ulici, pracoval rok jako konstruktér v tehdejších Leninových závodech v Plzni. Od r. 1958 studoval na Strojní fakultě ČVUT v Praze obor Technologie ve specializaci Nauka o materiálu, kde v posledním ročníku pracoval jako asistent Katedry nauky o materiálu prof. Pluhaře, a kde po obhajobě diplomové práce „Rekrystalizace austenitu po tepelně-mechanickém zpracování“ získal v r. 1963 titul inženýr. Zde také v r. 1972 obhájením disertační práce „Příspěvek ke studiu počátečních únavových změn některých polymerů při dlouhodobém cyklickém zatěžování“ získal titul kandidáta technických věd v oboru Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu.

Absolvoval postgraduální kurzy ČVUT a Akademie věd ČR. Má zkušenosti z pobytů na zahraničních univerzitách, např. v r. 1969–1970 na fakultě Fyzikální chemie univerzity v holandském Leidenu, několikaměsíční v r. 1991 na Imperial College v Londýně, na Technické univerzitě v Berlíně a v r. 1994–1995 na Technické univerzitě v Mnichově.

Na FEL začal pracovat r. 1963 na Katedře strojnictví jako asistent v oblasti mechanických součástí a aplikací plastů. V roce 1986 byl jmenován docentem pro obor Fyzikální metalurgie, a od r. 1990 členem vědecké rady FEL. V r. 1994 před ní obhájil habilitační práci „Výzkum technologií polymerů pro elektrotechniku“ a byl jmenován habilitovaným docentem pro obor „Materiály a technologie pro elektrotechniku“. Po jmenovacím řízení a přednášce „Vznik vodivých sítí v polymerech“ byl r. 1997 jmenován profesorem pro obor Materiály a technologie pro elektrotechniku. V letech 1997–2008 byl vedoucím Katedry mechaniky a materiálů FEL.

Na Katedře mechaniky a materiálů od r. 1982 cvičil a přednášel v češtině a později v angličtině materiálově orientované předměty. Ve výuce předmětů „Nanotechnologie“ a doktorských předmětech „Nové materiály“ a "Výzkum a vývoj materiálů" pokračuje od r.2008 na Katedře elektrotechnologie. Pro FJFI ČVUT přednáší předmět „Samovolně rostoucí struktury“. Jako školitel dovedl v doktorském oboru Elektrotechnologie a materiály všechny své studenty k úspěšné obhajobě disertační práce. Od r. 1996 do r. 2013 byl jmenován členem oborové rady doktorského oboru Elektrotechnologie a materiály FEL. Od r. 2006 do r. 2018 je jmenován členem oborové rady doktorského oboru Materiálové inženýrství Strojní fakulty ČVUT. Je jmenován členem nebo předsedou komisí po obhajoby disertačních prací, habilitačních a jmenovacích profesorských komisí. Na vědeckých konferencích bývá pověřován předsedou jednání.

Profesor Bouda byl odpovědným řešitelem řady vědecko-výzkumných týmů dřívějších státních výzkumných úkolů, pak grantových projektů a výzkumných záměrů. Dřívější se týkaly výzkumu skelného přechodu materiálů ve vztahu k lomovému chování. Od r. 1985 se zabývá výzkumem přechodů stavů diskontinuita-kontinuita sítě vodivých částic v kompozitních plastech.

Díky grantům EU Tempus, GAČR, MŠMT, dvěma výzkumným záměrům ČVUT v r. 1999–2011 a COST Action MP1003 European Scientific Network for Artificial Muscles v r. 2010–2014 rozpracoval na bázi fyziky koloidů model jmenovaných přechodů a navíc koloidní model funkce buněk savčích svalů. Ten zveřejnil na 1. setkání strukturních biologů v Nových Hradech v r. 2002 a na konferenci Electroactive Polymer Actuators and Devices v San Diegu v r. 2005 publikoval jeho praktické použití pro „Bio-Inspired Actuator“ (BIA) pro techniku a medicínu. V roce 2007 navrhl děkan FEL nominaci vynálezu BIA na cenu Česká hlava. BIA byl patentován Euroasijským patentovým úřadem v Ruské federaci a Kazachstánu (013 443) v r. 2010, Americkým patentovým úřadem (US 7 994 685 B2) v r. 2011, Japonským patentovým úřadem (Japan 5 380 076) v r. 2013 a přihlášen u Evropského patentového úřadu. Výroba aktuátoru vyžaduje pokročilé aditivní nanotechnologie, kam nyní činnost prof. Boudy směřuje. Uvědomuje si potřebu rozpoznávání potenciálního nebezpečí nanotechnologií a aktivně se jí zabýval a publikoval.

V r. 2004 byl delegován za ČR na mezinárodní dialog o odpovědném výzkumu nanotechnologií ve Washingtonu a v letech 2004–2008 pravidelně vysílán na International Dialogue on Responsible Research in Nanotechnology EC v Bruselu, kde zastával myšlenku odpovědný člověk = vzdělaný člověk. Dále se v rámci aplikovaného výzkumu podílel na vývoji bezpečné pevné zalévací hmoty transformátorů, oceněných zlatou medailí BVV, a pracoval na vývoji ekologických topných plastových kabelů.

Je členem společností Material Research Society (USA), The Institute of Materials (UK), České společnosti pro nové materiály a technologie – sekce nanotechnologie, České společnosti chemické, České vědecké společnosti pro nauku o kovech, Česko-slovenské společnosti pro růst krystalů, České matice technické a dalších. Od r. 2006 je členem programových výborů každoročních konferencí „Electroactive Polymers Actuators and Devices“ v San Diego (USA) a mezinárodních konferencí „NANOCON 2009“ až „NANOCON 2014“ konaných v ČR.

Je autorem značného počtu článků a příspěvků v časopisech a na mezinárodních konferencích, vypracoval řadu učebních textů. Přednášel na zahraničních univerzitách, např. Imperial College v Londýně, Technických univerzitách v Mnichově, Berlíně, Hamburgu a Erlangenu, v USA na Ohio State University, Rensselaer Polytechnic Institute v New Yorku nebo Kansas State University a institucích jako Raychem Corporation v Menlo Park v Kalifornii nebo National Institutes of Health v Bethesdě.

Pracuje v řadě programů podpory vědy a výzkumu. V r. 1995 2002 byl členem Rady programu TECHNOS MH ČR pro hodnocení projektů inovačního podnikání a hodnotitel projektů INCO-COPERNICUS a CRAFT v Evropské komisi EU v Bruselu. V r. 2005–2013 byl členem Rady programu Nanotechnologie pro společnost AV ČR. Posuzuje disertační, habilitační a výzkumné zprávy, je externí hodnotitel MPO ČR pro hodnocení projektů s žádostmi o dotace z evropských fondů v programech „Rozvoj“, „Potenciál“ a „Inovace“.

Činnost profesora Boudy je vedena snahou o systematický přístup a pořádek, což vyžaduje i od svých studentů. Umí však i improvizovat, nejen ve výzkumných experimentech, ale ve volných chvílích na zahrádce a chalupě, nebo když s rodinou cestuje, chodí do přírody nebo doprovází vnoučata na tenisové turnaje.

Profesor Bouda je významnou, mezinárodně uznávanou, osobností jak v oblasti své specializace, tak v oblasti pedagogické. Vychoval řadu odborníků, z nichž někteří se k němu dodnes vracejí jak pro odborné rady, tak i proto, aby s ním třeba jen popovídali o životě.

doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
zástupce vedoucího katedry elektrotechnologie

(2014)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka