Slovo děkana

Vítejte na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT). ČVUT je nejstarší a nejprestižnější1 technickou univerzitou v České republice. Historie ČVUT sahá až do roku 1707, samostatná Elektrotechnická fakulta vznikla v roce 1950.

V dnešní době se naše fakulta skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou našich budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí.

Naše fakulta poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství.

Všechny naše studijní programy jsou úzce vázány na naše výzkumné aktivity. Samotná FEL se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice. Produkujeme přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT.

Naše fakulta má rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech na objednávku našich průmyslových partnerů a bezpečnostních a vojenských institucí. Účastníme se kosmických projektů, pracujeme pro státní agentury. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu.

V bakalářském i magisterském programu nabízí fakulta tyto studijní programy:

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Elektronika a komunikace
 • Kybernetika a robotika
 • Otevřená informatika
 • Otevřené elektronické systémy
 • Lékařská elektronika a bioinformatika

Dále nabízíme bakalářský program

 • Softwarové inženýrství a technologie
 • Electrical Engineering and Computer Science (pouze v angličtině)
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (pouze v kombinované formě)

a magisterský program

 • Inteligentní budovy

Naši absolventi nalézají atraktivní pracovní místa ve firmách, výzkumných institucích a na univerzitách v Česku i v zahraničí.

Od roku 1950 FEL vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání.

V budoucnu se budeme snažit upevnit a vylepšit naši pozici jako vedoucího vědeckého a pedagogického pracoviště v České republice a v řadě oborů jako významného centra excelence v evropském a světovém měřítku.

 

FEL ČVUT v číslech (2017)

Studenti:

 • Počet studentů Bc. a Mgr. programů: 2549
 • Počet absolventů Bc. a Mgr. programů: 612
 • Počet studentů Ph.D. studia: 511
 • Počet absolventů Ph.D. studia: 54

Akademičtí pracovníci (přep. úvazky/prům. věk) – průměrný stav

 • Profesoři: 50 / 60
 • Docenti: 71 / 51
 • Ostatní: 244

Příjmy (tis. Kč):

 • Příspěvek na vzdělávací činnost: 199 481
 • Dotace na rozvoj výzkumné organizace: 191 974
 • Granty: 292 828
 • Doplňková činnost: 83 724
 • Ostatní zdroje: 33 454
 • Celkem: 801 461

Špičkové publikace a jejich ohlasy (v daném roce):

 • Impaktované publikace (WoS): 281
 • Ohlasy prací (WoS): 4155

Výrazně omládli naši docenti, zvýšil se počet doktorandů a zvýšil se náš příjem z doplňkové činnosti, což je zejména práce pro průmysl.
 


Silné stránky FEL

Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace

FEL ČVUT se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice.

Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech na objednávku našich průmyslových partnerů a bezpečnostních a vojenských institucí. Účastníme se kosmických projektů, pracujeme pro státní agentury. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu. V roce 2017 např. zahajujeme řešení 19 nových projektů GAČR. Při posledním hodnocení nejlepších výsledků českého výzkumu vybraly expertní panely RVVI 276 českých prestižních publikací a patentů - z toho 14 patří autorům z FEL. Na jednoho pedagoga u nás připadá jen 7 studentů, což umožňuje přímé osobní kontakty učitelů s každým studentem. Studenti se zapojují do výzkumných projektů často již během bakalářského studia.

Mezinárodní otevřenost a atraktivita

Naše fakulta má rozsáhlou vědeckou a pedagogickou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Na tyto instituce odjíždí naši studenti získat mezinárodní zkušenosti. Více je ovšem zahraničních studentů, kteří přijíždějí k nám. To souvisí s tím, že jak v elektrotechnice tak v informatice jsme ve světových žebříčcích hodnoceni do 150. místa, přičemž na světě je nejméně  26 000 univerzit. Naše fakulta má desítky bilaterálních smluv se špičkovými univerzitami nejen v Evropě, ale i po celém světě a pět Double-degree programů. Snažíme se ze zahraničí přitáhnout i vynikající výzkumníky a pedagogy. Na FEL máme pět magisterských programů a jeden bakalářský program vyučovaný plně v anglickém jazyce. Tyto programy každým rokem přilákají desítky zahraničních studentů samoplátců. Při výběru zaměstnanců dbáme na to, aby měli zahraniční zkušenost a v získání této zkušenosti je podporujeme. Mezinárodní prostředí vytváříme i tím, že se snažíme všechny předpisy a formuláře mít i v anglické verzi.

Hodnocení studia, kurzů a učitelů

To, že naši studenti i absolventi dobře hodnotí jak obsah studia tak pedagogy, je výsledkem dlouhodobého důrazu na kvalitu. Pravidelnou elektronickou studentskou anketu jsme pro všechny předměty a pedagogy zavedli již v roce 2003. S výsledky ankety pracují vedoucí kateder, garanti studijních programů i vedení fakulty. Zejména ze začátku na základě výsledků ankety bylo třeba provést řadu opatření. To se ukázalo jako správné řešení a v současné době z reakcí v anketě jednoznačně vyplývá jak zlepšení kvality výuky, tak zlepšení přístupu učitelů ke studentům.Studenti dostávají zpětnou vazbu, jednotliví pedagogové i jejich nadřízení na jejich připomínky reagují, často samozřejmě polemicky. Samotná anketa a způsob jejího vyhodnocení se každoročně vylepšuje. V anketě se studenti vyjadřují nejen k výuce, ale i k dalším aspektům chodu fakulty. Kromě toho probíhají hospitace a kontrola kvality učebních pomůcek.  Zajímavým vedlejším efektem studentské ankety je, že studenti začínají výrazněji vystupovat ze své anonymity a vstupují osobně do konkrétního řešení problémů. Svědčí to rovněž o dobré atmosféře mezilidských vztahů na fakultě. Většina studijních programů navíc pořádá každý semestr čím dál více oblíbené setkání studentů a učitelů, kde se otevřeně diskutuje o studiu a obě strany získávají cennou zpětnou vazbu.

Poslední zpětnou vazbou je dotazníkový průzkum absolventů, který provádíme každé dva roky. Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit spokojenost absolventů s průběhem studia na FEL a hodnocení studia z hlediska následné pracovní kariéry. Poslední výzkum se zaměřil na absolventy z let 2012 až 2014 a zúčastnilo se ho 389 absolventů. Znalosti, které získaly na FEL, v praxi více či méně využívají tři čtvrtiny absolventů. Z hlediska praktického uplatnění pokládají absolventi za nejdůležitější schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky a schopnost samostatně řešit projekty. Pozitivní je zjištění, že obě tyto dovednosti si absolventi během studia na FEL osvojili lépe než všechny ostatní kompetence. Naprostá většina absolventů (89%) je s tím, co jim FEL pro jejich pracovní uplatnění poskytla, spokojena.

Uplatnění absolventů na trhu práce

To, že se zaměstnavatelé o naše absolventy doslova perou, platilo i v době hospodářské krize.

Z průzkumu našich absolventů  se s potěšením dozvídáme, že nacházejí atraktivní zaměstnání v oboru a jsou se studiem u nás spokojeni - často nám dodatečně děkují, že jsme je trápili s teoretickými základy. Kromě integrálních údajů jako vysokého nástupního platu našich absolventů sledujeme s velkou radostí životní úspěchy těch nejlepších. Nevadí nám, když naší absolventi odcházejí pracovat na těch několik univerzit, které jsou lepší než my. Jsou úspěšní na Berkeley, MIT, EPFL nebo ETH, a mnozí z nich se k nám po letech vracejí jako zaměstnanci. Platí to i o firmách jako Google, Cisco, Porsche Engineering, IBM nebo Analog Devices.

Výbornému uplatnění také přispívá fakt, že naše fakulta má spolupráce s desítkami špičkových firem  v oboru. Aktivní studenti tak mají skvělou možnost začlenit se do probíhajících projektů, získat cenné zkušenosti z komerčního prostředí a lépe pak uspět na trhu práce. Mnoho diplomových prací je řešeno ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery.

Poslední Průzkum absolventů našel mezi 389 respondenty jen jednoho nezaměstnaného. 85 % absolventů pracuje ve vystudovaném nebo příbuzném oboru. Průměrný čistý příjem čerstvého absolventa je 32 000 kč, po třech letech praxe stoupne v průměru na 42 000 kč. Příjem výrazně roste s dosaženým stupněm vzdělání (36 000 pro Bc, 42 000 pro Mgr, 51 000 pro PhD). Většina absolventů studium na FEL hodnotila jako široce zaměřené, náročné a prestižní. 76 % absolventů často využívá znalostí získaných při studiu.

Text pro Hospodářské noviny, leden 2017


Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová