Интенсивный курс чешского языка

 

FEL ČVUT v Praze otevře intenzivní kurz českého jazyka pro zájemce o studium na českých vysokých školách
FEL ČVUT в Праге откроет интенсивный курс чешского языка для абитуриентов чешских вузов

V akademickém roce 2013/2014 otevře Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze intenzivní kurz češtiny primárně určený pro rusky mluvící studenty. Kurz se bude skládat ze dvou částí.

První část výuky bude probíhat online, začne v září 2013 a potrvá do června 2014. Bude ji organizovat společnost NOVAGYM, která má mnohaletou praxi ve výuce češtiny pro rusky mluvící studenty. Oproti jiným kurzům češtiny je nespornou a velkou výhodou online výuky ta skutečnost, že student může výuku absolvovat doma, dokonce ještě v době studia posledního ročníku střední školy. Cílem první části je naučit studenty komunikovat česky na úrovni B1.

Po absolvování prvé části bude následovat část druhá a to od července do prosince 2014, již prezenčně v České republice pod vedením lektorů katedry jazyků FEL ČVUT v Praze.

V září 2014, po intenzivní letní části, budou studenti schopni komunikovat česky na úrovni B2, což je nutnou podmínkou pro přijetí v česky vyučovaném studijním programu na většině českých vysokých školách. Mimo jiné bude letní intenzivní část obsahovat znalostní okruhy připravující studenta k nostrifikační zkoušce středoškolského vzdělání.

Od října do prosince 2014 se bude kurz věnovat prohlubování znalostí obtížných částí odborné češtiny potřebné pro zvládnutí prvních semestrů na české vysoké škole. Současně již touto dobou bude student mít možnost studovat v 1. semestru na české vysoké škole.

Všichni studenti FEL s dobrých prospěchem mají každý semestr nárok na prospěchové stipendium, které se pohybuje do výše cca 15'000 Kč.

Pokud se absolvent tohoto intenzivního kurzu češtiny přihlásí na FEL a ve 3. semestru splní všechny studijní povinnosti, bude mu z ceny kurzu vrácena částka 6'000 Kč. V případě, že za druhý semestr bude mít nárok i na prospěchové stipendium, tak od studijního průměru 1,5 a lepšího se částka bude navyšovat úměrně prospěchovému stipendiu a to až do výše 30'000 Kč. Dohromady s prospěchovým stupendiem tak může student získat až 45'000 Kč, tj zhruba 75'000 руб. Podrobnější pravidla viz sekce FAQ.


Absolvováním jakéhokoliv studijního programu Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze se Vám otvírá cesta k širokým možnostem seberealizace, nadstandardně ohodnoceného místa v praxi i možnost pokračovat v magisterském studiu ve vědeckém bádání v rozmanitých odvětvích elektrotechniky, informatiky i oborech přesahujících tyto dva široké pojmy. Navažte na historii české elektrotechniky zosobněné věhlasem „českého Edisona“ — Františka Křižíka, posluchače Pražské techniky a překročte mety vytyčené dneškem jako je spolupráce s US NAVY, švýcarským CERNem a mnohými dalšími institucemi po celém světě.

FEL má i úzké vazby na ruskojazyčné země – pokud budete studovat ekonomické a silnoproudé obory, máte šanci absolvovat v česko-ruském double degree programu, tedy získat diplom jak české, tak i ruské univerzity a kdo jiný, než student se znalostí obou jazyků i prostředí by měl ty nejlepší předpoklady pro jeho studium?

Neváhejte a využijte tuto příležitost, stavějte na příbuznosti slovanských jazyků a naučte se češtinu s předstihem, uspořte rok drahocenného času a přijeďte studovat do Čech ihned po absolvování své střední školy.

Na této stránce se budou průběžně aktualizovat informace ke kurzu.

S dotazy k druhé prezenční části nás kontaktujte na mailu kurz-cj@fel.cvut.cz.


panorama Pražského hradu
Panorama Pražského hradu (foceno z místa nedaleko kolejí ČVUT)
Вид на Пражский град с холма Петршин
(сфотографировано недалеко от общежития ČVUT)

В 2013 - 2014 учебном году Электротехнический факультет Чешского технического университета в Праге откроет интенсивный курс чешского языка, предназначенный главным образом для русскоговорящих абитуриентов. Курс будет состоять из двух частей.

Первая часть курса будет проходить в форме online занятий, целью которых является обучение абитуриентов чешскому языку на уровне B1. Её организует компания NOVAGYM, имеющая многолетний опыт в обучении русскоговорящих студентов чешскому языку. Online часть начнётся в сентябре 2013 г. и продлится до июня 2014 г. В отличие от других курсов чешского языка, главной и неоспоримой выгодой online обучения является возможность заниматься дома. Таким образом, абитуриенты смогут проходить курс, не прерывая посещение последнего класса средней школы.

После окончания первой части курса начнётся вторая часть, которая продлится с июля до декабрь 2014 г. Она будет проходить уже в Чешской республике под руководством преподавателей кафедры иностранных языков FEL ČVUT в Праге.

В сентябре 2014 г., после успешного прохождения интенсивной летней части курса, абитуриенты смогут владеть чешским языком на уровне B2. Это является необходимым условием для поступления в большинство чешских вузов с учебной программой на чешском языке. Кроме того, интенсивная летняя часть будет включать в себя тематические округи для подготовки абитуриентов к нострификации среднего образования (сдаче нострификационного экзамена).

С октября по декабрь 2014 г. курс будет ориентирован на углублённое изучение чешской научной треминологии, необходимой для успешного обучения в чешском вузе в течение первых двух семестров. В это же время студенты уже будут иметь возможность обучаться в первом семестре в чешском вузе.

В случае если абитуриент, прошедший этот интенсивный курс, поступит на FEL и в течение первых трёх семестров будет успешно выполнять все учебные обязанности, ему будет возмещена часть стоимости курса в размере 6.000 крон. Если по результатам второго семестра студенту будет присуждена также и стипендия за успехи в учёбе, то при показателе средней успеваемости, равном 1,5 (и лучше), размер возмещаемой стоимости возрастёт пропорционально размеру присуждённой стипендии - вплоть до 30.000 крон. Таким образом, итоговая сумма, которую может получить студент (возмещение стоимости курса плюс стипендия за успехи в учёбе) может составить до 45.000 крон, то есть примерно 75.000 рублей. Более подробную информацию и правила вы найдёте в разделе FAQ.


Вместе с дипломом по любой из специальностей Электротехнического факультета ČVUT в Праге для вас откроется путь к новым возможностям самореализации. Вы сможете начать профессиональную карьеру на более чем достойно оплачиваемой должности или продолжать свои научные изыскания в различных отраслях электротехники, информатики и смежных с ними специальностях на магистерском этапе обучения. Продолжите историю чешской электротехники, олицетворённую личностью прославленного „чешского Эдисона“ Франтишека Кржижика, студента Пражской технической школы и превзойдите достигнутые нами успехи, как например сотрудничество с ВМС США, швейцарским ЦЕРН и многими другими организациями по всему миру.

FEL тесно сотрудничает и с русскоговорящими странами. В случае, если вы будете учиться по специальности, связанной с экономикой или электроэнергетикой, у вас появится шанс пройти обучение по совместной чешско-русской образовательной программе (double degree), то есть получить диплом как чешского, так и российского университета. А кто кроме студента, владеющего обоими языками и отлично ориентирующегося в русской и чешской среде, мог бы быть лучшей кандидатурой для double degree обучения?

 

Используйте свою возможность получить образование в Европе! Воспользуйтесь сходством славянских языков и выучите чешский язык заранее. Сэкономьте год драгоценного времени и приезжайте учиться в Чехию сразу после окончания средней школы!

 

На этой странице будет регулярно размещаться актуальная информация о нашем курсе.

С вопросами по второй части курса вы всегда можете обратиться к нам - по электронному адресу kurz-cj@fel.cvut.cz.

 


 

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk