Automatický externí defibrilátor

Kde?

Automatické externí defibrilátory (AED) jsou umístěny v monobloku Dejvice, Technická 2, a v budově E, Karlovo náměstí 13, naproti vrátnici ve skříňce chráněné poplašným systémem.

Kdy?

AED použijte bez otálení v případech, kdy předpokládáte, že nedochází ke stahům srdečního svalu postiženého, případně že se aktuální stav postiženého do tohoto stavu vyvine. Velice dobrým vodítkem v těchto případech je zástava dýchání. Přístroj sám změří vyhodnotí elektrickou aktivitu srdce a rozhodne, zdali je či není třeba vyslat léčebný proudový impuls, není třeba se bát poškození postiženého zbytečným průchodem elektrického proudu srdečním svalem.

Kdo?

V ideálním případě AED použije osoba zaškolená v první pomoci s použitím AED. Přístroj je však konstruován tak, že jej v krajní nouzi může správně použít i osoba, která umí poskytovat první pomoc a má přibližnou představu o použití AED.

Jak?

AED použijte co nejdříve po zhroucení postiženého. V mezidobí mezi zhroucením postiženého a použitím AED je třeba provádět nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání! Po přinesení AED se řiďte hlasovými pokyny přístroje. Dobu nutnou k přinesení AED můžete zkrátit zhruba na polovinu, pokud AED přinese na místo nehody osoba, která se právě nachází v blízkosti vrátnice.

Proč?

Péče o lidské zdroje

Defibrilace prováděná přímo na místě nehody před příjezdem záchranné služby je motivována snahou minimalizovat poškození mozku postiženého. Mozky našich pracovníků a studentů jsou to nejcennější, co naše fakulta má a je povinností fakulty o tento svůj poklad pečovat.

Sekundární prevence poškození zdraví při úrazu elektrickým proudem

Na elektrotechnické fakultě z principu není možná primordiální prevence, neboť zde musí být elektrické rozvody, elektrické přístroje a zařízení. Posláním fakulty je, aby se lidé v tomto potenciálně nebezpečném prostředí nacházeli a navíc s těmito potenciálními hrozbami pracovali. Primární prevenci, tedy zabránění průchodu elektrického proudu lidským tělem, je věnována patřičná pozornost, k úrazu elektrickým proudem poměrně dlouho nedošlo. Je však třeba mít na vědomí, že všechna tato opatření pouze snižují pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem, nedokáží mu zcela zabránit. S úrazem elektrickým proudem musíme počítat a musíme být připraveni chránit zdraví zasaženého i po úrazu elektrickým proudem. Fibrilace srdečních komor je velice častým následkem úrazu elektrickým proudem.

Výchova a vzdělání

I kdyby AED umístěné na FEL nikdy nebyly použity, mohou pomoci záchraně lidského života či zdraví nepřímo. Skříňku s defibrilátorem potkávanou každý den u vchodu začnete postupně vnímat jako běžný standard vybavení budovy s vyšší kumulací lidí, což je stav, do kterého by Česká republika měla dospět. Dá se předpokládat, že alespoň část našich absolventů bude zastávat řídící funkce a potřebu instalace AED si odnesou s sebou. Zároveň se všichni naučí vnímat při vstupu do budov piktogram označující umístění AED (srdce s bleskem v popředí). Smutným obrazem všeobecného vzdělání v naší společnosti je skutečnost, že až při proškolování použití AED se některé osoby naučí poskytovat první pomoc umělým dýcháním a nepřímou srdeční masáží.

Podpora ze strany děkana

Za současného stavu rozšíření AED není ze strany státu ani podporováno, ani mu není bráněno. Jejich instalace v patřičné instituci je tedy věcí osobního rozhodnutí vedoucího pracovníka. Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. ve funkci děkana FEL rozhodnutí instalovat na FEL automatické externí defibrilátory považoval za správné.

Automatický externí defibrilátor

Více?

Automatické Externí Defibrilátory Informace o defibrilátorech, příručky k AED, informace o život zachraňujících výkonech

Fyziologie srdeční akce a defibrilace

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk