Nepřehlédněte

  • Podrobnější informace o bakalářském studiu na FEL, studijních programech, podmínkách přijímacího řízení či studentském životě najdete na studuj.fel.cvut.cz.

FEL je správná volba

Jak bude svět vypadat za dvacet let? To nikdo neví. Ale lidé z FEL budou zcela jistě u toho, protože pracují na projektech a inovacích, které udávají směr! U nás najdete všechny technologie budouc­nosti pod jednou střechou. Pojďte studovat FEL, nejlepší elektro­technickou a informa­tickou fakultu v ČR!

Chci podat přihlášku

15

8 studijních programů pro bakaláře, 7 pro magistry

0

Naši absolventi mají prakticky nulovou nezaměstnanost

70

70 let udáváme trend a tvoříme budoucnost. A stále jsme na špici.

1/8

Jeden pedagog na osm studentů umožňuje individuální přístup

 

 

 

Potřebujete další argumenty? Zde je sedm důvodů, proč je FEL ta správná škola pro vaši slibnou kariéru.

 
7 důvodů, proč FEL

Bakalářské studium

Na­bí­zí­me 8 stu­dij­ních pro­gra­mů, které po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti. Po třech le­tech ba­ka­lář­ské­ho stu­dia si bu­de­te moci pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti vy­bí­rat.

Bakalářské studium →

Magisterské studium

Po dvou le­tech magis­ter­ské­ho stu­dia v jed­nom z 7 stu­dij­ních pro­gra­mů se sta­ne­te ex­per­tem ve svém oboru. S in­že­nýr­ským di­plo­mem z FEL zís­ká­te ši­ro­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní.

Magisterské studium →

Doktorské studium

Pr­votříd­ní ško­li­te­lé, nej­mo­der­něj­ší zá­ze­mí, nad­stan­dard­ní sti­pen­di­um. Naši dok­to­ran­di mají šanci pra­co­vat na ino­va­tiv­ních pro­jek­tech, které po­sou­va­jí hra­ni­ce lid­ské­ho vě­dě­ní.

Doktorské studium →

Celoživotní vzdělávání

Chce­te si do­pl­nit zna­los­ti v od­vět­ví elek­tro­tech­ni­ky nebo in­for­ma­ti­ky? V rámci CŽV lze vy­bí­rat z téměř 900 kurzů. Věk ne­hra­je roli. Je­di­nou pod­mín­kou je ma­tu­rit­ní vy­svěd­če­ní.

Celoživotní vzdělávání →

Studenti FEL vozí medaile z celého světa

Kvalitu studia nejlépe prověří účast v prestižních mezinárodních soutěžích. A studenti FEL ze srovnání s globální konkurencí vycházejí skvěle. Posuďte sami...

Multi-robot Systems CTU FEE

Členové týmu MRS jsou dvoj­ná­sob­nými šam­pi­o­ny me­zi­ná­rod­ní sou­tě­že au­to­nomních ro­bo­tů Mo­ha­med Bin Zayed In­ter­nati­o­nal Ro­bo­tics Challen­ge (MBZI­RC).

Multi-robot Systems →

eForce FEE Prague Formula

Tým eFor­ce FEE od roku 2010 sbírá úspě­chy v me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent. Máme nej­rych­lej­ší elek­tric­ký mo­no­post v Česku a každý rok jej inovujeme.

eForce FEE →

CTU-CRAS-NORLAB

Tým CTU-CRAS letos zví­tě­zil v pres­tiž­ní sou­tě­ži DARPA Sub­terra­ne­an Challen­ge Urban Ci­r­cu­it mezi ne­spon­zo­ro­va­ný­mi účast­ní­ky a cel­ko­vě ob­sa­dil 3. místo.

CTU-CRAS →

Jak vás můžeme podpořit

Pomůžeme vám s přípravou k maturitě i na přijímačky

Při­hlas­te se na příp­rav­né on-line kur­zy ma­te­ma­ti­ky a fy­zi­ky a zo­pa­kuj­te si pod ve­de­ním pe­da­go­gů z FEL stře­do­škol­skou lát­ku. U ma­tu­ri­ty bu­de­te za hvěz­du a zís­ká­te nás­kok k při­jí­ma­cí­mu tes­tu na FEL či ja­kou­koli tech­niku.


Přípravné kurzy →

Získejte nový náhled na řešení častých matematických problémů

V sé­rii vi­deí vám doc. Petr Habala z ka­ted­ry ma­te­ma­ti­ky FEL po­mů­že utří­dit si v hlavě zna­losti, které má­te ze školy. Zo­pa­kuj­te si zá­kla­dy a na­uč­te se ele­gant­ně ře­šit té­ma­ta, kte­rá se čas­to vys­ky­tu­jí u ma­tu­rity nebo v při­jíma­cích tes­tech na VŠ.

Videokurz matematiky →

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku

Co o FEL říkají naši studenti?


Anna Doubková

Určitě už všichni víte, že FEL vám dá mnohem víc než jen titul. Možná vás ale překvapí, že vám dá i mnohem víc než výborné znalosti z oboru, který vás zajímá. Při studiu poznáte skvělé a inspirativní lidi jak mezi učiteli, tak mezi spolužáky, se kterými budete kamarádi do konce života. Ačkoliv FEL není jednoduché vystudovat, nemusíte se bát, že strávíte nad počítačem a učebnicemi celých pět let. Budete se moci zapojit do spousty zajímavých akcí a soutěží se super lidmi. Nejsou tu jen "nerdi", jaké znáte z Big Bang Theory - potkáte se tu s chytrými, komunikativními lidmi, které jinde nepoznáte. Přidejte se k nám a staňte se součástí skvělého kolektivu na prestižní vysoké škole!


Petr Jelínek

V posledním ročníku gymnázia jsem si položil několik otázek. Můžu a chci studovat dál? Jistěže ano! V čem jsem dobrý? Co mě baví? Zejména matematika a fyzika. V úvahu tedy přichází nějaký technický obor. Jako perspektivní a zajišťující nejlepší uplatnění tu i v zahraničí mi vychází jednoznačně elektrotechnika. Ta proniká do všech technických oborů - energetiky, dopravy, komunikací, ale třeba i do medicíny. Je na ní založena automatizace, umělá inteligence a výpočetní technika. Sehnat dobře placenou práci v tomto oboru nebude problém. Ze škol jednoznačně vítězí ČVUT Praha, která má už 300letou tradici a je respektována i v zahraničí. Bylo rozhodnuto.


Petr Novák

Každým dnem činíme rozhodnutí, vybíráme z mnoha možností a celkově přemýšlíme o tom, kam by měly směřovat naše kroky. Ať už budou směřovat kamkoliv, nikdy se nemůžeme vyhnout elektrotechnice. Elektrotechnika je všudypřítomná. Tak proč toho tedy nevyužít? Na FELu získáme dostatečné znalosti a zkušenosti, díky kterým máme neomezené pracovní možnosti a zároveň je dokážeme využít v běžném životě. Ať už prakticky tím, že si dokážeme poradit s běžnými problémy s elektrotechnikou a díky našim teoretickým znalostem víme, jak věci fungují, a umíme si vše spočítat a navrhnout. Potom tedy hláška, okoukaná z amerických filmů: "Věřte mi, já jsem tady inženýr", nejenže bude pravdivá, ale zároveň bude mít i hodnotu, což se bohužel nedá říct o všech školách, kde se dá titul "Ing." získat.


Tereza Soukupová

Kdybych šla na vysokou školu jenom proto, že bych chtěla mít titul před jménem nebo i za jménem, rozhodně bych si nevybrala FEL. Není to lehká škola, ale je zábavná. Když už jsem se rozhodla několik let věnovat vysoké škole, nechci ty roky jen tak zahodit a odpočítávat hodiny, kdy už bude konečně víkend. Chci ty roky prožít. FEL, tedy konkrétně OI, se stalo mojí zálibou a do školy se těším. OI není jenom učení, jsou to kamarádi, výlety, skvělí vyučující, je to příležitost. Studuji OI, protože mě to baví!

Další názory

Den otevřených dveří ON-LINE na FEL ČVUT v Praze

Podívejte se, co bylo k vidění na našich Dnech otevřených dveří ON-LINE!

Můžete poznat prostředí fakulty, virtuálně si projít naše top laboratoře a zjistit, který z našich studijních programů je pro vás ten pravý.

 
Více o Dnech otevřených dveří


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma