Nepřehlédněte

FEL je správná volba

Jak bude svět vypadat za dvacet let? To nikdo neví. Ale lidé z FEL budou zcela jistě u toho, protože pracují na projektech a inovacích, které udávají směr! U nás najdete všechny technologie budouc­nosti pod jednou střechou. Pojďte studovat FEL, nejlepší elektro­technickou a informa­tickou fakultu v ČR!

Chci podat přihlášku

15

8 studijních programů pro bakaláře, 7 pro magistry

0

Naši absolventi mají prakticky nulovou nezaměstnanost

70

70 let udáváme trend a tvoříme budoucnost. A stále jsme na špici.

1/8

Jeden pedagog na osm studentů umožňuje individuální přístup

 

 

 

Potřebujete další argumenty? Zde je sedm důvodů, proč je FEL ta správná škola pro vaši slibnou kariéru.

 
7 důvodů, proč FEL

Bakalářské studium

Na­bí­zí­me 8 stu­dij­ních pro­gra­mů, které po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti. Po třech le­tech ba­ka­lář­ské­ho stu­dia si bu­de­te moci pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti vy­bí­rat.

Bakalářské studium →

Magisterské studium

Po dvou le­tech magis­ter­ské­ho stu­dia v jed­nom z 7 stu­dij­ních pro­gra­mů se sta­ne­te ex­per­tem ve svém oboru. S in­že­nýr­ským di­plo­mem z FEL zís­ká­te ši­ro­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní.

Magisterské studium →

Doktorské studium

Pr­votříd­ní ško­li­te­lé, nej­mo­der­něj­ší zá­ze­mí, nad­stan­dard­ní sti­pen­di­um. Naši dok­to­ran­di mají šanci pra­co­vat na ino­va­tiv­ních pro­jek­tech, které po­sou­va­jí hra­ni­ce lid­ské­ho vě­dě­ní.

Doktorské studium →

Celoživotní vzdělávání

Chce­te si do­pl­nit zna­los­ti v od­vět­ví elek­tro­tech­ni­ky nebo in­for­ma­ti­ky? V rámci CŽV lze vy­bí­rat z téměř 900 kurzů. Věk ne­hra­je roli. Je­di­nou pod­mín­kou je ma­tu­rit­ní vy­svěd­če­ní.

Celoživotní vzdělávání →

Studenti FEL vozí medaile z celého světa

Kvalitu studia nejlépe prověří účast v prestižních mezinárodních soutěžích. A studenti FEL ze srovnání s globální konkurencí vycházejí skvěle. Posuďte sami...

Multi-robot Systems CTU FEE

Členové týmu MRS jsou dvoj­ná­sob­nými šam­pi­o­ny me­zi­ná­rod­ní sou­tě­že au­to­nomních ro­bo­tů Mo­ha­med Bin Zayed In­ter­nati­o­nal Ro­bo­tics Challen­ge (MBZI­RC).

Multi-robot Systems →

eForce FEE Prague Formula

Tým eFor­ce FEE od roku 2010 sbírá úspě­chy v me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent. Máme nej­rych­lej­ší elek­tric­ký mo­no­post v Česku a každý rok jej inovujeme.

eForce FEE →

CTU-CRAS-NORLAB

Tým CTU-CRAS letos zví­tě­zil v pres­tiž­ní sou­tě­ži DARPA Sub­terra­ne­an Challen­ge Urban Ci­r­cu­it mezi ne­spon­zo­ro­va­ný­mi účast­ní­ky a cel­ko­vě ob­sa­dil 3. místo.

CTU-CRAS →

Jak vás můžeme podpořit

Pomůžeme vám s přípravou k maturitě i na přijímačky

Při­hlas­te se na příp­rav­né on-line kur­zy ma­te­ma­ti­ky a fy­zi­ky a zo­pa­kuj­te si pod ve­de­ním pe­da­go­gů z FEL stře­do­škol­skou lát­ku. U ma­tu­ri­ty bu­de­te za hvěz­du a zís­ká­te nás­kok k při­jí­ma­cí­mu tes­tu na FEL či ja­kou­koli tech­niku.


Přípravné kurzy →

Získejte nový náhled na řešení častých matematických problémů

V sé­rii vi­deí vám doc. Petr Habala z ka­ted­ry ma­te­ma­ti­ky FEL po­mů­že utří­dit si v hlavě zna­losti, které má­te ze školy. Zo­pa­kuj­te si zá­kla­dy a na­uč­te se ele­gant­ně ře­šit té­ma­ta, kte­rá se čas­to vys­ky­tu­jí u ma­tu­rity nebo v při­jíma­cích tes­tech na VŠ.

Videokurz matematiky →

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku

Co o FEL říkají naši studenti?


Anna Doubková

Určitě už všichni víte, že FEL vám dá mnohem víc než jen titul. Možná vás ale překvapí, že vám dá i mnohem víc než výborné znalosti z oboru, který vás zajímá. Při studiu poznáte skvělé a inspirativní lidi jak mezi učiteli, tak mezi spolužáky, se kterými budete kamarádi do konce života. Ačkoliv FEL není jednoduché vystudovat, nemusíte se bát, že strávíte nad počítačem a učebnicemi celých pět let. Budete se moci zapojit do spousty zajímavých akcí a soutěží se super lidmi. Nejsou tu jen "nerdi", jaké znáte z Big Bang Theory - potkáte se tu s chytrými, komunikativními lidmi, které jinde nepoznáte. Přidejte se k nám a staňte se součástí skvělého kolektivu na prestižní vysoké škole!


Petr Jelínek

V posledním ročníku gymnázia jsem si položil několik otázek. Můžu a chci studovat dál? Jistěže ano! V čem jsem dobrý? Co mě baví? Zejména matematika a fyzika. V úvahu tedy přichází nějaký technický obor. Jako perspektivní a zajišťující nejlepší uplatnění tu i v zahraničí mi vychází jednoznačně elektrotechnika. Ta proniká do všech technických oborů - energetiky, dopravy, komunikací, ale třeba i do medicíny. Je na ní založena automatizace, umělá inteligence a výpočetní technika. Sehnat dobře placenou práci v tomto oboru nebude problém. Ze škol jednoznačně vítězí ČVUT Praha, která má už 300letou tradici a je respektována i v zahraničí. Bylo rozhodnuto.


Petr Novák

Každým dnem činíme rozhodnutí, vybíráme z mnoha možností a celkově přemýšlíme o tom, kam by měly směřovat naše kroky. Ať už budou směřovat kamkoliv, nikdy se nemůžeme vyhnout elektrotechnice. Elektrotechnika je všudypřítomná. Tak proč toho tedy nevyužít? Na FELu získáme dostatečné znalosti a zkušenosti, díky kterým máme neomezené pracovní možnosti a zároveň je dokážeme využít v běžném životě. Ať už prakticky tím, že si dokážeme poradit s běžnými problémy s elektrotechnikou a díky našim teoretickým znalostem víme, jak věci fungují, a umíme si vše spočítat a navrhnout. Potom tedy hláška, okoukaná z amerických filmů: "Věřte mi, já jsem tady inženýr", nejenže bude pravdivá, ale zároveň bude mít i hodnotu, což se bohužel nedá říct o všech školách, kde se dá titul "Ing." získat.


Tereza Soukupová

Kdybych šla na vysokou školu jenom proto, že bych chtěla mít titul před jménem nebo i za jménem, rozhodně bych si nevybrala FEL. Není to lehká škola, ale je zábavná. Když už jsem se rozhodla několik let věnovat vysoké škole, nechci ty roky jen tak zahodit a odpočítávat hodiny, kdy už bude konečně víkend. Chci ty roky prožít. FEL, tedy konkrétně OI, se stalo mojí zálibou a do školy se těším. OI není jenom učení, jsou to kamarádi, výlety, skvělí vyučující, je to příležitost. Studuji OI, protože mě to baví!

Další názory

Den otevřených dveří ON-LINE na FEL ČVUT v Praze

Podívejte se, co bylo k vidění na našich Dnech otevřených dveří ON-LINE!

Můžete poznat prostředí fakulty, virtuálně si projít naše top laboratoře a zjistit, který z našich studijních programů je pro vás ten pravý.

 
Více o Dnech otevřených dveří


Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma