Přehled témat a tematických okruhů pro práce SOČ (k 1. 1. 2020)

Katedra Obor tématu Název tématu Anotace Kontaktní osoba
13101 Matematika Geometrie viděná přes komplexní čísla Cílem je prozkoumat zajímavé aplikace komplexních čísel v geometrii roviny a sféry. Popis geometrických útvarů (kružnice, Besiérovy křivky atd.) a symetrií mezi nimi pomocí komplexních funkcí. Popis geometrických útvarů na sféře pomocí stereografické projekce (Ptolemiova věta). Mimo analytických odvozování a výpočtů je možné též vytvořit počítačovou vizualizaci a simulaci. prof. RNDR. Jan Hamhalter, CSc.
13102 Akustika Zlepšení akustických vlastností prostoru Předmětem práce je návrh akustických úprav prostoru, který si student sám vybere (např. nějaká zkušebna, poslechová místnost, domácí kino, klubovna, apod.). Student si sám nalezne a zajistí vhodný prostor pro návrh akustických úprav. Student navrhne ve spolupráci s vedoucím práce postup měření a provede je. Na základě měření navrhne ve spolupráci s vedoucím práce akustické úpravy prostoru pro zlepšení jeho akustických vlastností z hlediska jeho využití. Akustická laboratoř katedry fyziky poskytne měřicí techniku, prostředky pro zpracování měření a odborné konzultace. Marek Brothánek, Vojtěch Jandák
13102 Akustika Smartphone jako zvukoměr Předmětem práce je měření vlastností vybraných aplikací pro smartphone s funkcí zvukoměru ve speciální bezodrazové místnosti. Měření bude provedeno v bezodrazové místnosti na katedře fyziky ČVUT FEL s použitím po vhodné techniky dostupné v akustické laboratoři. Předpokladem je, že student má chytrý telefon a nainstaluje si do něj a zprovozní (alespoň 3) aplikace s funkcí zvukoměru. Student navrhne metodiku měření v bezodrazové místnosti pro ověření vlastností (parametry: např. hladina akustického tlaku A, frekvenční charakteristika) těchto aplikací. Metodika bude založena na porovnání změřených hodnot pomocí aplikací ve smartphonu s hodnotami změřenými standardním zvukoměrem. V současné době jsou články na toto téma publikovány i v renomovaných časopisech. Vojtěch Jandák
13102 Akustika Smartphone jako vysokorychlostní kamera Předmětem práce je snímání vibrací těles pomocí smartphonu. Předpokladem je, že student má chytrý telefon a nainstaluje si do něj a zprovozní aplikaci (aplikace) umožňující záznam vysokorychlostního videa (více než 100 frame/s). Cílem projektu je navrhnout postup založený na synchronním snímání vibrací pomocí akcelerometru a videa pomocí smartphonu. Měření proběhne v akustické laboratoři, která poskytne prostředky pro záznam vibrací. Pro zpracování videa a signálu vibrací budou využity volně dostupné programy. Vojtěch Jandák
13102 Mezioborové: počítačová grafika / fyzika / počítače Iontová dírková kamera Cílem práce je zpracování výsledků získaných během fúzních experimentů, kde je horké husté plazma generováno pomocí silnoproudých výbojů. Jedná se o výsledky měření rychlých iontů dírkovou kamerou, kde je jako detektor použit radio-chromatický film, což je speciální detekční materiál reagující na dávku energie nesenou ionizujícím zářením, například ionty. Ozářené filmy se skenují a dále zpracovávají speciálními programy. Práce slučuje základní znalosti z počítačová grafiky, práce s počítačem a částečně z fyziky. Výsledky práce budou použity v mezinárodním výzkumu. Karel Řezáč
13102 Mezioborové: fyzika / počítače Návrh objektového modelu pro fyzikální simulace Cílem práce je navrhnout a realizovat obecně použitelný objektový model, který bude používán k přehlednějšímu vytváření numerických simulací ve fyzice. Pro konkrétní představu uvedeme příklad na jednom z plánovaných objektů, např „funkce1D“: zadaná analyticky / numericky, jednotka(y) veličiny, popis a převoditelnost jednotek, spec. vlastnosti (monotónní atd.); konstruktor (analyticky – předpis / numericky – načtení dat, x-hodnoty ekvidistantní / neekvidistantní; funkce: getValues, normovani, atd. Práce slučuje znalosti z objektového programování (dědičnost apod.) a částečně z fyziky. Ing. Karel Řezáč, Ph.D.
13117 Zadaná úloha je z oblasti elektromagnetismu. Nejedná se nutně o zadání v celé šíři návodu, ale student si může vybrat konkrétní jev, který by ho zaujal a který by šel přiblížit formou srozumitelného experimentu.  Tajemný J.C. Maxwell: Proč se vlny šíří - modely pro ukázky elektromagnetických vln vedených a vyzařovaných Cílem práce je navrhnout a ve spolupráci s vedoucím a jeho pracovištěm realizovat přípravky, které ukáží transformaci elektromagnetické vlny .vedené. vodiči na elektromagnetickou vlnu .vyzařovanou. do prostoru. Základem bude jednoduchý přenosový řetězec vysílač . přijímač s různými typy výstupních vedení a antén. Na přípravku potom budou viditelné různé fyzikální jevy související s vedením a šířením elektromagnetických vln. Vhodné experimenty budou základem pro videoukázky (viz např. ukázka na www.elmag.org nové video Polarizace světla a Brewsterův úhel) Prof. Miloš Mazánek, Ing. Jan Kraček, Ph.D.
13131 Elektronické obvody Hudební nástroj s analogovou tvorbou zvuku Práce se zabývá návrhem a výrobou analogového syntezátoru - sekvenceru, který je částečně digitálně řízený. Tento hudební nástroj má sloužit k experimentální tvorbě zvuku, vytváření zajímavých rytmů a k ovládání MIDI nástrojů. Základem je plně analogový oscilátor obdélníkového a trojúhelníkového průběhu. Doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
13131 Elektronické obvody Precizní zesilovač pro audiotechniku Cílem práce je realizace a ověření vlastností vysoce kvalitního audio-zesilovače. Úkolem je provedení podrobné rešerše vyráběných obvodů jak pro signálové části zesilovače, tak pro výkonové stupně. Výsledkem rešerše by měl být návrh obvodového zapojení zesilovače, které po konzultaci s vedoucím a případných úpravách bude student realizovat. Realizace bude spočívat v navržení plošného spoje, jeho osazení, oživení zesilovače a měření jeho vlastností. Práce je vhodná pro studenta se zájmem o audio techniku, který bude rád řešit problémy se stavbou takovéhoto zařízení. Studentovi bude pod odborným dohledem k dispozici špičkově vybavená laboratoř pro osazení, oživení a měření vlastností zesilovače. Student se také naučí pracovat v profesionálním systému pro návrh plošných spojů. Doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
13131 Elektronické obvody Inteligentní spínací modul Navrhněte zapojení, vyrobte ověřovací vzorek a vytvořte základní programové vybavení pro jednoduchý univerzální a konfigurovatelný ovládací modul s mikrokontrolérem AVR řady ATtiny. Modul by měl umožnit spínání zvoleného zařízení (ventilátor, LED světlo, apod. s napájecím napětím 12 V) na základě vyhodnocení vnějšího čidla. U spínání by měla být programovatelná doba zpoždění sepnutí po změně stavu čidla a doba trvání sepnutého stavu. Ing. Jan Havlík, Ph.D., Ing. Zdeněk Horčík
13131 Elektronické obvody Datalogger Navrhněte a ověřte jednoduchý datalogger s mikrokontrolérem AVR řady ATtiny nebo ATmega. Datalogger má umožnit záznam velikosti fyzikální veličiny (napětí, teplota apod.) na SD kartu ve zvolených časových intervalech. Variantou je záznam dat do externí I2C EEPROM a přenos dat přes USB rozhraní. Zvažte energetickou náročnost a navrhněte vhodný zdroj energie pro napájení zařízení. Ing. Jan Havlík, Ph.D., Ing. Zdeněk Horčík
13131 základy elektotechniky, CAD aplikace, 3D tiskárny, základy zpracování signálu, Matlab Gelový model mozku Cílem projektu je návrh a realizace fyzického modelu geneze a šíření elektrických projevů mozkové tkáně za pomocí vhodného materiálu pro simulaci prostředí. Na modelu se demonstruje tvorba a šíření elektrické aktivity podobné elektroencefalogramu jak pro jednokanálové tak pro vícekanálové zdroje. K realizaci projektu budou pouzity technologie rapid prototyping jako 3D tiskárny nebo gelové formy Ing. Petr Ježdík, Ph.D.
13131 aplikovaná elektronika, číslicové zpracování signálu, akustika, programování Webové rozhraní pro úlohy rozpoznávání řeči a řečníka Dlouhodobým cílem tohoto rámcového tématu je vytvořit jednoduché uživatelské Webové rozhraní pro rozpoznávání řeči a řečníka. Pro tyto účely je nutné řešit několik dílčích úkolů: vytvořit interface pro on-line vstup z mikrofonu přes WEBové rozhraní z aktuálně dostupných modulů (WEB server na platformě Linux) a vytvořit vhodné grafické rozhraní, zvládnout základy práce s řečovým signálem pro účely rozpoznávání řeči a řečníka a implementovat rozpoznávání na bázi dostupných nástrojů KALDI, implementovat různé úlohy rozpoznávání řeči, pro rozpoznávání řečníka vyřešit reprezentaci mluvčích a zápis nového mluvčího přes webové rozhraní. Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
13131 Audiovizuální technika Hudební nástroj s analogovou tvorbou zvuku Práce se zabývá návrhem a výrobou analogového syntezátoru - sekvenceru, který je částečně digitálně řízený. Tento hudební nástroj může sloužit k experimentaci s tvorbou zvuku, vytváření zajímavých rytmů a ovládání MIDI nástrojů. Základem je plně analogový oscilátor se čtvercovým a trojúhelníkovým tvarem vlny. doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
13132 elektromagnetické pole Elektromagnetické polia Postavenie modelu elektrického zariadenia v software Metódy konečných prvkov. Spustenie výpočtu a zobrazenie výsledkov. Prehľad možností využitia softwareového systému. prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
13132 přístupové sítě Návrh pasivní optické přístupové sítě, realizace ukázkové sítě Odborná část: Přístupové sítě, xDSL, PON, VHDL. Teoretická část: přehled pasivních optických sítí PON, návrh sítě pro modelovou lokalitu (útlumová bilance, topologie, konfigurace sítě) Praktická část: realizace demonstrační PON sítě, její konfigurace a ověření parametrů pomocí analyzátorů, diagnostika pomocí OTDR Ing. Pavel Lafata, Ph.D.
13132 Elektronika a komunikace Mobilní pozemní stanice pro monitorování rádiové komunikace malých družic CubeSat Teoretická a odborná část: Principy, komunikační protokoly, metody příjmu a detekce signálů používaných u rádiové komunikace malých družic standardu CubeSat. Praktická část: Návrh a realizace jednoduché mobilní pozemní stanice umožňující automatizované lokální a vzdálené monitorování rádiové komunikace malých družic Cube Sat. Téma v sobě zahrnuje oblasti: rádiová komunikace, IoT, přenosové protokoly, návrh a realizace jednoduchých antén. Podle mě zvládnutelné pro šikovné studenty elektrotechnických škol - elektronika, radiotechnika, programování mikrokontrolérů (Arduino, Rapsbery), přenos dat s využitím internetu a mobilních sítí. K tomu trocha manuální zručnosti při výrobě jednoduchých antén YAGI v pásmu 2 m a 70 cm (případně 23 cm). Ing. Petr Ondráček, CSc.
13132 Internet Objektivní testování datové konektivity vs. subjektivní dojem z internetových služeb Použijte měřicí platformu F-tester pro měření různých typů internetových přípojek, a to s různým nastavením testovacích scénářů. Porovnejte s výsledky různých druhů speedmeterů (net-testů). Vyhodnoťe z uživatelského pohledu dojem ze služeb, jako je videostream s různým rozlišením, videohovor, stahování velkých souborů apod. Vzájemně porovnejte a zhodnoťte. Vhodné i pro tým studentů, kdy lze realizovat větší počty měření a statisticky vyhodnotit výsledky. doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
13132 Telekomunikace, programování, IoT Návrh a realizace zařízení pro IoT Navrhněte a zrealizujte jednoduché zařízení pro IoT (Internet of Things), které bude komunikovat pomocí Wi-Fi sítě nebo ethernet a protokolu MQTT (MQ Telemetry Transport) se serverem (tedy s MQTT brokerem. Na serverové části vytvořte jednoduché webové rozhraní, které bude ukládat a prezentovat naměřené hodnoty (například teplota, stavy vstupních a výstupních portů atd..). Ing. Michal Poupa
13133 matematika, programování; potřebné minimum statistiky zajistím Simulované statistické experimenty Pomocí počítačové simulace modelů (metoda Monte Carlo) lze demonstrovat např. vlastnosti hazardních her, pravidla společenského či ekonomického vývoje, přirozený výběr a zastoupení druhů v populaci apod. Cílem je zpracovat, vyzkoušet a posoudit některé z těchto modelů. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
13133 matematika, programování; potřebné minimum statistiky zajistím Simulated statistical experiments Computer simulation (Monte Carlo Method) allows to demonstrate properties of hazard games, rules of social and economical development, natural selection and population dynamics in nature, etc. The aim is to perform computer experiments with some of these models and discuss the results. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
13133 fyzika, astronomie, přirodopis Hledání mikroskopických částic meteoritu Cílem je nalezení mikroskopických částic Čeljabinského meteoritu ve vzorku bahna z místa jeho dopadu do jezera Čebarkul. Využít lze toho, že jeho materiál je magnetický. K tomu je třeba navrhnout způsob hledání a předem jej vyzkoušet na umělých vzorcích, simulujících očekávaný materiál. Po úspěšném testu metodiky je možné ji aplikovat na skutečný vzorek. Pokud se podaří najít magnetické částice, mají být prozkoumány pod mikroskopem a výsledek vyhodnocen. prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
13134 Optoelektronika Mnohavidová planární optická rozbočnice Návrh a realizace optické planární mnohavidové rozbočnice se skokovou změnou indexu lomu z polymerních materiálů a nebo s gradientním indexem lomu vytvořenou iontovou výměnou do skleněných podložek Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
13134 Elektronika Spínané napájecí zdroje různých typů DC-DC měniče. Konstrukce, řešení a testování takovýchto zdrojů. Ing. Lubor Jirásek, CSc.
13134 Aplikovaná elektronika Umělé elektrické svaly, a jejich netradiční aplikace Umělé elektrické svaly na bázi elektroaktivních polymerů (EAP), Testování vlastností různě připravené základní hmoty, Testování stability parametrů připravené hmoty, Aplikace. Ing. Lubor Jirásek, CSc.
13134 Aplikovaná elektronika Výbava modelu elektromobilu s ohledem na ekologické-úsporné řešení spotřebičů a rekuperaci(návrat) nespotřebované energie Výbava modelu elektromobilu s ohledem na ekologické-úsporné řešení spotřebičů a rekuperaci návrat) nespotřebované energie. Různé prvky/zařízení elektromobilu řešené s ohledem na snížení vlastní spotřeby energie, případně možného navrácení energie do systému vozidla. Ing. Lubor Jirásek, CSc.
13134 Aplikovaná elektronika Mikrogenerátory elektrické energie Elektronické řešení obvodů s propojení mikrozdrojů elektrické energie. Využití základních fyzikálních principů (piezoelektrický, elektromagnetický, tepelný), využití mechanických vibrací, návrh a realizace, elektronické vyhodnocovací a ukládací obvody pro generovanou elektrickou energii. prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
13134 Aplikovaná elektronika Mikroakční součástky a systémy Modely elektronického řešení řízení mikroposuvů pro mikroroboty, manipulátory, mikromotorky lineární 1D nebo 2D nebo rotační s využitím fyzikálních principů (např. elektrostatický, elektromagnetický, piezoelektrický....), realizace modelů. prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
13134 Praktická elektronika Aplikace 8bitových mikrokontrolérů Programování 8bitových mikrokontrolérů Microchip PIC, obsluha vstupních periferií (tlačítka, senzory a snímače), ukládání a zpracování dat, přenos dat (drátový i bezdrátový) do PC, zobrazení dat na LED, displeji a v aplikaci pro PC. Ing. Tomáš Teplý
13136 Informatika, algoritmizace, programovani Podpora výuky algoritmizace a programování pro studenty středních škol. Práce na přípravě elektronické učebnice algoritmizace pro střední školy. Učebnice by obsahovala jednoduché interaktivní programy, které by pomohly studentům pochopit, jak a proč popsané algoritmy pracují. Součásí práce by byla i volba vhodného prostředí pro publikaci učebnice. ing. Božena Mannová, PhD.
13136 Informatika, praktické programování aplikace Aplikace pro plánování studia a volného času studentů Seznámení s dostupným softwarem pro plánování času. Na základě získaných znalostí navrhněte elektronický diář, který by pomáhal uživateli efektivně využívat čas. Systém by umožňoval vkládat, mazat a zobrazovat akce různých kategorií, vést plánovací kalendář uživatele, spravovat dokumenty k různým projektům uživatele. Aplikace by dále umožňovala sdílet kalendář, nebo jeho část s vybranými uživateli. ing. Božena Mannová, PhD.
13136 Informatika, počítačové hry, programování Počítačová hra pro mého malého sourozence Seznámení s jednoduchými hrami pro děti. Provést rešerši takových her, jejich porovnání a zhodnocení podle zvolených kriterií. Seznámit se s možnostmi volně dostupných prostředí pro tvorbu her. Navrhnout a realizovat jednoduchou hru. Hru ověřit na skupině dětí. ing. Božena Mannová, PhD.
13136 Impementace algoritmů na zpracování a a fůze dat pro stabilizaci kosmických prostředků Malá satelitní platforma - Senzory, elektronika a řízení V projektu se předpokládá práce na bezdrátově ovládané platformě, která ilustruje principy stabilizace kosmickýh prostředků - Malá satelitní platforma. Práce zahrnuje integraci nových senzorů, algoritmů zpracování a fůze dat, ověření přesnosti senzorového systému, modelu systému a jeho použitelnosti pro stabilizaci a navigaci kosmických prostředků. Cílem je postupná náhrada existujících senzorů a obvodů modernějšími alternativami. doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programování Jednoduchý audiometr a jeho kalibrace Cílem práce je vytvoření jednoduchého zařízení (nebo software) pro testování prahu lidského sluchu. Nedílnou součástí práce je nalezení vhodné metody pro kalibraci takovéhoto zařízení (zejména použitých sluchátek). Výstupem budou data o prahu slyšení ve vhodném formátu. Ing. František Rund, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, konstrukční práce Přípravek pro demonstraci vlastních kmitů prostoru Navrhněte a realizujte přípravek pro demonstraci vlastních kmitů pravoúhlého prostoru. Přípravek bude sestávat z modelu pravoúhlého prostoru se zdrojem zvuku (základní verze je k dispozici) a z mikrofonní sondy, kterou bude možné monitorovat akustický tlak v libovolném bodě prostoru. Přípravek může být doplněn o řízení posunu sondy, případně o program vizualizující naměřená data. Ing. František Rund, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, konstrukční práce Sluchátka pro rozšířenou realitu Cílem práce je vytvoření sluchátek, jejichž účelem bude dopravit posluchači další zvukové informace, bez ovlivnění normálního slyšení (a prostorové orientace). Ideální je kombinace klasických sluchátek a "sluchátek" pro kostní vedení zvuku, která umožní porovnat oba způsoby. Součástí přípravku může být i detekce pohybů hlavy posluchače (testovací prototyp je k dispozici). Příkladem užití přípravku může být např. vytvoření zvukového naváděcího systému pro orientaci za zhoršené viditelnosti. Ing. František Rund, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programování, experimenty Zvuk ve virtuální realitě Práce je zaměřena na experimenty se zvukovou složkou virtuální reality - od různých způsobů snímání zvuku (binaurální, ambisonie, ...) přes syntézu a algoritmy zpracování zvuku až po reprodukci. Součástí budou i subjektivní experimenty. Lze konkretizovat podle zaměření zájemců. K dispozici je potřebné vybavení. Ing. František Rund, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika Měření kvality fotoaparátu mobilního telefonu Práce je zaměřena na vytvoření nástroje pro objektivní měření parametrů kvality fotoaparátu mobilního telefonu. V posledních několika letech využití mobilních telefonů k fotografování narůstá rychlým tempem. Výrobci se předhánějí v rozlišení a optických parametrech kamer telefonů. Přístroje tak pomalu nahrazují jednoúčelové digitální kamery. Bohužel stále chybí přesnější informace o skutečných, objektivních, parametrech takových zařízeních. Student se zaměří na pochopení měření parametrů digitálního fotoaparátu a specifik snímání mobilním telefonem. Cílem práce je vytvoření automatického nástroje pro vyhodnocení obrazové kvality fotoaparátu podle standardu IEEE 1858. Bude vybrána jedna z metrik vyhodnocující  prostorové rozlišení, geometrické zkreslení nebo barevnou uniformitu. prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika Komprese hyperspektrálních obrazových dat Snímání obrazu v mnoha spektrálních pásmech (tzv. hyperspektrální zobrazování) je moderní technikou, která se využívá v mnoha oblastech lidského života (monitorování životního prostředí, vzdálený průzkum Země, přírodní vědy a mnoho dalších). Důležitým prvkem celého zobrazovacího systému je komprese pořízených obrazových dat. Tato práce je zaměřena právě na algoritmy, které se ke kompresi hyperspektrálních obrazových dat využívají. První krokem práce bude podání přehledu o současném stavu a algoritmech, které se v této oblasti využívají. Bude provedena analýza statistických parametrů hyperspektrálních snímků z pořízeného testovacího vzorku. Hlavní výstupem práce bude návrh zdrojového kodéru založeného na metodě PCA a jeho otestování. prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
13137 Multiooborové, matematické metody, programování, elektronika Zpracování rádiového signálu Zpracování rádiových odrazů meteorů za účelem odhadu jejich atmosférické dráhy.  Aktuálně je k dispozici databáze s několika miliony záznamů meteorů  z různých měřících stanic a první návrh algoritmu pro jejich zpracování. Práce tak bude spočívat v implementaci algoritmu a jeho testování.  Pokud se navržený algoritmus ukáže jako efektivní, tak práce bude pokračovat použitím výpočetních clusterů pro zpracování velkého množství  záznamů a nakonec implementací algoritmu výpočtu dráhy v reálném čase. Kákona Jakub Ing.
13137 LeKS - software pro radiofrekvenční interferometr Systém pro registraci a lokalizaci blesků Vytvořte software pro radiofrekvenční interferometr pro měření a detekci bleskového výboje. Jako registrační zařízení použijte čtyř kanálový digitální USB osciloskop. Software bude naprogramován pro počítač PC v jazyce například C/C++. Bude komunikovat s osciloskopem prostřednictvím API. Naměřené výsledky budou opatřeny UTC časovou značkou a archivovány. doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
13137 LeKS kosmické vědy Digitální pohled na kosmické dědictví Digitální pohled na kosmické dědictví. Zapojení do zpracování a redukce digitalizovaných astronomických fotografických snímků a jejich analýz. Generace příslušných metadat, Vyhledávání a rešešní zpracovávánín příslušných podkladů. Zájem o astronomii je výhodou jinak práce s internetem v excelu. Jde o pohled na oblohu a astrofyzikální objekty zpět v čase a to až o 100 roků. doc. RNDr. René Hudec, CSc.
13137 LeKS kosmické vědy   Studie jak vidí mořští živočichové se zrcadlovým okem. Na ČVUT vyvíjené rentgenové optické zobrazovací systémy pro kosmické rentgenové dalekohledy imitují optický princip zrcadlových očí raků. Jak ale raci a ostatní živočichové se zrcadlovýma očima vidí není dostatečně známo. Cílem by měla být studie v tomto směru ideálně doplněná optickou simulací např v programu Zemax. doc. RNDr. René Hudec, CSc.
13137 Audiovizuální technika Komprese obrazu a analýza účinnosti současných kodeků Cílem projektu je seznámit se současnými nástroji pro kompresi statického obrazu a videa. Dále je úkolem podat přehled metod pro objektivní a subjektivní hodnocení účinnosti kodeků. Závěrem bude zvolen aplikační scénář a na vhodných obrazových datech porovnána účinnost vybraných kodeků. "Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
1337 Audiovizuální technika Analogová fotografie a modernizace fotografického zvětšovacího přístroje Cílem projektu je seznámit se s problematikou klasické černobílé fotografie. Úkolem praktické části je analyzovat možnosti náhrady konvenčního světelného zdroje ve zvětšovacím přístroji pro analogovou fotografii moderním světelným zdrojem na bázi LED. Výstupem bude návrh a realizace úpravy vybraného zvětšovacího přístroje včetně expoziční automatiky. "Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika Simulace naslouchadla Implementujte (idealně v prostředi Matlab nebo Python) jednotlivé kroky zpracování signálu, které se používají v naslouchadlech určených pro zlepšení sluchového vjemu lidí s poruchou sluchu. Pomocí simulací studujte vliv nastavení dynamické komprese v naslouchadle na výsledky základních psychofyzikálních experimentů. Pro studium bude využit model sluchové dráhy v němž bude simulována ztráta sluchu. Ing. Václav Vencovský, Ph.D.
13137 Audiovizuální technika, programování, elektronika Použití MEMS mikrofonů s digitálním výstupem Miniaturní mikrofony vyrobené technologií MEMS jsou v současnosti široce používány v běžných uživatelských zařízeních (mobilní zařízení a další spotřební elektronika), ale například i v měřících aplikacích (bezdrátové sítě pro monitorování hluku, mikrofonní pole). Cílem projektu je seznámit se s použitím MEMS mikrofonů s digitálním výstupem a na dostupném hardware (např. Arduino MKRZero, ESP32, Raspberry Pi, signálové procesory řady ADAU) implementovat komunikaci s jedním nebo více mikrofony. Další zpracování signálu může vést například k modifikaci směrových charakteristik soustav mikrofonů, monitorování hladiny hluku, případně dalším aplikacím dle dohody. Ing. Petr Honzík, Ph.D.
13138 Měření Vzdálený přístup k osciloskopu Cílem práce je vytvoření obslužné aplikace k osciloskopu Tektronix ve vývojovém prostředí Matlab. Aplikace bude umožňovat inicializaci, nastavení a sběr dat. Součástí práce je také vytvoření jednoduchého GUI. Ing. Jakub Svatoš, Ph.D.
13138 Měření Elektronická USB - KPZ Návrh a realizace multifunkčního přístroje: elektronická USB - KPZ (Krabička poslední záchrany) s rozhraním USB a 32- bitovým mikrořadičem STM32F042F6P6 s jádrem ARM Cortex – M0. KPZ bude sloužit jako doplněk notebooku a bude mít funkci kapesního laboratorního přístroje s funkcemi voltmetru, zkratové zkoušečky, ohmmetru, impulsního, generátoru, čítače,. Další informace jsou na https://embedded.fel.cvut.cz/temata_soc Řešení USB – KPZ může být ve více variantách, proto jej může řešit nezávisle více studentů. Doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
13138 Měření Návrh paralelních úkolů pro subjektivní testy Předmětem je rešerše možných paralelních úloh, které jsou používány při laboratorních testech srozumitelnosti či kvality přenosu hlasu řešeny testovanými subjekty. Výsledkem je vlastní návrh několika hybridních úloh s vysokou opakovatelností, snadnou laboratorní realizací a s minimalizací citlivosti na odlišné (fyzické i mentální) dispozice probandů. Možnost využití virtuální reality. Možnost laboratorního ověření vybraných metod při profesionálních subjektivních testech. prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
13138 LeKS -  vyhodnocení výstupního signálu/dat z leteckých snímačů Systém pro vyhodnocení údajů leteckých snímačů Práce by se měla zaměřit na využití Raspberry Pi 3 s implementovým RTOS (Real-Time Operating System) pro vyhodnocení výstupního signálu/dat z leteckých snímačů. Těmito snímači mohou být např. zubový snímač pro měření otáček motoru N1, měření teploty výstupních plynů či teploty oleje/paliva apod. Úkolem tedy bude implementovat RTOS do Raspberry Pi 3 a dané použít pro vyčítání dat z měřicího systému tak, aby bylo možné jejich zobrazení v Matlabu. Vznikne tak levná platforma pro digitalizaci a přenos výstupních signálů leteckých palubních snímačů do PC pro jejich následné zpracování a zobrazení. doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
13102
Mezioborové: fyzika / matematika / počítače 
Diagnostika elektronů v z-pinčových experimentech  Z-pinčem nazýváme plazmatický cylindrický objekt, který vzniká v závěrečné fázi vysoko-proudých elektrických výbojů. Dochází zde, mimo jiné, k urychlení částic (elektronů, iontů) na vysoké energie. SOČ práce se bude zabývat diagnostikou elektronů, a to konkrétně nedávno vytvořenou novou verzí elektronového spektrometru, který bude integrován do anody experimentálního zařízení GIT-12 v Tomsku. Konkrétní cíle budou: (i) pochopení pohybové rovnice popisující relativistický pohyb nabitých částic v poli E i B, (ii) seznámení se s numerickým řešením obyčejných diferenciálních rovnic, (iii) naprogramování numerického kódu pro řešení pohybu elektronů v konkrétní geometrii, (iv) experimentální kalibrace elektronového spektrometru, (V) srovnání numerických výpočtů s experimentální kalibrací. Součástí SOČ bude i experiment: měření magnetického pole spektrometru a také kalibrace na elektronovém urychlovači.  doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.