Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015


Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bakalářských programů pro akademický rok 2014/2015

Základní údaje

Přijímací řízení do bakalářských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Softwarové technologie a management" a "Otevřené elektronické systémy" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2014/2015 skončilo 6. 10. 2014. Probíhalo podle Podmínek schválených Akademickým senátem FEL a podle projednané Směrnice děkana, oboje ze dne 4. 10. 2013. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, absolvovali přijímací zkoušku ve dnech 18.- 19. 6. 2014, náhradní termín byl 26. 6. 2014.

Děkanem bylo vypsáno ještě mimořádné kolo přijímacího řízení do bakalářských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika. a "Softwarové technologie a management". Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška v tomto kole, absolvovali přijímací zkoušku dne 8. 9. 2014.

Přijímací zkouška se skládala z písemného testu z matematiky. Test obsahoval 15 úloh, na jejichž vyřešení bylo vyhrazeno 60 minut čistého času. Maximální počet bodů byl 20. Test vyhodnocovala komise složená z učitelů katedry matematiky. Písemný test byl zadáván v 15 různých variantách, příklad testu je uveden na webové stránce http://math.feld.cvut.cz/0educ/prijimac/01_03_10/zadani01.html.

Pro přijetí do programů "Elektrotechnika, energetika a management" a "Komunikace, multimédia a elektronika" bylo třeba získat alespoň 7 bodů, pro přijetí do programu "Softwarové technologie a management a "Otevřené elektronické systémy" 8 bodů a do programů "Kybernetika a robotika" a "Otevřená informatika" bylo třeba získat alespoň 10 bodů. Počet bodů navrhla komise, složená ze zástupců jednotlivých studijních programů, jmenovaná děkanem. Děkan návrh komise akceptoval.

V průběhu přijímacích zkoušek nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu testu. Průběh sledovala výše uvedená komise jmenovaná děkanem pod vedením proděkana doc. I. Jelínka. Korektní průběh přijímací zkoušky potvrdila písemně podpisy svých členů.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl, a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

 Elektrotechnika, energetika a managementKomunikace, multimédia a elektronikaKybernetika a robotikaOtevřená informatikaSoftwarové technologie a managementOtevřené elektronické systémyPrez. forma celkemKomb. forma celkemCELKEM
prez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. formaprez. formakombin. forma
Ke studiu se přihlásilo 34247308463203528703087634015992041803
Přijímací zkouška prominuta13487841334115085819056424588
- z toho bylo přijato na základě výsledku NSZ-Scio403090300411051152
K přijímací zkoušce pozváno20839230421873117202236815010351801215
Dostavilo se148281823113724130016946100776129905
- Úspěšně vykonalo10417126217711790102287049577572
- Neúspěšně vykonalo44115610601351067183028152333
- z toho zádost o přezkoumání rozhodnutí podalo40407020600023023
Přijato po odvolání000000000000000
Nedostavilo se6011481150742054225025951310
Celkem přijato23825204252101519401873626010591011160
V řádném termínu se zapsalo1411913722155139701122610065280732

Statistická charakteristika testů

V testu z matematiky bylo možné dosáhnout maximálně 20 bodů.

VariantaPočet testůMin. dosaž. počet bodůMax. dosaž. počet bodůPrůměrSměrodatná odchylkaRozptyl
15711810,474,5320,54
210311910,314,3719,12
3792199,894,0716,56
4550209,044,6621,74
51010189,413,5312,44
6811209,064,4119,46
71031209,454,5520,68
8841199,194,2718,25
9550169,023,7914,35
10471169,063,6113,06
11411166,763,5012,24
12183158,333,9415,53
131511610,334,2417,95
144731910,133,8714,98
151952011,114,5620,77
CELKEM9050209,444,2117,73

Decilové hranice pro všechny varianty dohromady:

d1d2d3d4d5d6d7d8d9
4678911121315

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 18. 6. 2014Do: 19. 6. 2014
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 26. 6. 2014Do: 26. 6. 2014
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu v řádném termínu27. 6. 2014
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí (řádný termín)25. 7. 2014
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v mimořádném termínuOd: 8. 9. 2014Do: 8. 9. 2014
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu v mimořádném termínu18. 9. 2014
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí (mimoř. termín)6. 10. 2014
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠvždy následující den po dni konání přijímací zkoušky, osobně na studijním oddělení FEL
termín skončení přijímacího řízení6. 10. 2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do magisterských programů pro akademický rok 2014/2015

Přijímací zkoušky do magisterských programů "Elektrotechnika, energetika a management", "Komunikace, multimédia a elektronika", "Kybernetika a robotika", "Otevřená informatika", "Inteligentní budovy" a "Biomedicínské inženýrství a informatika" na Fakultě elektrotechnické ČVUT pro akademický rok 2014/2015 se uskutečnily ve dnech 12. 5. - 30. 5. 2014, náhradní termíny byly v týdnu od 9. 6. 2014. Přijímací řízení proběhlo podle podmínek schválených Akademickým senátem FEL, příslušné směrnice děkana a podle pravidel uveřejněných na stránkách věnovaných přijímacímu řízení jednotlivých programů.

Uchazeči byli hodnoceni přijímací komisí programu/oborovou přijímací komisí na základě vyplněného formuláře uchazeče, výpisu absolvovaných předmětů a případně dalších (podpůrných) informací, které byly přijímacími komisemi přijaty. Komise si pozvala některé uchazeče k ústnímu pohovoru v případě, kdy bylo třeba doplňujících informací. Uchazeči, kterým nebyla prominuta přijímací zkouška, byli pozváni k přijímací zkoušce. Zkouška měla formu písemného testu a lišila se podle programu/oboru.

Pouze program "Elektrotechnika, energetika a management" měl dvě přijímací (oborové) komise. V tomto případě oborová komise postoupila přihlášky uchazečů, kteří nebyli přijati, komisi v druhém oboru, pokud byl uveden v přihlášce.

Uchazečům, kterým chyběly některé znalosti nutné pro studium, bylo v rozhodnutí o přijetí stanoveno, jakým způsobem tyto znalosti doplní.

Všechny žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, kterým děkan nevyhověl a byly předány ke konečnému rozhodnutí rektoru ČVUT, byly zamítnuty.

Přehled výsledků

Studijní program

Obor

Kapacita

Forma studia

Celkem přihláš. (obor)

Celkem přijato (obor)

Celkem zapsáno (obor)

Celkem přihláš. (progr.)

Celkem přijato (progr.)

Celkem zaps. (progr.)

prezenční

kombinovaná

Přihláš.

Přijato

Nepřijato

Zapsáno

Přihláš.

Přijato

Nepřijato

Zapsáno

prez. komb.

celkem

z toho bez zkoušky

po zkoušce

nedostavili se

celkem

z toho bez zkoušky

po zkoušce

nedostavili se

Elektrotechnika, energetika a managementTechnologické systémy2050191523115200200211515223151140
Elektroenergetika404531129528292029019745147
Elektrické stroje, přístroje a pohony20211892117300210241817
Ekonomika a řízení energetiky355136117835000000513635
Ekonomika a řízení elektrotechniky50362061151717111339533126
Komunikace, multimédia a elektronikaSítě elektronických komunikací35023171331700000023171715610093
Multimediální technika35332363722000000332322
Elektronika35342583622000000342522
Bezdrátové komunikace35252184018000000252118
Komunikační systémy05000000041141131414411414
Kybernetika a robotikaSystémy a řízení350232181112000000232112907758
Senzory a přístrojová technika20181531213000000181513
Letecké a kosmické systémy20201822015000000201815
Robotika352923145118000000292318
Otevřená informatikaUmělá inteligence4005440239526000000544026228156109
Softwarové inženýrství4011068262814410000001106841
Počítačové vidění a digitální obraz401616130014000000161614
Počítačové inženýrství40201464213000000201413
Počítačová grafika a interakce40281848215000000281815
Inteligentní budovy5005535511924000000553524553524
Biomedicínské inženýrství a informatikaBiomedicínské inženýrství45055361531629000000553629694636
Biomedicínská informatika201410404700000014107
CELKEM7301007295201861179241892454291842821565460821565460

 

termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: 12. 5. 2014Do: 30. 5. 2014
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: 9. 6. 2014Do: 13. 6. 2014
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu2. 7. 2014
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí25. 7. 2014
termíny a podmínky, za nichž bylo možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠv den konání zkoušky (případně po dohodě dle možností kateder), osobně na příslušné katedře
termín skončení přijímacího řízení23. 9. 2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do studia v anglickém jazyce pro akademický rok 2014/2015

Přijímací zkoušky do studijních programů vyučovaných na ČVUT FEL v angličtině se konají individuálně s každým uchazečem. Uchazeč podává přihlášku na jeden nebo více bakalářských či magisterských programů. Do bakalářských programů podává společně s přihláškou seznam vystudovaných předmětů na střední škole, popřípadě certifikát o ukončeném středním vzdělání (pokud je již k dispozici). Uchazeči do magisterských anglických programů odevzdávají společně s přihláškou seznam vystudovaných předmětů v bakalářském studiu a bakalářský diplom (je-li v době přihlášky již k dispozici). Přijímací komise jmenovaná děkanem posoudí odevzdané materiály a zprostředkuje pohovor s uchazečem. Přijímací komise následně navrhne děkanovi přijetí či nepřijetí uchazeče do studia na ČVUT FEL. Konečné rozhodnutí provede děkan nebo pověřený proděkan.

ProgramyBakalářské Magisterské
přihl.přij.nepřij.zaps.přihl.přij.nepřij.zaps.
Elektrotechnika, energetika a management27270151713410
Komunikace, multimédia a elektronika111105141404
Kybernetika a robotika9906131303
Otevřená informatika11001101
CELKEM48480264541418

17. 10. 2014

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan