Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v akademickém roce 2022/2023

 1. Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy: (1) zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., (2) Statutem FEL, těmito (3) Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2022/2023 [dále jen Podmínkami] a (4) Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech v ak. roce 2022/2023 [dále jen Směrnice].

 2. Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:
  1. řádně vyplněná a zaplacená elektronická přihláška v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  2. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem;
  3. dosažení a doložení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) nejpozději do termínu zápisu ke studiu;
   Dokládá se úředně ověřenou kopií
   • maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Maďarské republice či Slovinské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích) nebo vysvědčením tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate) v termínu uvedeném ve Směrnici;
   • pokud byla maturitní zkouška (případně vysokoškolské vzdělání) absolvována v zahraničí (netýká se výše uvedených zemí), je podmínkou dodání potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici;
  4. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce) dodání potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT v r. 2022) v termínu uvedeném ve Směrnici.
 3. Děkan promine přijímací zkoušku (při splnění podmínky z bodu II A) všem uchazečům o studium v bakalářských programech na FEL, kteří řádně doloží2 splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
  1. v letech 2019-2022 absolvovali maturitní zkoušku z matematiky se stupněm 1,0 - (výborně)3 v České republice nebo s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části maturitní zkoušky ve Slovenské republice,
  2. nebo maturovali v roce 2019 a později a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. mají na výročních vysvědčeních1 za poslední čtyři ročníky střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice
    1. 4 známky z matematiky4 a průměr těchto známek není horší než 1,0 pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Softwarové inženýrství a technologie a není horší než 1,5 pro ostatní programy;
    2. nebo alespoň 2 známky z fyziky5 a průměr těchto známek není horší než 1,5 (netýká se programu Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a technologie);
   2. nebo
    1. byli úspěšnými řešiteli krajského (do 3. místa) či celostátního kola (do 5. místa) středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování),
    2. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti pořádané v České republice či Slovenské republice v následujících oborech: matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace;
    3. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Robosoutěže FEL;
    4. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Energetické olympiády FEL;
    5. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Elektrotechnické olympiády FEL;
    6. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole ve srovnatelných soutěžích6 jednotlivců s celostátní působností v Česku, zaštítěných MŠMT v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
   3. nebo úspěšně složili zkoušku Matematika+ v roce 2019-2020 nebo zkoušku Matematika rozšiřující v roce 2021-2022 s klasifikací 1 či 2;
   4. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2021/2022 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše);
   5. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2021/2022 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).
 4. Uchazeči, na něž se nevztahují podmínky odst. III, budou pozváni k přijímací zkoušce, jež obsahuje test z matematiky:
  1. Uchazeči, kteří absolvují test z matematiky na 14 a více bodů z možných 20, budou přijati7 do programu, do něhož se přihlásili.
  2. O přijetí uchazečů, kteří v testu dosáhnou méně než 14 bodů, rozhodne děkan stanovením minimálního počtu bodů pro přijetí v jednotlivých programech.
 5. Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 6. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice.
 7. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle § 49 zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici.
 8. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky do studia v bakalářských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 24. 9. 2021.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se nezapočítává maturita; u maturujících v roce 2022 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

2 Úředně ověřenou kopií platného dokumentu. Známky ze střední školy mohou být střední školou potvrzeny také na přihlášce ke studiu či v katalogovém listu studenta. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat

3 Maturitní zkouška z matematiky může být složena formou povinné či nepovinné zkoušky, a to pouze ve společné (státní) části.

4 Netýká se předmětu "matematický seminář".

5 Netýká se předmětu "fyzikální seminář".

6 Posoudí pověřený proděkan.

7 Po doložení příslušných dokumentů.


 

Procesní portál Procesní diagramy