Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v akademickém roce 2021/2022

 1. Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů se řídí následujícími předpisy: (1) zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., (2) Statutem FEL, těmito (3) Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2021/2022 [dále jen Podmínkami] a (4) Směrnicí děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech v ak. roce 2021/2022 [dále jen Směrnice].

 2. Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech jsou:
  1. řádně vyplněná a zaplacená elektronické přihlášky v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  2. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem;
  3. dosažení a doložení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitou) nejpozději do termínu zápisu ke studiu (složení dobrovolné ústní maturity z češtiny v ČR v r. 2021 nevyžadujeme);
   Dokládá se úředně ověřenou kopií
   • maturitního vysvědčení ze školy se sídlem v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Maďarské republice či Slovinské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích) nebo vysvědčením tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate) v termínu uvedeném ve Směrnici;
   • pokud byla maturitní zkouška (případně vysokoškolské vzdělání) absolvována v zahraničí (netýká se výše uvedených zemí), je podmínkou dodání potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici;
  4. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce) dodání potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka (vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT v r. 2021) v termínu uvedeném ve Směrnici.
 3. Děkan promine přijímací zkoušku (při splnění podmínky z bodu II A) všem uchazečům o studium v bakalářských programech na FEL, kteří řádně doloží2 splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
  1. v letech 2018-2020 absolvovali maturitní zkoušku z matematiky v České republice se stupněm 1,0 - (výborně)3, případně v roce 2021 s procentem úspěšnosti 86 a vyšším, nebo ve Slovenské republice v letech 2018-2020 s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části či v r. 2021 s hodnocením 1- výborně v interní části maturitní zkoušky,
  2. nebo maturovali v roce 2018 a později a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. mají na vysvědčeních za poslední čtyři ročníky střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice
    1. 4 známky z matematiky a průměr všech známek z matematiky4 na výročních vysvědčeních1 není horší než 1,5 (pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Softwarové inženýrství a technologie 1,0);
    2. nebo alespoň 2 známky z fyziky5 a průměr všech známek z fyziky na výročních vysvědčeních není horší než 1,5 (netýká se programu Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a technologie);
   2. nebo
    1. byli úspěšnými řešiteli krajského (do 3. místa) či celostátního kola (do 5. místa) středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování),
    2. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti pořádané v České republice či Slovenské republice v technických, matematických či informatických oborech;
    3. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále soutěže Robosoutěž FEL;
    4. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Energetické olympiády FEL;
    5. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále Elektrotechnické olympiády FEL;
    6. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole ve srovnatelných soutěžích6 jednotlivců s celostátní působností v Česku, zaštítěných MŠMT
   3. nebo úspěšně složili zkoušku Matematika+ s klasifikací 1 či 2 v roce 2018-2020 či v roce 2021 s procentem úspěšnosti 68 a vyšším
   4. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2020/2021 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše);
   5. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2020/2021 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).
 4. Uchazeči, na něž se nevztahují podmínky odst. III, budou pozváni k přijímací zkoušce, jež obsahuje test z matematiky:
  1. Uchazeči, kteří absolvují test z matematiky na 14 a více bodů z možných 20, budou přijati7 do programu, do něhož se přihlásili.
  2. O přijetí uchazečů, kteří v testu dosáhnou méně než 14 bodů, rozhodne děkan na základě návrhu přijímací komise, která navrhne minimální počty bodů pro přijetí v jednotlivých programech.
 5. Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 6. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice.
 7. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle § 49 zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici.
 8. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky do studia v bakalářských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 25. 9. 2020, upřesněno 4.5. 2021.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se nezapočítává maturita; u maturujících v roce 2021 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

2 Úředně ověřenou kopií platného dokumentu. Známky ze střední školy mohou být střední školou potvrzeny také na přihlášce ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky není třeba žádat

3 Maturitní zkouška z matematiky může být složena formou povinné či nepovinné zkoušky, a to pouze ve společné (státní) části.

4 Netýká se předmětu "matematický seminář".

5 Netýká se předmětu "fyzikální seminář".

6 Posoudí pověřený proděkan.

7 Po doložení příslušných dokumentů.


 

Procesní portál Procesní diagramy