Předpisy

 1. Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
  Novela zákona o vysokých školách č. 495/200 Sb. pdf
  Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství pdf
  Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pdf
   
 2. Studijní a zkušební řád ČVUT doc
 3. Směrnice děkana k novelizaci Studijního a zkušebního řádu ČVUT
 4. Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky
 5. Statut FEL pdf
  Příloha č. 1: Organizační řád FEL pdf Organizační jednotky pdf
 6. Statut ČVUT
 7. Akreditované studijní programy a jejich obory pdf
 8. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FEL
 9. Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech
 10. Směrnice děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů
 11. Směrnice děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu
 12. Řád doktorského studia FEL pdf (platný od 1. 1. 2018 pdf platný od 1. 1. 2016 pdf)
 13. Stipendijní řád ČVUT doc
 14. Disciplinární řád ČVUT pdf
 15. Ubytovací řád ČVUT pdf
 16. Příkaz rektora č. 7/2006 - kritéria pro přiznání stipendia na ubytování pdf Dodatek č. 1
 17. Směrnice kvestora č. 112/2018 - pro přiznávání a výplatu stipendií na ubytování
 18. Příkaz rektora č. 8/1999 - Pravidla používání sítě ČVUT pdf
 19. Příkaz rektora č. 6/2011 - Zásady ediční činnosti na ČVUT pdf
 20. Jednací řád Vědecké rady FEL pdf (platný od 1. 10. 2009 pdf)
 21. Volební řád AS FEL pdf
 22. Jednací řád AS FEL pdf
 23. Zásady vědecké a publikační činnosti na FEL pdf
 24. Etický kodex ČVUT pdf
 25. Metodický pokyn č. 1/2009 - O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací doc
 26. Metodický pokyn o podpoře studentů se speciálními potřebami doc
 27. Metodický pokyn o podpoře rodičů-studentů doc
 28. Směrnice děkana pro vstup a pobyt v objektech ČVUT fakulty elektrotechnické
 29. Směrnice děkana - Karierní řád doc
 30. Směrnice děkana - ostatní
 31. Metodika pro stanovení pedagogického výkonu kateder, materiálové náročnosti studia a pro rozdělování finančních prostředků za výuku na katedry
 32. Metodika úhrady za využívání místností

Příkazy děkana

Vyhlášky pedagogického oddělení

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová