Sdělení studentům a zaměstnancům FEL ČVUT o návrhu katedry počítačů na vznik nové fakulty

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 21. února 2007 přednesl vedoucí katedry počítačů prof. Tvrdík grémiu děkana FEL návrh na vytvoření fakulty s pracovním názvem Fakulta počítačových technologií. Katedra počítačů pokládá za svoji povinnost seznámit vás se svými záměry a představami. V tomto sdělení proto stručně uvádíme
 • příčiny, které vedly ke vzniku návrhu na vytvoření Fakulty počítačových technologií,
 • základní představy o koncepci nové fakulty.

Příčiny, které vedly ke vzniku návrhu na vytvoření nové fakulty

Oblast počítačových věd a technologií (Computer Science & Engineering) má na FEL více než 40-letou historii, během níž se rozvinula do významného oboru. Souběžně s tím se po celou dobu své existence v této oblasti profilovala a rozvíjela také katedra počítačů. V současné době vyučuje tyto discipliny pro více než 1.700 studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia (program STM, obor VT programu E+I), tedy zhruba 20 % studentů FEL. Snaha vyhovět rostoucímu zájmu studentů a reagovat na moderní trendy v oboru však naráží na historické bariéry ve struktuře a organizaci výuky na FEL.

Studenti počítačových oborů jsou nuceni absolvovat významný počet elektrotechnických předmětů na úkor jiných, pro jejich profilaci potřebnějších předmětů. Katedra počítačů nemá podmínky k tomu, aby umožnila studium počítačových oborů všem zájemcům. Každý rok musí odmítnout zhruba třetinu studentů 1. ročníku, kteří mají zájem o bakalářský obor Výpočetní technika programu E+I. V loňském roce jako jediná katedra nemohla uspokojit všechny zájemce o navazující magisterské studium tohoto oboru. Její omezené možnosti v rámci FEL byly jedním z důvodů, proč z více než 1.200 uchazečů o program STM v loňském roce byla přijata pouze necelá polovina. FEL již připouští přestavbu studijních programů, avšak celková restrukturalizace fakulty reflektující intenzivní rozvoj oboru a stále se zvyšující počet zájemců o jeho studium je v nedohlednu.

Domníváme se, že obor počítačových věd a technologií dozrál do takové šíře, která jej opravňuje k osamostatnění a zviditelnění na úrovni ČVUT.

Návrh na vytvoření nové fakulty si klade za cíl:

 1. Pozitivně využít zájmu ze strany studentů, a přispět tak k rozvoji celého ČVUT.
 2. Zájemcům o počítačové vědy a technologie nabídnout kvalitní a ucelený studijní program.
 3. Pro dosavadní studenty FEL se zájmem o tento obor zajistit kontinuitu studia.
Dalšími faktory, které přispěly k návrhu, jsou pak:
 1. Dobré zkušenosti s vývojem na podobně zaměřených technických univerzitách v ČR.
  Ve většině případů vedlo vyčlenění počítačových, případně informatických technologií z původní mateřské fakulty ke zlepšení situace pro obě strany. Příkladem je rostoucí prestiž FIT a FEKT na VUT v Brně – obě fakulty již předstihly FEL ČVUT v žebříčku technických fakult v ČR. Jsou na 1. a 2. místě, FEL až na 14. (Lidové noviny, 7. února 2007).
 2. Snaha přispět k lepší čitelnosti fakult ČVUT z pohledu veřejnosti (ve smyslu výuky a výzkumu v oblastech počítačových věd a technologií).

Studijní programy budeme koncipovat podle následujících zásad:

 1. Jasně vymezit charakter bakalářského, magisterského a doktorského studia. Bakalářské studium musí vybavit studenty dovednostmi, které jim umožní řešit odborné problémy, porozumět technologiím, naučit se je používat a umět aplikovat výsledky vědy. V magisterském studiu získají studenti schopnosti tvořit tyto technologie a přispívat k rozvoji vědního oboru. V doktorském studiu budou talentovaní studenti vedeni k získání renomé na vědeckém poli v celosvětové konkurenci. Takto interpretujeme pro oblast počítačových věd a technologií výsledky Boloňského procesu shrnuté v závěrech konference v Bergenu v r. 2005.
 2. Připravit nový magisterský program, který bude otevřen studentům stávajících bakalářských programů na FEL. Základem pro tento program bude současný obor Výpočetní technika magisterského programu E+I.
 3. Stávající učební plány bakalářského oboru Výpočetní technika programu E+I a oborů programu STM organicky zahrnout do nového bakalářského programu.
 4. Ve struktuře programů i v nabídce předmětů klást důraz na moderní počítačové technologie při udržení vyváženého poměru mezi softwarem a hardwarem. Tuto námi ověřenou symbiózu považujeme za významnou výhodu vůči jiným VŠ s jednostranným zaměřením.
 5. O konkrétním obsahu studijních programů vést konstruktivní diskusi v rámci FEL, případně ČVUT. Své vize spojujeme s počítačovým oborem, nikoliv pouze s katedrou počítačů. Uvítáme proto jakékoliv podněty a aktivní spolupráci směřující k další krystalizaci a především k naplnění těchto vizí.
Uvědomujeme si, že vytvoření fakulty na půdě ČVUT přináší řadu otázek, o kterých jsme připraveni diskutovat.
 • Jsme si vědomi prorůstání informatiky do všech technických disciplin a tedy nutnosti rozvíjet aplikovanou informatiku na všech fakultách ČVUT. Vznik nové fakulty není konkurencí pro takový vývoj - tento vývoj naopak podporujeme.
 • Pro novou fakultu není nutno vytvářet duplicity ve výukových kapacitách. Věříme, že na ČVUT se nalezne způsob, jak realizovat systém mezifakultního výukového servisu. Nechceme např. zakládat vlastní katedru matematiky, nýbrž objednávat si u stávající katedry matematiky výuku. Podobně pak chceme nabízet výuku počítačových věd Fakultě elektrotechnické v potřebném rozsahu.
 • Uvědomujeme si potíže související s prostorovou nedostatečností současné FEL. Věříme v možnost koncepčního řešení na úrovni celého ČVUT.
Časový horizont založení nové fakulty předpokládáme 2,5 roku, tedy zahájení její činnosti v zimním semestru 2009/2010. Víme, že založení nové fakulty je složitý proces, který se neobejde bez otevřené diskuze na půdě FEL a ČVUT o jeho veškerých dopadech a souvislostech. Pokud budou navrženy jiné alternativy vedoucí k řešení výše popsaných problémů, jsme připraveni o nich jednat.

V Praze, 1. 3. 2007

Za katedru počítačů
Prof. Tvrdík, doc. Kolář, doc. žára, doc. Kubátová
Za obsah odpovídá: koller