Vyhlášení volby děkana
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Akademický senát Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyhlašuje podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/ Sb. v platném znění volbu kandidáta na děkana fakulty pro čtyřleté funkční období 2007 - 2011.

Harmonogram volby:

Registrace kandidátů:do 15. 5. 2007 do 12:00 hod.
Setkání se členy AS FEL:18. 5. 2007
Setkání s akademickou obcí:23. 5. 2007
Termín volby:25. 5. 2007

Přihláška musí obsahovat:

a) písemný souhlas s kandidaturou,
b) děkanský projekt,
c) zkrácenou verzi děkanského projektu v rozsahu jedné strany formátu A4.

Uvedené materiály doručte na adresu

Akademický senát Fakulty elektrotechnické
Českého vysokého učení technického v Praze
k rukám předsedy MUDr. Ing. Vítězslava Kříhy, Ph.D.
Technická 2
166 27   Praha 6

v podobě papírového dokumentu s podpisem kandidáta, materiál podle bodu b), c) navíc v elektronické podobě (na CD), vše v zalepené obálce výrazně označené v levém horním rohu nápisem: "Kandidát na děkana - NEOTEVÍRAT!". Z hlediska termínu je rozhodující doručení do podatelny FEL.

Po uzavření registrace kandidátů budou zkrácené verze děkanských projektů zveřejněny na nástěnkách FEL.

Děkanský projekt by měl zahrnovat dosavadní výsledky a zkušenosti kandidáta a jeho názory na důležité aspekty dalšího rozvoje FEL ČVUT.


Funkce děkana fakulty je podmíněna předložením lustračního osvědčení podle zákona 451/1991 Sb. v platném znění. Děkan je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů 159/2006 Sb.

Uvedený termín setkání s akademickou obcí je orientační a s ohledem na počet kandidátů a prostorové možnosti může být upraven.

Aktuální informace k volbě děkana: http://www.fel.cvut.cz/senat/volba_dekana/aktualne.html

Tento text byl schválen AS FEL dne 13.4.2007.

Za obsah odpovídá: koller