Hrozba omezení samosprávy akademických obcí

Milé kolegyně, milí kolegové,

obracíme se na Vás s výzvou ke společnému protestu proti některým ustanovením novely zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, kterou má po schválení Poslaneckou sněmovnou projednávat Senát PČR.

Díky pozměňovacímu návrhu sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu uvedená novela zásadně omezuje pravomoce akademického senátu veřejné vysoké školy i fakulty. Nově totiž stanoví, že akademický senát veřejné vysoké školy schvaluje vnitřní předpisy pouze na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty. Zároveň však stanoví, že akademický senát fakulty schvaluje vnitřní předpisy fakulty výhradně na návrh děkana. Možnost vlastní legislativní iniciativy akademických senátů na obou úrovních tím zaniká. Navíc byl z výčtu vnitřních předpisů fakulty odstraněn studijní a zkušební řád a stipendijní řád. Jde tedy o citelný zásah nejen do pravomocí jednoho ze samosprávných orgánů fakulty, ale i do samosprávy fakulty vůbec (především pak na těch veřejných školách, kde se jednotlivé fakulty výrazně liší).

Podrobnější vysvětlení výše nastíněného problému a odůvodnění naléhavé potřeby vyjádření nesouhlasu se zněním novely najdete v Příloze č. 1.

Jako zástupci akademických obcí respektive projektu na podporu života v nich se domníváme, že je vzhledem k situaci třeba uspořádat petiční akci a podepsané archy předat senátnímu výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

V Příloze č. 2 si dovolujeme předložit Vám návrh textu "Petice proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult" a požádat Vás, abyste se k němu i celé záležitosti vyjádřili. Jako stanovisko, o němž se text petice zmiňuje, navrhujeme použít Přílohu č. 1.

Jsme přesvědčeni, že přehlížení reálné hrozby okleštění pravomocí samosprávných orgánů, jichž jsme nebo jsme byli členy, by bylo zřejmým porušením našich povinností.

S pozdravem

Ján Říha,
místopředseda Akademického senátu Fakulty humanitních studií University Karlovy

Jaroslav Švec,
vedoucí projektu Akademického centra studentských aktivit

Veronika Donthová,
předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně


Příloha č. 1

Koncept stanoviska členů akademických obcí veřejných vysokých škol a fakult k novele

A/ Výběr z textu Poslaneckou sněmovnou PČR schváleného zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. I

5. V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí,".

17. V § 27 odst. 1 písm. b) a h) se na začátek textu před slovo "schvaluje" vkládají slova "na návrh děkana".

21. V § 33 odst. 2 se zrušují písmena b) a c).
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena b) až e).

B/ Dosavadní znění novelou dotčených ustanovení

§ 9
(1) Akademický senát veřejné vysoké školy
b) schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí,

§ 27
(1) Akademický senát fakulty
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,

§ 33
Vnitřní předpisy fakulty
(2) Vnitřními předpisy fakulty jsou
b) studijní a zkušební řád fakulty, pokud se fakulta neřídí studijním a zkušebním řádem veřejné vysoké školy,
c) stipendijní řád fakulty, pokud se fakulta neřídí stipendijním řádem veřejné vysoké školy,

C/ Vysvětlení dopadu schválení novely a zdůvodnění nezbytnosti protestu

V důsledku ustanovení bodu 5 a 17 novely akademické senáty veřejných vysokých škol a jejich fakult přicházejí o možnost schvalovat návrhy vnitřních předpisů z vlastní iniciativy. Podle § 7 odst. 1 písm. a respektive § 25 odst. 1 písm. a zákona o vysokých školách je akademický senát veřejné vysoké školy respektive fakulty jejím plnohodnotným samosprávným orgánem. Navrhovaná ustanovení lze tak interpretovat také jako odporující znění zákona. Jestliže jsou akademické senáty samosprávnými orgány, nelze jim výkon zákonem svěřené samosprávné funkce současně znemožňovat. Pokud k tomu dojde, stanou se akademické senáty v podstatě jakýmisi "sbory volitelů". Rovnováha dělby moci se významně vychýlí ve prospěch orgánů výkonných. Charakter akademické samosprávy tak bude výrazně méně demokratický.

Bodem 21 novely se dále redukují pravomoci akademického senátu fakulty, ovšem i fakulty jako takové ve vztahu k vysoké škole, jíž je součástí. Kromě již kritizované monarchizaci samosprávy, způsobí zmíněné ustanovení závažné praktické těžkosti na vysokých školách s vyšším počtem fakult odlišného zaměření a charakteru studia. Zde bude bezprostředním dopadem novely naprostý chaos. Bohužel zcela chybí přechodné ustanovení, které by zabránilo zániku studijních a zkušebních řádů fakult uprostřed akademického roku. Ale ani jeho doplnění nebude dostatečným řešením problému vzhledem k již zmíněným specifickým potřebám vysokých škol s větším počtem fakult.

Podobné námitky lze uplatnit i v případě řádů stipendijních. Praktické dopady však nebudou natolik závažné.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.