Dokumenty uchazečů pro 1. kolo


Vyhlášení volby děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Akademický senát fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyhlašuje podle §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění volbu kandidáta na děkana fakulty pro čtyřleté funkční období 2019 - 2023.

Harmonogram volby:

Podání přihlášky: do 4. 1. 2019 14:00
Setkání s akademickou obcí: 11. 1. 2019 - místnost T2:D3-209, 13:00
Setkání se členy AS FEL: 18. 1. 2019 - místnost T2:C4-80, 9:00
Termín volby: 25. 1. 2019

Přihláška musí obsahovat:

  1. průvodní dopis s podpisem uchazeče,
  2. děkanský projekt,
  3. zkrácenou verzi děkanského projektu v rozsahu 1 strany formátu A4.

Uvedené materiály doručte na adresu:

Předseda Akademického senátu
Fakulty elektrotechnické
ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6

v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD, vše v zalepené obálce výrazně označené v levém dolním rohu nápisem "Kandidát na děkana - NEOTEVÍRAT!". Pro termín podání je rozhodující termín doručení do podatelny FEL.

Po uzavření registrace kandidátů budou zkrácené verze děkanských projektů zveřejněny v prostorách FEL a na internetových stránkách fakulty.

Dodatečné informace:

Děkanský projekt by měl zahrnovat dosavadní výsledky a zkušenosti kandidáta a jeho názory na důležité aspekty dalšího rozvoje FEL ČVUT v Praze.

Děkan je ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. platného znění povinen prokázat splnění předpokladů uvedených v §2 tohoto zákona. Splnění uvedených předpokladů kandidát prokazuje s nástupem do funkce formou lustračního osvědčení a čestného prohlášení podle §4 tohoto zákona.

Děkan je dále ve smyslu zákona O střetu zájmů č. 159/2006 Sb. v platném znění veřejným funkcionářem, tudíž musí splnit požadavky tohoto zákona z hlediska střetu zájmů.

Setkání s akademickou obcí

AS FEL uspořádá 11. 1. 2019 setkání s akademickou obcí ČVUT FEL. Uvedený termín setkání s akademickou obcí je orientační a s ohledem na počet kandidátů a prostorové možnosti může být upraven. V případě, že kandidát na děkana projeví zájem o další setkání se členy AS FEL, případně akademickou obcí ČVUT FEL, bude mu AS FEL nápomocen.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.