Volby do AS FEL ČVUT

Výsledky voleb do AS FEL 2019

Akademický senát FEL ČVUT vyhlásil volby do AS FEL. Termín pro odevzdání kandidátek je pátek 8. 3. 2019 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 19. 3. (od 5:00) až 21. 3.2019 (do 12:00), podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči. Volby se řídí Volebním řádem AS FEL ČVUT v Praze ze dne 23. února 2018.

Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

 

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL:

Nutné součásti kandidátek:
 1. Jméno kandidáta.
 2. Fotografie kandidáta
 3. Fakultní emailová adresa.
 4. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS FEL (ve znění „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.
Doporučené formální záležitosti kandidátek:
 1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
 2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
 3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.

Kandidátku je nutné odevzdat v uzavřené obálce s označením „Kandidátka do AS FEL“ do pátku 8. 3. 2019 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL v níže uvedené formě:

 • 1 výtisk s vlastnoručním podpisem
 • 1 kopie elektronicky (např. na CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základně pokynů volební komise možné jejich odstranění.

Členové volební komise pro volby do AS FEL 2019: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Tomáš Košťál, Petr Benda a Jiří Cejp.

Elections to the Academic Senate of FEE

Academic Senate of FEE organises elections to the Academic Senate of FEE as the term of the Academic Senate is at its end. Candidates should deliver their candidature to the dean's secretary till Friday 8th March 2019, 12:00. Elections will be carried out in electronic manner during 19th (from 5 a.m.) and 20th (to 4 p.m.) March 2019. Information about the manner of election will be send to faculty’s e-mail addresses of authorised voters. Elections follow Volební řád AS FEL ČVUT v Praze from 23rd Feb 2018 (Electoral Code of Academic Senate of FEE CTU in Prague).

Questions for the candidates can be asked on FEE Discussion Forum (forum.fel.cvut.cz).

 

Formal requirements of candidature to the AS FEE:

Compulsory data to be stated in candidatures:
 1. Name of the candidate.
 2. Passport like photo of the candidate.
 3. Faculty e-mail address.
 4. Explicit consent with the candidature to the AS FEE (required formulation is following: „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), signature of the candidate and the date of handing over the candidature.
Other recommendations for the candidatures:
 1. Paper format A5 landscape, photo in the upper left corner (ca 5 x 7 cm), name of the candidate right to it; name of the study programme and year of study.
 2. Brief description of the candidate's programme. More details can present on the internet.
 3. Date of handing over the candidature, consent and the signature in lower part.

Candidature is to be handed over in a closed envelope labelled „Kandidátka do AS FEL“ till Friday 8. 3. 2019 12:00 to the dean's secretary office as follows:

 • 1 printed version with signature
 • 1 electronic version (CD/DVD or flash drive), accepted formats are HTML, PDF, ODT or DOC

In the case of formal shortcomings on the candidate, it will be possible to remove them on the basis of the Electoral Commission's instructions.

Electoral committee: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Tomáš Košťál, Petr Benda a Jiří Cejp.

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.