Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika) pro akademický rok 2021/2022, se zahájením studia od 1. září 2021 a od 1. února 2022, se bude konat na příslušných katedrách

14. - 18. června 2021 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2021
3. - 7. ledna 2022 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2022

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2021, prodlouženo do 14. května (zahájení studia 1.9.2021)  nebo
do 31. října 2021 (zahájení studia 1.2.2022)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Stručný životopis.
 2. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, dokládají znalost českého jazyka kopií maturitního vysvědčení nebo certifikátem českého jazyka minimálně úrovně B1 nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků.
 3. Seznam publikací.
 4. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek zveřejňovaný každoročně rektorem v souladu s čl. 1 Statutu ČVUT činí 850 Kč je třeba poukázat na účet nebo zaslat složenkou na:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 4. 1. 2021

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

ARCHIV

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2020/2021, se zahájením studia od 12.10.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0714D060003 Elektrotechnika a komunikace" , Radioelektronika (RAD)

Nabízené rámcové téma školitele prof. Ing. Karla Hoffmanna, CSc. pro disertační práce uvedeného studijního programu je: Mikrovlnné senzory, viz
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat,
8. října 2020, od 9 hodin, v místnosti T2:B2-538 na katedře elektromagnetikcého pole,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 5. 10. 2020 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 4. 9. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze (vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika) pro akademický rok 2020/2021, se zahájením studia od 1. září 2020 a od 1. února 2021, se bude konat na příslušných katedrách

16. června 2020 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2020
5. ledna 2021 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2021

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2020 (zahájení studia 1.9.2020)  nebo

do 31. října 2020 (zahájení studia 1.2.2021)

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, dokládají znalost českého jazyka kopií maturitního vysvědčení nebo certifikátem českého jazyka minimálně úrovně B1 nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině nebo prohlášením, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 800 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 10. 1. 2020

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan


Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2020/2021, se zahájením studia od 1.9.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0788D110001 AKUSTIKA"

Nabízené rámcové téma školitele prof. Ing. Ondřeje Jiříčka, CSc. pro disertační práce uvedeného studijního programu je: Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zvuku, viz
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat,
31. srpna 2020, od 10 hodin, v místnosti T2:B2-48 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 17. 8. 2020 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 20. 7. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2020/2021, se zahájením studia od 1.9.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"P0533D110029 APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat,
31. srpna 2020, v místnosti T2:B2-m46 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 25. 8. 2020 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 29. 7. 2020

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.2.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat via skype,
6. prosince 2019, v místnosti T2:B2-m46 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 2. 12. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 7. 11. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních programů doktorského studia na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2019/2020, se zahájením studia od 1. září 2019 a od 1. února 2020, se bude konat na příslušných katedrách

18. června 2019 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2019
7. ledna 2020 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2020 - vyjma DSP P2612 Elektrotechnika a informatika

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2019 a do 31. října 2019

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 7. 1. 2019 a 25. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v.r.
děkan


Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.2.2020, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"ELEKTROTECHNIKA A KOMUNIKACE", sekce RADIOELEKTRONIKA

Školitel Ing. Matěj Komanec, Ph.D., katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze
Nabízené rámcové téma pro disertační práce:
Hollow-core fibers for ultra-sensitive and interferometric applications in the NIR and MIR region
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html

Výběrové řízení se bude konat via skype
2. října 2019 od 13 hodin na katedře elektromagnetického pole,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 9. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 7. 8. 2019,   prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r. - děkan

 

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2019/2020, se zahájením studia od 1.9.2019, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním programu

"APLIKOVANÁ FYZIKA"

Nabízená rámcová témata pro disertační práce uvedeného studijního programu jsou v nabídce:
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat
12. srpna 2019, v místnosti T2:B2-48 na katedře fyziky,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 8. 2019 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 10. 7. 2019

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v.r.
děkan


Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení do všech studijních oborů doktorského studia ve studijním programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" na FEL ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019 (se zahájením studia od 1. září 2018 a od 1. února 2019) se bude konat na příslušných katedrách

19. června 2018 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.9.2018
a 8. ledna 2019 od 9:00 hod. - zahájení studia 1.2.2019

K doktorskému studiu na FEL, jehož standardní délka je čtyři roky (v kombinované formě pět let), se uchazeč přihlašuje podáním "Přihlášky k doktorskému studijnímu programu".
Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami (dle Směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP) odevzdejte nejpozději

do 30. dubna 2018 a do 31. října 2018

na oddělení pro vědu a výzkum fakulty (OVV), do podatelny fakulty nebo zašlete poštou na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická, OVV
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:
 1. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).
 2. Stručný životopis.
 3. Kopie dokladů o vzdělání a jazykových znalostech:
  • vysvědčení a diplom z magisterského studia, pokud je má uchazeč již k dispozici; uchazeči, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci svého diplomu),
  • kopii maturitního vysvědčení nebo certifikát českého jazyka úrovně B2, pokud jím cizinci dokládají znalost českého jazyka, viz pokyny pro uchazeče o studium v českém jazycehttp://jazyky.fel.cvut.cz, nebo
  • certifikát, jímž dokládají znalost anglického jazyka úrovně C1 všichni uchazeči hlásící se do doktorského studia v angličtině, nebo
  • prohlášení o tom, že si přejí prokázat jazykovou znalost zkouškou na katedře jazyků http://jazyky.fel.cvut.cz.
 4. Seznam publikací.

Rámcové téma předpokládané disertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat disertací daného studijního oboru, viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal.

Poplatek činí 650 Kč; je třeba zaslat složenkou nebo poukázat na účet:

Komerční banka, Praha 5, č. účtu: 19-5504540257/0100
variabilní symbol: 902
zpráva pro příjemce: jméno uchazeče
IBAN: CZ9401000000195504540257.

Praha dne 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum


 

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 „Elektrotechnika a informatika“ vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2018/2019, se zahájením studia od 1.2.2019, pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

"MĚŘICÍ TECHNIKA - 2601V006"

Pro rámcové téma školitele disertačních prací uvedeného studijního oboru:

doc. Ing. Mattia Butta, Ph.D.: "Gradiometer based on magnetic microwires".

viz http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html.

Výběrové řízení se bude konat
17. 10. 2018, v místnosti T2:A3-319 na katedře měření,
Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 10. 10. 2018 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 166 27 Praha 6.

V Praze dne 19. 9. 2018

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., v.r.
proděkan pro doktorské studium a výzkum

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.