Informace o doktorském studiu na FEL ČVUT v Praze

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT probíhá doktorské studium v rámci doktorského studijního programu "Elektrotechnika a informatika" členěného do šestnácti studijních oborů. Od akademického roku 2020/2021 jsou uchazeči přijímáni již pouze do nových studijních programů (které pokrývají stávající obory):

 • Akustika,
 • Aplikovaná fyzika,
 • Bioinženýrství,
 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky,
 • Elektrotechnika a komunikace,
 • Historie věd a techniky,
 • Informatika,
 • Letecká a kosmická technika,
 • Kybernetika a robotika,
 • Matematické inženýrství.

Základní podmínkou přijetí do doktorského studia je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; přihlášku však může podat i uchazeč, u něhož se uzavření studia do termínu zápisu předpokládá. Uchazeč se hlásí na vybrané téma disertační práce ke konkrétnímu školiteli podáním přihlášky v některém z vypsaných termínů.

Role školitele je v doktorském studiu klíčová. Před podáním přihlášky je nutné, aby uchazeč o doktorské studium konzultoval své představy o studiu s vybraným školitelem a získal jeho souhlas. Školiteli mohou být všichni docenti a profesoři (ve všech oborech studijního programu), případně další vědci, kteří byli předem schváleni vědeckou radou fakulty.

Přijímací řízení probíhá dvakrát ročně - v lednu a červnu každého roku. Podrobnosti viz průběžné informace na webu FEL.

Uchazeči o doktorské studium, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Polsku nebo Slovinsku, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu. 

Doktorské studium se uskutečňuje ve dvou formách lišících se délkou studia:

 • prezenční (za přítomnosti studenta na školicím pracovišti) - čtyřleté studium (platí pro nástup do studia od 1. 3. 2007)
 • kombinované ("dálkové") - pětileté studium.

V průběhu prvního roku studia musí každý doktorand dosáhnout alespoň 8 kreditů.

Během první etapy studia, tzv. studijního bloku, si studenti doplňují odborné znalosti studiem čtyř až šesti odborných předmětů předepsaných individuálním studijním plánem, věnují se pedagogické praxi a vědecké a publikační činnosti na své katedře. Na závěr této etapy, která je v případě prezenční formy dvouletá a u kombinované formy tříletá, musí mít studenti:

 • uzavřeny všechny povinné odborné předměty úspěšně vykonanými zkouškami
 • dosaženo alespoň 27 kreditů (přičemž kredity se započítávají pouze za povinné předměty; kredity se dále ohodnocuje pedagogická i vědecká a publikační činnost). Za vědeckou, výzkumnou a publikační činnost musí být dosaženo minimálně 3 kreditů.
 • zpracovánu a úspěšně obhájenu odbornou studii.

Nejpozději do doby podání přihlášky k SDZ dle ŘDS čl. 6 odst. 4, má student splněn celkový počet 30 kreditů, z toho minimálně 6 kreditů za publikační činnost.

Podrobnosti viz Studijní a zkušební řád ČVUT a Řád doktorského studia FEL.

V další fázi studia doktorandi absolvují zkoušku z angličtiny (pokud již nebyla složena v průběhu studijního bloku či formou obhajoby odborné studie) a státní doktorskou zkoušku (doktorandi studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají povinnost složit státní doktorskou zkoušku do konce třetího roku svého studia), teprve poté mohou předložit disertační práci.

V případě, že disertace není předložena během čtyřleté prezenční či pětileté kombinované formy studia, po uplynutí příslušné doby studia se studium buď automaticky přerušuje až do obhajoby disertační práce, nebo:

 • doktorandi studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají možnost požádat o přestup do kombinované formy studia,
 • doktorandi studující v kombinované formě mají možnost požádat o prodloužení studia až po maximální dobu studia, tedy do sedmi let od zahájení studia.

Disertaci lze podat nejpozději do sedmi let od zahájení studia. Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventovi udělen titul Ph.D. za jménem.

Všem studentům prezenční formy doktorského studijního programu v českém jazyce (tj. občanům ČR i cizincům) je přiznáno stipendium, vyplácené po standardní dobu studia. Minimální výše měsíčního příjmu v prezenční formě při plnění studijních povinností je 15 000 Kč. Vynikající studenti získají i podstatně více.

Doktorské studium se řídí Zákonem o VŠ, Studijním a zkušebním řádem ČVUTŘádem doktorského studia FELsměrnicemi děkana FEL.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.