Realizované projekty

Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_017
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280
Období realizace projektu: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2022

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na významný rozvoj a modernizaci infrastruktur (tedy především přístrojového a laboratorního vybavení), které budou využívány pro nově formované doktorské studijní programy na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT FEL) v Praze.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit potřebné moderní infrastrukturní zázemí (přístrojové zařízení a laboratorní vybavení včetně podpůrného hardwaru a softwaru), které je naprosto nezbytné k úspěšné realizaci aktivit komplementárního projektu Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL. Bude tak zajištěna infrastruktura pro nově akreditované doktorské studijní programy. Modernizací přístrojového vybavení bude umožněna práce doktorandů v tématech souvisejících s požadavky znalostní ekonomiky a dalších budoucích výzev v jednotlivých průmyslových odvětvích a v přístupu k řešení vědecko-výzkumných problémů.

Studenti se během studia setkají se špičkovou technikou a přístrojovým vybavením. Po absolvování studia tak budou připraveni na práci v mezinárodních firmách a na excelentních vědecko-výzkumných pracovištích. Praktické seznámení a osvojení si moderních technologií na špičkové úrovni jím zajistí konkurenční výhodu při vstupu na trh práce v České republice i v zahraničí.

Moderní infrastruktura dále zvýší zájem zahraničních studentů a excelentních akademických a vědeckých pracovníků o působení na ČVUT FEL, což podpoří potřebnou internacionalizaci prostředí na fakultě. V takovém prostředí pak budou vznikat mezinárodní vědecké týmy s výsledky srovnatelnými s vědeckými týmy ze zahraničí.

 

Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_018
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185

Anotace projektu:

Na FEL ČVUT vzniknou nově koncipované studijní programy kvalitativně a obsahově přizpůsobené rychle se vyvíjející a měnící poptávce průmyslových firem a vědecko-výzkumných institucí působících v technických oborech, které požadují po absolventech znalosti a dovednosti použitelné v aktuálním konkurenčním prostředí, schopnost analytického a tvůrčího myšlení flexibilně využitelného při vývoji technologických inovací a současně schopnost určovat budoucí směry vývoje technologií vlastní iniciativou.

Cíl projektu:

Vybudovat nové DSP, které studentům techniky a informatiky nabízí možnost profesního uplatnění v praxi u průmyslových firem a zároveň rozvíjí tvůrčí myšlení, umění objevovat a vynalézat, čímž je připravuje na kariéru v dlouhodobém horizontu, ve kterém nelze předvídat konkrétní potřeby trhu práce. Vedením ČVUT FEL byly pojmenovány 4 oblasti rozvoje DSP, do nichž bude směřováno obsahové a kvalitativní zaměření nových programů:

  • modernizace
  • internacionalizace
  • transfer a propagace
  • zlepšení personálního zabezpečení

HR Award

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_028
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31.12. 2022

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na nastavení strategického řízení výzkumu a vývoje na vybraných součástech ČVUT v Praze v souladu s podmínkami Evropské Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování po přijímání výzkumných pracovníků a dále na rozvíjení znalostí, schopností a dovedností pracovníků ČVUT v Praze v oblasti manažerského řízení organizace a strategického řízení výzkumu a vývoje.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award".

Specifické cíle:

  • Strategické nastavení a rozvoj řízení výzkumné organizace včetně rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti.
  • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.
  • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace.
  • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce.
  • Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Podpora učitelům

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286
Období realizace projektu: 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Cílem projektu je osvojení efektivních metod výuky a výstupem budou proškolení pedagogové a soubor interaktivních učebních materiálů.

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II na ČVUT v Praze

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02-18-070
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457
Období realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 3. 2021

Anotace projektu:

Předmětem projektu je umožnit mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v roce 2017 schválen projekt z programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships, ovšem z důvodu nedostatku financí byl jejich projekt zařazen do kategorie "no money" projektů.

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace kvalitních vědeckých projektů, které byly předloženy do výzvy Horizon 2020 (H2020 MSCA-IF 2017), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nebyly z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Projekt je realizován formou individuálních vědecko-výzkumných pobytů, které podporují vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků. Prostřednictvím zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí do výzkumných týmů na ČVUT dojde k obohacení výzkumu o zahraniční zkušenosti.

 

ČVUT FEL - ICT pro Prahu

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: Výzva číslo 24: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000367
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí vytvořených na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické (ČVUT FEL), do běžné praxe samosprávy hlavního města Prahy a života jejích občanů. Vybrané technologie a znalosti zpracovávané výzkumnými týmy dílčích projektů řeší problematiku zkvalitňování řízení a provozu městských služeb pomocí informačních a komunikačních technologií.

Cíl projektu:

Hlavním problémem v současnosti je nízká míra komercializace výstupů vědeckovýzkumné činnosti. Proto v obecné rovině projekt cílí na zkvalitnění přenosu výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky napříč různými odvětvími. Posilování kvalitního výzkumu propojeného s aplikační sférou má za cíl komerčně využít výsledky výzkumu a vývoje a zajistit tak vyšší konkurenceschopnost a větší přínosy pro praxi a společnost.

Cílovou skupinou projektu je Magistrát hlavního města Prahy a jím zajišťované provozy a služby pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy. Cíle a potřebnost dílčích návrhů je dána zájmem městských firem o nabízený produkt. Tento zájem je deklarován již ve fázi přípravy projektu, doložení této skutečnosti je k nalezení v příloze této projektové žádosti.

ČVUT FEL - Znalosti pro Prahu

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: Výzva číslo 24: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000372
Období realizace projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí vytvořených na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické (ČVUT FEL), do běžné praxe samosprávy hlavního města Prahy a života jejích občanů. Vybrané technologie a znalosti zpracovávané výzkumnými týmy dílčích projektů řeší problematiku zkvalitňování řízení a provozu městských služeb pomocí informačních a komunikačních technologií.

Cíl projektu:

Hlavním problémem v současnosti je nízká míra komercializace výstupů vědeckovýzkumné činnosti. Proto v obecné rovině projekt cílí na zkvalitnění přenosu výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky napříč různými odvětvími. Posilování kvalitního výzkumu propojeného s aplikační sférou má za cíl komerčně využít výsledky výzkumu a vývoje a zajistit tak vyšší konkurenceschopnost a větší přínosy pro praxi a společnost.

Cílovou skupinou projektu je Magistrát hlavního města Prahy a jím zajišťované provozy a služby pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy. Cíle a potřebnost dílčích návrhů je dána zájmem městských firem o nabízený produkt. Tento zájem je deklarován již ve fázi přípravy projektu, doložení této skutečnosti je k nalezení v příloze této projektové žádosti.

ČVUT FEL – Informace pro Prahu

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000824
Období realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí vytvořených na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické (ČVUT FEL), do běžné praxe samosprávy hlavního města Prahy a života jejích občanů. Vybraná technologická řešení zpracovávaná výzkumnými týmy dílčích projektů řeší problematiku zkvalitňování řízení a provozu městských služeb pomocí informačních a komunikačních technologií.

Cíl projektu:

Hlavním problémem v současnosti je nízká míra komercializace výstupů vědeckovýzkumné činnosti. Proto v obecné rovině projekt cílí na zkvalitnění přenosu výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky napříč různými odvětvími. Posilování kvalitního výzkumu propojeného s aplikační sférou má za cíl komerčně využít výsledky výzkumu a vývoje a zajistit tak vyšší konkurenceschopnost a větší přínosy pro praxi a společnost.

Primární cílovou skupinou projektu je městská samospráva Hlavního města Prahy a jí zajišťované provozy a služby pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy. Cíle a potřebnost dílčích návrhů je dána zájmem městských firem o nabízený produkt. Tento zájem je deklarován již ve fázi přípravy projektu. Dalším cílem projektu, který se dotýká podnikatelské sféry, je navázání obchodních partnerství, která by pomohla uvést konečný produkt na trh ke koncovému zákazníkovi. Předpokládáme, že tento cíl bude mít pozitivní vliv na ekonomické výsledky subjektů podnikatelské sféry a na rozvoj jejich konkurenceschopnosti.

ČVUT FEL – Chytrá řešení pro Prahu

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000829
Období realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2021

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na transfer technologií a znalostí vytvořených na Českém vysokém učení technickém, Fakultě elektrotechnické (ČVUT FEL) a Fakultě stavební (ČVUT FSv), do běžné praxe samosprávy hlavního města Prahy a života jejích občanů. Vybraná technologická řešení zpracovávaná výzkumnými týmy dílčích projektů řeší problematiku zkvalitňování řízení a provozu městských služeb pomocí smart solutions technologií.

Cíl projektu:

Hlavním problémem v současnosti je nízká míra komercializace výstupů vědeckovýzkumné činnosti. Proto v obecné rovině projekt cílí na zkvalitnění přenosu výsledků výzkumu mezi vědeckým světem a podniky napříč různými odvětvími. Posilování kvalitního výzkumu propojeného s aplikační sférou má za cíl komerčně využít výsledky výzkumu a vývoje a zajistit tak vyšší konkurenceschopnost a větší přínosy pro praxi a společnost.

Primární cílovou skupinou projektu je městská samospráva Hlavního města Prahy a jí zajišťované provozy a služby pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy. Cíle a potřebnost dílčích návrhů je dána zájmem městských firem o nabízený produkt. Tento zájem je deklarován již ve fázi přípravy projektu. Dalším cílem projektu, který se dotýká podnikatelské sféry, je navázání obchodních partnerství, která by pomohla uvést konečný produkt na trh ke koncovému zákazníkovi. Předpokládáme, že tento cíl bude mít pozitivní vliv na ekonomické výsledky subjektů podnikatelské sféry a na rozvoj jejich konkurenceschopnosti.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.