Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
30.6.2022

MŠMT Mobilita – 8J – česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2022 a 2023.
Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2023 přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2022 v 12:00 hodin.
Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.
V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2023-2024 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.
Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
13.7.2022

TAČR – TN – vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA 2

TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

Hlavním uchazečem musí být vždy podnik

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit: Alberta (GCCIR), Brazilská federativní republika (EMBRAPII a SENAI), Če-ťiang (ZSTD), Korejská republika (KIAT, KETEP), Nigerijská federativní republika (NASENI), Québec (CRIAQ),  USA (DOE), Izrael (IIA), Tchaj-wan (MoEA, MoST), Ťiang-su (JSTD).

Lhůta pro podání návrhu projektu končí 13. 7. 2022.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
25.7.2022

MŠMT–I-E II - INTER-ACTION - LUAUS23- bilaterární projekty ČR a USA

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUAUS23 (bilaterální projekty Česká republika – USA).

Návrh projektu musí být uchazečem zpracován v novém informačním systému programu INTER-EXCELLENCE – ISIX

Fakultní termín pro podání dokumentů návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 22.7.2022 v 12:00 hodin.
Návrh projektu je pokládán za řádně podaný do veřejné soutěže doručením 1. podepsané PODPISOVÉ STRANY a 2. Návrhu projektu v PDF do datové schránky MŠMT: vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LUAUS23  – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
25.7.2022

MŠMT Program DIOSCURI – LV - VÝZVA k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri naplňujících Memorandum of Cooperation on the establishment of the Dioscuri Programme in the Czech Republic pro roky 2023-2029.

Žádost o dotaci musí být podána (doručena MŠMT) do 25. července 2022 do 23:59 hodin.

Žádost o dotaci doručí žadatel oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33) MŠMT přednostně prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt).

Žadatel při posílání datové pošty vyplní pole „Věc“ „DIOSCURI – dokumentace k výzvě – NEOTVÍRAT!“ a pole „K rukám“ vyplní  „Oddělení 33“.

Informace naleznete na stránkách  MŠMT .

mottlpat@fel.cvut.cz
27.7.2022

TAČR – TK – 5. veřejná soutěž Programu THÉTA

TAČR vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Návrhy projektů podpořené v této veřejné soutěži by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Návrhy projektů musí být podávány prostřednictvím ISTA a prostřednictvím datové schránky.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 26. 7. 2022, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
14.9.2022

TAČR – SS – 6. veřejná soutěž Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstva životního prostředí šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.
Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech: Podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1), Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 13.9.2022, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informace naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.