Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
31.1.2022

MŠMT- I-E II – INDER-ACTION - bilaterární projekty ČR a Bavorsko

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUABA22 (bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko).

Návrh projektu musí být uchazečem zpracován v novém informačním systému programu INTER-EXCELLENCE – ISIX

Dokumenty, které podepisuje rektor nebo děkan, je nutné vložit do aplikace EZOP do 24. ledna 2022.

Fakultní termín pro podání dokumentů návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 28. 1. 2022 v 12:00 hodin.
Návrh projektu je pokládán za řádně podaný do veřejné soutěže doručením 1. podepsané PODPISOVÉ STRANY a 2. Návrhu projektu v PDF do datové schránky MŠMT: vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „LUABA22 – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na:  MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
18. 11. 2021 a 16. 2. 2022

SGS ČVUT 2022

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ .

Nové granty SGS 2022:
Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.
- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 22. 10. 2021 do 18. 11. 2021.
- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 25. 11. 2021,
- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 2. 12. 2021.

Granty SGS 2021 (pokračující i končící):
- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 12. 1. 2022, 14:00 hod.

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2021:
- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2021 je do 12. 1. 2022.
- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do čtvrtka 10. 2. 2022, 14:00 hod.

 

weigelo@fel.cvut.cz
6.4.2022

TA ČR 2. veřejná soutěž Národní centra kompetence

TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 5. 4. 2022, 12:00 hodin. ID datové schránky TA ČR: afth9xp.
V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „Program Národní centra kompetence – Potvrzení podání“.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.