Subject description - AD7B16INS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD7B16INS Information Systems
Roles:PO Extent of teaching:14+6s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Information, processing and storage of information with respect to its type. Technology and usage of information systems depending on their area application. Business processes and project oriented implementation of information systems. Implementation methodology, implementation and post implementation cycles. Legal questions of information systems implementation and information systems in state administration. Preview of different information types according to the customer size and sphere of business.

Study targets:

Orientation in information systems area, the ability to analyze information system deployment requirements and a complex look at information systems implementation.

Course outlines:

1. Introduction to Information Systems
2. Project, Information Systems Implementation, Methodology
3. Practical Aspects of Project Control
4. Process Oriented Point of View, Implementation Ways
5. Practical Process Control Usage, BPM
6. Type of Information Systems, Introduction to Second Part of Lectures
7. Content Management Systems
8. Complex ERP Systems
9. Information Systems for Manufacturing Companies
10. Administration and Maintenance of Information Systems
11. CRM Systems
12. Legal questions of information, information systems in state administration.
13. Information Systems for Civil Service
14. Reserve

Exercises outline:

1. Introduction to seminars, used methods and tools
2. Sample project analysis
3. Sample project presentation
4. Definition of Student's Projects
5. Working on Project
6. Working on Project
7. Working on Project
8. First Presentation
9. First Presentantion
10. Working on Project
11. Working on Project
12. Final Presentations
13. Final Presentations
14. Assessment, reserve

Literature:

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008
2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010
2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007
3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012
4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012
5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009
6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009
7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009
8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010
9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012
10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999
11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005
12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005
13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012
14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002
15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005
16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007
17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008
18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006
19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007
20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.
21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009
23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011
24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011
25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Requirements:

Hodnocení předmětu: 90 a více - výborně (A), 80-89 velmi dobře (B), 70-79 dobře (C), 60-69 uspokojivě (D), 50-59 dostatečně (E), méně než 50 nedostatečně (F) - zápočet neudělen. Z toho až 75 bodů ze cvičení a až 25 bodů ze zkouškového testu. Podmínka udělelní zápočtu: vypracování a obhájení semestrálního projektu, min. počet bodů 40. Podmínka udělení zkoušky: absolvování zkouškového testu, min. počet bodů 10. viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/informacni-systemy viz http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/Y16INS/default.aspx

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/informacni-systemy

Keywords:

Information systems. Implementation of IS. Proces. Project. Methodology. ERP. CRM. Business Intelligence. CMS. BPM. MRP. SWOT. FURPS. CMS. ECM. Business Process. Reengineering. PM. BI. CPM

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BMI(ECTS)-D Manager Informatics PO 5
BKSTMMI Manager Informatics PO 5


Page updated 27.7.2021 19:52:12, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)