Subject description - A0B16HTE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B16HTE History of technology and economic
Roles:V Extent of teaching:2+0s
Department:13116 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:ZK
Lecturers:  Credits:2
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 19.-21. století.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16HTE

Course outlines:

1. Úvod do studia. Historiografie oboru, vliv techniky na rozvoj evropské a české politiky a společnosti od konce 18. století do konce 20. století. Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst.
2. Zvláštnosti politického vývoje českých zemí a Československa.
3. Jak pomáhá vzdělání a věda průmyslové a ekonomické dynamice? Industrializace a její napojení na vědecká centra - škola věc veřejná. Terminus technicus - zrod odborné české terminologie a publicistiky.
4. Národní společnost a spolkový život. Spolky (Od Průmyslové jednoty po ESČ) a jejich vliv na rozmach technické a ekonomické činnosti českých zemí a Československa.
5. Stabilní katastr a agrární politika v českých zemích a v Československu.
6. České bankovnictví a podmínky podnikání v českých zemích a v Československu.
7. Historická charakteristika světových průmyslových výstav v komparaci s pražskou Jubilejní výstavou 1891.
8. Tradiční industriální obory a jejich vývoj (sklářství, keramika, potravinářství - pivovarnictví, lihovarnictví, cukrovarnictví, textilnictví).
9. Druhá průmyslová revoluce a rozvoj českého strojírenství, elektrotechniky, metalurgie a chemie.
10. Vývoj dopravních a komunikačních systémů českých zemí a Československa.
11. Urbanizace českých a evropských měst. Moderní způsoby života.
12. Důležitá mezinárodní setkání techniků v 19. a 20. století - výsledky a jejich vliv na postupující technizaci české společnosti.
13. Profilové podnikatelské osobnosti (Křižík, Kolben, Škoda, L&K, Baťa, aj.).
14. Obyvatelstvo a sociální systém českých zemí a Československa.

Exercises outline:

Literature:

URBAN, Otto, SEKERA, Martin, eds. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-500-5. EFMERTOVÁ, Marcela; SAVICKÝ, Nikolaj. České země 1848-1918. Díl I., Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-171-4. TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36. STEINER, Jan, ed. Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. Část 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1991. ŘEPA, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7286-139-2. HOBSBAWM, Eric John. Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Vyd. 2. Praha: Argo, 1998 (2010). Historické myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-257-0302-1. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. Praha : VŠE - Nakladatelství Oeconomica, 2008. PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2. PÁTEK, Jaroslav, KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0. MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8. MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4. KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - třetí, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2002-2003. ISBN 80-7277-195-7. Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). ISBN 80-7277-031-4. Díl třetí O přežití a o život (1936-1938). ISBN 80-7277-119-1. HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.

Requirements:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-a-ekonomiky

Note:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-a-ekonomiky

Keywords:

History of technology and economic, Czech lands, Czechoslovakia, the 19th - 21th Centuries, social studies

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
MPKME1 Wireless Communication V
MPKME5 Systems of Communication V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKYR1 Robotics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPKYR1 Robotics V
BPKYR_BO Common courses V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V 4
BPEEM_BO Common courses V 4
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V 4
BPKME1 Communication Technology V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
MPEEM1 Technological Systems V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V


Page updated 22.6.2021 19:54:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)