Vocabulary Czech-English

absolventgraduate
akademický pracovníkmember of the academic staff
akademický rokacademic year
akademický titulacademic degree, academic title
akreditovanýaccredited
ateliérstudio
bakalářbachelor
bakalářská prácebachelor('s) (final) project
bakalářský studijní programbachelor study programme
cvičenítutorial
časový plántime schedule
České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague
děkandean
diplomdegree, diploma
diplomová prácemaster's project, master's thesis
disciplinární přestupekdisciplinary offence
disertační prácedissertation thesis
distanční formadistance study, part-time study
dodatek k diplomudiploma supplement
doktordoctor
doktorský studijní programdoctoral study programme
fakultaFaculty, School (US)
Fakulta architekturyFaculty of Architecture
Fakulta biomedicínského inženýrstvíFaculty of Biomedical Engineering
Fakulta dopravníFaculty of Transportation Sciences
Fakulta elektrotechnickáFaculty of Electrical Engineering
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáFaculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Fakulta stavebníFaculty of Civil Engineering
Fakulta strojníFaculty of Mechanical Engineering
forma studiaform of study (full-time, part-time, distance-study)
harmonogram akademického rokuschedule/harmonogram for the academic year
imatrikulaceimmatriculation
indexstudent's record (booklet)
informační systéminformation system
inženýrmaster of engineering/MEng (equivalent)
katedradepartment
klasifikacegrade
klasifikační stupnicegrading scale
klasifikovaný zápočetgraded assessment
Kloknerův ústavKlokner Insitute
kombinovaná formacombined (part-time) study
kontrola studiastudy inspection
konzultaceconsultation
kreditcredit
kvestorregistrar
laboratořlaboratory
magisterský studijní programmaster study pragramme
matrikaregister, registration office
název předmětucourse title
neprospělfailed
obhajobapresentation and defence
odborná zkouškaspecial technical examination
opakování (zkoušky)resit
opravná zkouškamake-up examination
opravný termíndate for a make-up examination
plán studiastudy plan
poplatek za studiumtuition fee
povinně volitelný předmětrequired optional course
povinný předmětcompulsory course
praktická cvičenípractical excercise
praxe (aplikace)practical application
praxe (studentská)internship
prázdninyvacation
prezenční formafull-time study
proděkanvice-dean
prorektorvice-rector
profesní postaveníprofessional status conferred
projektproject
promocegraduation ceremony
prospělpass
prospěl s pochvaloupass with commendation
prospěl s vyznamenáním pass with honours
průkaz studentastudent pass
předmětcourse
přednáškalecture
přerušené studiuminterrupted studies
přezkoumání rozhodnutíreview of a decision
přijímací zkouškyentrance test (examination)
rektorrector
semestrsemester
semestrální prácesemester project
seminární cvičeníseminar
seminářseminar
souborná zkouškacomprehensive examination
standardní délka programustandard length of a study programme
standardní doba studiastandard length of a study programme
státní jazyková zkouškastate language examination
státní závěrečná zkouškafinal state examination
studentstudent
studijní obor field of study, branch of study, special field
studijní plánstudy plan
studijní program study programme
studiumstudies
studovnastudy, study room
školicí pracovištěworkplace
školitelsupevisor, advisor
udělit zápočetaward a grade, award an ungraded assessment
ukončení studia (úspěšné)graduation
ukončení studia(neúspěšné)termination of studies
uznání zahraničního vzdělánírecognition of studies undertaken abroad
ústní zkouškaoral examination
volitelný předmětoptional course
vysokoškolský diplomuniversity degree, certificate
vysokoškolský diplom s pochvaloudegree with merit
vysokoškolský diplom s vyznamenánímdegree with distinction
vysokoškolský ústavuniversity institute
vyučujícícourse tutor
výukaclasses
zapsání předměturegistration of courses
zápisregistration
zápočet(ungraded) assessment
zkušební komiseexamination commission
zkouškaexamination
zkouškové obdobíexamination period
známkaexam

výborně1excellentA
velmi dobře1,5very goodB
dobře2goodC
uspokojivě2,5satisfactoryD
dostatečně3sufficient E
nedostatečně4failF