Zápis do rozvrhu zimního semestru 2007/08 s výjimkou předmětů 1. semestru navazujícího MP

1. Důležité milníky

 • Do 16 hod. dne 11. 6. 2007 dojde k
  • úpravám výsledků první etapy předběžných zápisů proděkanem a katedrami
  • nastavení závazné kapacity vypsaných předmětů katedrami.
 • Od 16 hod. dne 11. 6. 2007 (začátek řádného období zápisů) mohou všichni studenti měnit svůj zápis předmětů na příští semestr.
 • Možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:
  • naplnění proděkanem dynamicky stanoveného kreditního limitu
  • počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 15
  Cestu do rozvrhu si student musí otevřít použitím funkce KOS, která splnění uvedených podmínek zkontroluje.
 • Po uplynutí 7 dnů od prvního vstupu do rozvrhu se automaticky studentovi zruší osobní rozvrh, pokud si do té doby nenechá zápis předmětů potvrdit referentkou PEO.
 • Potvrzením zápisu pedagogickým oddělením skončí studentovi možnost si sám měnit zápis předmětů pomocí funkcí KOS. Možnost změn v osobním rozvrhu pomocí funkcí KOS tím pro něj ale neskončí.
 • Dne 27. 9. 2007 v 16 hod. konči řádné období zápisů:
  • skončí všem studentům možnost změny zápisu předmětů pomocí funkcí KOSu.
  • všem studentům, kteří nemají potvrzený zápis předmětů, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny.
 • Dne 1. 10. 2007
  • začíná výuka
  • začíná 14 denní období mimořádných změn zápisů předmětů "u okénka" PEO
  • nekončí možnost individuálních úprav osobních rozvrhů studentů pomocí KOS.
 • Dne 12. 10. 2007 ve 14 hod. skončí všem studentům možnost provádět změny v osobním rozvrhu pomocí funkcí KOS.
 • Dne 12. 10. 2007 ve 14 hod. se stávají všechny zapsané předměty pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu.

2. Období zápisů na zimní semestr je rozděleno do tří fází

 • období předběžných zápisů, které už proběhlo,
 • řádné období zápisů předmětů a zápisu do rozvrhu (11. 6. 2007 - 27. 9. 2007), které končí zahájením semestru,
 • období drobných úprav zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu, které trvá první dva týdny semestru.

3. Změny v předběžném zápisu

Na základě předběžného zápisu a s ohledem na kapacitní možnosti kateder bude rozvrh letního semestru vytvořen do 11. 6. 2007. Přitom došlo k některým změnám v předběžném zápisu. Některým studentům byl zrušen zápis předmětu, který nebyl pro ně povinný, poptávka převýšila kapacitu předmětu a nebylo v možnostech katedry kapacitu předmětu dostatečně zvýšit (provedli rozvrháři kateder na základě pokynů vedoucích kateder).

4. Zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu zimního semestru 2007/08 bude studentům prezenční formy otevírán postupně počínaje dnem 11. 6. 2007 - 16:00 hod. v závislosti na počtu získaných kreditů. Od 10. 9. 2007 bude zápis umožněn všem studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu.

Počtem získaných kreditů se rozumí:

 • pro studenta 1 ročníku bakalářského programu 30 + K za akademický rok 2006/07
 • pro studenta 2. a vyššího ročníku 40 + K za akademický rok 2006/07

Počáteční hodnotu koeficientu K určí proděkan tak, aby 11. 6. 2007 byl zápis do rozvrhu umožněn jen takovému počtu studentů, který nezpůsobí přetížení systému KOS. V dalších dnech bude koeficient postupně snižován.

Po počátečním stanovení koeficientu K a po každé změně jeho velikosti proděkanem bude všem studentům, kterým byl počátečním nastavením nebo změnou koeficientu otevřen zápis do rozvrhu, zaslán (pokud technické možnosti dovolí) email s odpovídající zprávou. Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou poštu na této adrese pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z této adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu.

Žádáme studenty, aby v době od 11. 6. 2007 nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu.

Koeficient K bude proděkan postupně snižovat zpravidla každý den v době od 19:00 do 23:00. Koeficient bude zveřejněn na webu FEL; jeho aktualizace podle KOSu probíhá každých 15 min.

5. Potvrzení zápisu předmětů na PEO

Po prvním zápisu do rozvrhu je student povinen do 7 kalendářních dnů si nechat referentkou PEO v Dejvicích potvrdit zápis předmětů v KOSu a do indexu. Pokud zápis předmětů nebude do této lhůty referentkou potvrzen, bude vytvořený osobní rozvrh studenta automaticky zrušen. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným emailem.

Zápis předmětů bude referentkou potvrzen pouze při splnění všech dále uvedených podmínek:

 • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 20
 • student, který ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty, má zapsán alespoň jeden povinný předmět

Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

K potvrzení zápisu předmětů referentkou PEO se dostavte osobně a pouze s řádně vyplněným indexem a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením o neschopnosti, referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít později. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu nebude vyhověno a jsou proto bezpředmětné.

Potvrzení zápisu na PEO musí proběhnout v řádném období zápisů do 27. 9. 2007 (16:00). Jeho skončením končí doba hájení předběžně zapsaných předmětů a nepotvrzené předběžné zápisy budou hromadně automaticky zrušeny! Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v plně obsazených předmětech.

6. Úpravy zápisu předmětů studentem

V době od 11. 6. 2007 (16:00 hod.) do potvrzení zápisu předmětů na PEO má student možnost si sám zrušit předběžně zapsané předměty případně zapsat nové předměty, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PEO může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PEO.

Rušit zapsané předměty a zapisovat si nové může student sám (do konce řádného zápisového období 27. 9. 2007, 16:00 hod.) nebo mimořádně prostřednictvím PEO do konce 2. týdne zimního semestru 2007/08, tj. do 12. 10. 2007, 16:00 hod. Po tomto termínu se všechny zapsané předměty stávají závaznými předměty bez ohledu na to, zda student je zapsán do jejich rozvrhu.

Osobní rozvrh si student může upravovat až do konce 2. týdne semestru.

7. Dodatečné zrušení zápisu předmětu

Od 3. týdne semestru může proděkan mimořádně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum uvedené v odst. 5.

8. Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)

Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro Studium v angličtině.

9. Zápis do rozvrhu předmětů 1. semestru navazujícího MP

Pravidla pro zápis do rozvrhu předmětů 1. semestru navazujícího magisterského programu jsou již zveřejněny.

10. Zápis do TV

V KOSu si student zapíše jen předmět, rozvrhy na konkrétní sporty budou přístupné na WWW Ústavu TV od 1. 9. 2007.

11. Úřední hodiny PEO

Do 5. 9. platí prázdninový provoz s ohledem na zápisy do 1. ročníku (3. a 4. 9. bude PEO zavřené).

V době od 5. 9. do 30. 9. bude otevřeno jako v době výuky.

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: