Pedagogický Bulletin FEL 2/2007

Interní pracovní materiál pracovníků FEL

1. Kreditové změny v mag. programu

VR FEL dne 28. 2. schválila změnu počtu kreditů požadovaných pro absolvování strukturovaného magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika. Schválenou novou strukturu kreditů jednotnou pro celou fakultu se ale nepodařilo implementovat. Výsledkem jednání s garanty oborů a vedoucími kateder je kompromis respektující deklarovaná specifika oborů. Změny ve studijních plánech a doporučených průchodech v KOSu a na webu byly prováděny postupně: na oboru VT během dubna, první fáze ostatních oborů byla dokončena 16. 5., další úpravy do konce května. Další opravy a úpravy nových plánů se provádějí na základě požadavků garantů oborů a upozornění jednotlivých studentů. Podrobnosti, zdůvodnění a historie viz http://www.fel.cvut.cz/aktuality/2007/zmena-kreditu.html.

Dobíhající magistři mají i nadále za DP 20 kreditů. Mohou ale samozřejmě požádat o přestup do strukturovaného programu.

2. Zápisy

Kapacity předmětů

Občas se stane, že student se nemůže zapsat například na cvičení z důvodu, že v KOSu není volné místo, přestože fyzicky učitel volnou kapacitu v učebně má. Nebo naopak student vidí v KOSu volná místa na cvičení, ale nemůže se zapsat do předmětu a požaduje to na referentce.

Příčinou jsou nejčastěji špatně nastavené kapacity předmětu. Je třeba se obrátit na rozvrháře příslušné katedry.

Dále upozorňujeme na následující pravidla:

  • Předběžný zápis je povinný.
  • Všichni studenti musí být zapsáni v rozvrhu (nejen na předmět).

Předměty jiného studijního programu

Předměty jiného studijního programu nebudou povolovány automaticky, vždy jen po souhlasu katedry. V případě napjatých kapacit budeme doporučovat formu celoživotního vzdělávání.

V KOSu byla aktivována funkce hlídání prerekvizit

Technické problémy s tím spojené jsou operativně řešeny. Rozvrháři byli upozorněni, že KOS nemůže sledovat prerekvizity z jiného studijního programu - v takovém případě je třeba prerekvizitu deklarovat jen v textové poznámce v popisu předmětu. Týká se zejména prerekvizit pro magisterské předměty.

3. Výuka v Sezimově Ústí

Měla být organizována v blocích. Zájem o výuku v Sezimově Ústí je zatím ale malý, otevření není jisté. Na možnost studovat v SÚ byli někteří přijatí studenti upozorněni zvláštním dopisem.

4. Diplomová práce:

Standardní harmonogram

Zveřejnění témat:před zač. 1. semestru (konec září)
Výběr témat:konec 1. sem (konec února)
Zadání:před prázdninami 2. sem. (konec června)
Zápis předmětu PMI:konec 2. sem. (konec září)
Zápis předmětu DIP:konec 3. sem. (konec února)
SZZ...konec 4. sem

Vedoucí z jiné katedry

Je žádoucí větší zapojení všech kateder do vedení dipl. prací. Tato myšlenka našla podporu většiny oborů. S tím by měla souviset i předpokládaná úprava KOSu tak, aby bylo možno odlišit katedru vedoucího práce a katedru, na které se koná obhajoba.

Alternativním řešením je fiktivní předmět BSZ, MSZ (podobně jako Zkouška z jazyka), prostřednictvím kterého by se student přihlašoval ke SZZ. Řešilo by problémy s placením za vedení a SZZ. Tento nápad má podporu rozvrhářů a pedakatů, je ale třeba dobře rozmyslet, aby byl pomocí a ne komplikací. PeO např. může zajistit robota, který upozorní studenty, kteří mají zapsanou BAP nebo DIP a zapomněli si zapsat BSZ resp. MSZ.

5. Přijímací řízení do magisterského programu

Probíhající řízení

Průběžná zpráva je na http://www.fel.cvut.cz/aktuality/prijimacky-magistr.html. Některé oborové komise přijaly 100 % uchazečů, v jiných oborech probíhaly či probíhají pohovory a na jejich základě někteří uchazeči nejsou přijati, jiným je při přijetí předepsáno absolvovat některé předměty z bakalářského programu. V přijímacím dopise byli studenti upozorněni na to, že případné chybějící matematiky musí doplnit.

Mimořádný termín přijímacího řízení

Děkan vyhlásí mimořádný zimní termínu přijímacího řízení do magisterského programu (pro všechny obory kromě VT). Tento termín je především určen pro bakaláře, kteří budou obhajovat v únoru. Termín odevzdání přihlášek bude 11. 1. 2008, přijímací řízení u našich studentů může být součástí bakalářských státnic. Pravidla jsou stejná jako pro právě probíhající přijímací řízení.

Studenti nastoupí do letního semestru. Ten bude mít charakter doplňovací a vyrovnávací. Mohou si zapsat předměty, které jim předepíše přijímací komise, a další předměty dle vlastní volby s tím, že musí respektovat prerekvizity a čekat na volnou kapacitu.

Je to vstřícný krok pro uchazeče, kteří nechtějí na půl roku ztratit statut studenta. Podpořilo Kolegium děkana a garanti oborů mimo VK, projednal AS FEL.

6. Úpravy v 1. roč. bakalářského programu E+I - diskuse

Má-li být do budoucna zachován společný 1. ročník, je třeba jeho obsah upravit tak, aby vyhovoval všem oborům. Byla zahájena diskuse o úpravě předmětu UEM více směrem k úvodu do elektrotechniky. Dále se diskutuje o větší integraci teorie obvodů a elektroniky a posílení části teorie obvodů pojednávající o nesinusových signálech. Po bouřlivé diskusi o předmětu TDO rada bakalářského programu doporučuje změnit tento předmět z povinného na volitelný - viz https://www.fel.cvut.cz/glance/zapisy/eib/EIb070528.doc.

Diskutuje se i o novém pojetí "Bezpečnosti v elektrotechnice".

7. Podzimní státnice

24. 8. je jednotný termín pro odevzdání pro podzimní obhajobu XBAP, do tohoto dne je také třeba odevzdat na PeO seznamy studentů, kteří půjdou k SZZ.

8. Jak zvýšit počet studentů, kteří obhájí bakaláře před prázdninami

Jsme jediná elektrotechnická, informatická či podobná fakulta v Čechách a na Slovensku, kde bakalářské obhajoby probíhají po prázdninách. Co dělat, aby bylo možné ukončit studium v červnu (začátkem července) i pro studenty studující v standardní délce:

  1. Délesloužící (4. ročník) mohou dostat předprázdninový termín rozkazem.
  2. Zadávat BP s náročností odpovídající počtu kreditů. U studentů, kteří pokračují v magisterském studiu by bakalářská práce měla mít převážně teoretický a průpravný charakter, neměla by se vyžadovat realizace za každou cenu.
  3. Zkrátit poslední semestr v bak. programu na 12 týdnů. Toto je možno i bez změny předpisů začít "zdola" tím, že se v tomto závěrečném semestru vypíší časné předtermíny v 13. týdnu.

Rada bakalářského programu E+I podpořila kroky b a c.

9. Témata závěrečných prací v KOSu

Katedra počítačů připravila webovskou nadstavbu nad KOSem https://zp.feld.cvut.cz, návod https://zp.feld.cvut.cz/?clanek=394 je pod položkou "strom" vlevo nahoře. Hlavní autor aplikace Ing. Jiří Škvor (skvorj@fel.cvut.cz) reaguje na podněty a program opravuje a vylepšuje. Možnosti programu jsou ale samozřejmě limitovány KOSem. Kromě toho existuje konkurenční systém kat. kybernetiky http://cyber.felk.cvut.cz/teaching/dpext/ a podobný kat. řízení. Hlavním autorem je Ing. Tomáš Svoboda [svoboda@cmp.felk.cvut.cz]. Tento systém poskytuje větší komfort a zahrnuje i agendu projektů PMI a PMT, zatím ale není navázán na KOS. Účelným se jeví spojit výhody obou řešení a využít je k rozvoji KOSu. Oba zmiňovaní i metodik KOSu Ing. Halaška jsou k tomu ochotni. Převedení DP nebo BP do stavu "zadáno" z "rezervováno" by měly dělat jen oborové katedry.

10. Kredity za odbornou praxi v zahraničí:

Je možno řešit formou ind. stud. plánu. Systémové opatření: kromě standardních 5 kreditů za projekt navrhuji do sk. F zařadit předmět Odborná praxe s proměnným počtem kreditů - max. 20. V odůvodněných případech by byla možnost část kreditů uznat jako S. Počet skutečně přidělených kreditů by měl být určen vedoucím profilové katedry podle obsahu a rozsahu prokazatelně vykonané odborné práce.

11. Hledáme správce studijních programů

Jedná se o nadúvazek. Tuto funkci doposud vykonávala pí Kvasničková. Hledaná osoba musí mít kladný vztah ke KOSu a znalost, jak to v ped. procesu na FEL chodí. Zatím se nenašel zájemce o tuto funkci, která je pro fakultu dosti důležitá.

12. Výsledky ankety hodnocení studia v zimním semestru jsou dispozici na https://anketa.feld.cvut.cz/

Vedoucí kateder byli požádáni o analýzy výsledků ankety za poslední 2 semestry do 30. 5. Výsledky analýzy a přijatá opatření vyhodnotí komise vedená prof. Sovkou.

13. Seznam studentů jednoho oboru nebo bloku zaměření

Může ho získat každý pracovník v roli STUST (Uživatel udajů o studentech) z formuláře Agenda studentů/Studenti v semestru/přehled studentů (53109) pomocí předpřipravených filtrů (CTRL+F). Předtím je třeba zobrazit celý seznam klávesou F8. Filtry pro magisterská zaměření jsou N2%.

14. Výuka v angličtině pro samoplátce

Nabízíme již 4 bakalářské a 4 magisterské obory. Plány oboru VT byly zkušebně implementovány v KOSu a řeší se technické aspekty. Nyní je třeba propagace, která by vedla ke zvýšení počtu samoplátců.

Letos bude 30 % poplatků od samoplátců použito na odměny pro jejich učitele a tutory. Odměny budou diferencované na základě hodnocení vedoucích kateder, samoplátců a tutorů. Zvláště oceněni budou ti vyučující, kteří si k samoplátcům přibrali i další studenty nesamoplátce. Často tím fakulta výrazně ušetří a studenti získají. Návrh odměn bude předložen tak, aby odměny po schválení děkanem mohly být vyplaceny za měsíc červenec (kvůli náhradám za dovolenou).

15. Sokrates/Erasmus vyjíždějící

Pro zvýšení počtu vyjíždějících studentů považuji za potřebné, aby se na katedrách našlo více aktivních garantů smluv. Učitelé by měli využít svých odborných přátel na prestižních zahraničních univerzitách k případnému uzavření nových smluv na místa atraktivní pro naše studenty.

Potvrzování Learning Agreementu před výjezdem: pro zvýšení jistoty, že studentům budou předměty po návratu uznány byla zavedena procedura popsaná na http://www.fel.cvut.cz/vz/schvalovani.html.

16. Sokrates/Erasmus přijíždějící

Původně plánovaný harmonogram přípravy a zápisu Socrates/Erasmus http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/erasmus/2007-08 není dodržen - ještě 19. 6. jsme přes urgence neobdrželi požadovaná data z rektorátu. Předběžný zápis se proto posune do prázdninového období, tvorba rozvrhu pak může probíhat začátkem září.

Za končící proděkany se loučím a novým proděkanům přeji mnoho zdaru.

19. 6. 2007

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Korekce 8.8.2007, doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.