Formality před výjezdem a uznávání předmětů z výjezdů do zahraničí (mimo program Erasmus)

A. před výjezdem:

 1. Student si vybere univerzitu ze seznamu univerzit v aplikaci Mobility. V případě problému s výběrem univerzity je možné se poradit s tutorem příslušného programu. Informace o termínech a výběrových řízeních jsou zveřejňovány na rektorátních stránkách. Při výběru vhodné univerzity je potřebné zvážit nabídku kurzů, aby korespondovaly s  odborným zaměřením studenta. Jednotlivé kroky výběrového řízení pro studium mimo Evropu jsou popsány zde.

 2. Pokud student úspěšně prošel výběrovým řízením, vyplní Studijní plán a srovnávací arch pro studium v zahraničí (dále srovnávací arch). Vyplněný formulář odevzdá své studijní referentce.

  Podmínky pro schválení srovnávacího archu proděkanem pro studium:

  1. celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty musí být alespoň 20(ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
  2. alespoň jeden zapisovaný předmět musí být ve studentově studijním plánu jakožto povinný1;
  3. podpisy vedoucích kateder musí být u všech předmětů povinných (oborových či programu), které si chce student nechat na FEL po příjezdu uznat; volitelné předměty žádný podpis nevyžadují(nehledejte pro ně tedy ekvivalent předmětu na FEL);
  4. ve srovnávacím archu musí být uvedeny odborné předměty, jejichž celkový součet kreditů je alespoň 12;
  5. nejvýše 4 kredity mohou být následně uznány za jazyk/y;
  6. nejvýše 4 kredity mohou být následně uznány za ekonomické a humanitní předměty.
 3. Podmínky pro schválení možnosti vypracovat bakalářskou / diplomovou práci v zahraničí:

  1. předmět Bakalářská / Diplomová práce musí být zapsán v KOSu i indexu před výjezdem (zápočet po návratu zapíše vedoucí práce);
  2. je-li předmět Bakalářská / Diplomová práce zapsán také ve srovnávacím archu, nemusí v něm být uvedeny již žádné další předměty; v opačném případě je nezbytné do srovnávacího archu zapsat předměty za celkem alespoň 20 kreditů (viz odstavec 2a);
  3. ve srovnávacím archu musí být u předmětu Bakalářská / Diplomová práce podpis vedoucího katedry;
  4. pokud není možné do srovnávacího archu zapsat předmět Bakalářská / Diplomová práce a student hodlá v zahraničí bakalářskou či diplomovou práci zpracovat, může do něj student po dohodě s proděkanem pro studium zapsat příslušný projekt (podmínky viz odstavce 4b a 4c).
 4. Podmínky pro zápis projektu:

  1. projekt může být ve srovnávacím archu zapsán jakožto jeden z povinných předmětů, případně jako jediný předmět;
  2. jako jediný předmět může být projekt ve srovnávacím archu zapsán, je-li ohodnocen alespoň 20 kredity (toto připadá po dohodě s proděkanem pro studium v úvahu, není .li možné do srovnávacího archu zapsat předmět Bakalářská / Diplomová práce);
  3. byl-li projekt ve srovnávacím archu zapsán jako jediný předmět, po návratu bude uznán za projekt, který má student ve studijním plánu svého oboru jakožto povinný; zbývající kredity budou uznány za projekt volitelný, který bude do KOSu studijní referentkou zadán s kódem cizího předmětu.
 5. POZOR: Před odjezdem je student povinen se na Studijním oddělení FEL zapsat do semestru, v němž vyjíždí. U zápisu student předloží zvací dopis od přijímající univerzity.

B. po příjezdu na zahraniční univerzitu:

O případnou nezbytnou změnu ve srovnávacím archu musí student požádat neprodleně. Žádost pošle své studijní referentce, jež zajistí rozhodnutí proděkana a studenta následně informuje o výsledku.

C. po návratu do ČR:

 1. Student vyplní Žádost o uznání předmětů ze zahraničního studia a odevzdá ji své studijní referentce společně s Transcript of Records. Student si do žádosti sám vyplní kredity i hodnocení (přepíše z transcriptu). Rozhodnutí o uznání předmětů činí proděkan pro studium.
 2. U povinných předmětů (programu či oboru), které byly ve srovnávacím archu již spárované (podepsané), podpisy na žádosti o uznání již nejsou třeba. Pouze tam, kde podpisy u povinných předmětů ve srovnávacím archu chybí (změna předmětů v průběhu studia či dodatečné uznání), musí je na žádosti o uznání student zajistit u příslušného vedoucího katedry. U volitelných předmětů podpisy vedoucích kateder nejsou třeba.
 3. Jestliže student absolvuje zkoušky jen za předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20, vrací poměrnou část případného stipendia.
 4. V případě předčasného návratu (z důvodu nemoci apod.) je student povinen okamžitě kontaktovat proděkana pro studium.
 5. Student může požádat o stipendium Mobilita 200, jestliže nebyl jeho zahraniční pobyt podpořen jiným typem stipendia či podpory ze strany FEL nebo ČVUT a byl předem odsouhlasen proděkanem pro studium. Žádost odevzdá své studijní referentce, jež ji v případě souhlasu proděkana pro studium postoupí proděkanovi pro vnější vztahy. Rozhodnutí činí proděkan pro vnější vztahy.
 6. Studenti, kteří splní podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, o toto stipendium musejí v termínu stanoveném příslušnou vyhláškou písemně požádat.

1 Má-li student absolvovány již všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, zapíše si namísto nich odborné předměty, jež budou po příjezdu uznány jakožto volitelné. Tuto skutečnost na srovnávacím archu uvede jako poznámku.


Procesní portál Procesní diagramy