Uznávání předmětů z předchozího studia

Aktualizováno Vyhláškou č. 13/2013

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 15/2011 (aktualizace vyhlášky č. 14/2009)

Č.j.: 995/13922/2011/Ši

Zkoušky starší pěti let není možné v žádném případě uznat (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 17, odst. 10).

Uznávání předmětů je zpoplatněno v souladu s aktuálním příkazem rektora - Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.

 1. Student neúspěšně ukončil předchozí studium a je opětovně přijat v přijímacím řízení
  1. student studoval před neúspěšným ukončením studia na FEL stejný program
   Student si vyplní žádost o uznání předmětů a předá ji své studijní referentce. Absolvované předměty hodnocené známkou D nebo E ve stupnici A-F nebo známkou 3 ve stupnici 1-4 se neuznávají. V ostatních případech před vyplněním žádosti navštíví student svou studijní referentku a dohodne s ní další postup.
  2. student studoval před neúspěšným ukončením studia jiný program na FEL, na jiné fakultě ČVUT nebo na jiné vysoké škole
   Student si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder FEL, které garantují jednotlivé předměty. Vedoucí katedry, resp. garant předmětů doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu jednak podle shody obsahů předmětů a jednak podle výsledku zkoušky. Poté student předá žádost své referentce. Konečné rozhodnutí činí proděkan.
 2. Student přestupuje z programu na program / z jiné fakulty, školy na FEL
  1. student přestupuje z jednoho programu FEL na druhý program FEL
   Student si vyplní žádost o uznání předmětů, u předmětů s jiným kódem zajistí vyjádření vedoucího katedry FEL zajišťující daný předmět, a tuto žádost předá své studijní referentce. Po ověření správností klasifikace bude žádost postoupena proděkanovi, jenž rozhodne, které předměty budou uznány a které nikoli. Podstatné pro uznání je shoda obsahů předmětů, nikoli výsledná známka úspěšně absolvovaného předmětu.
  2. student přestupuje z jiné fakulty ČVUT nebo z jiné vysoké školy
   Student si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder FEL, které garantují jednotlivé předměty, resp. garanty předmětů. Vedoucí katedry doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu(ů) srovnáním obsahů předmětů. Tuto žádost předá student své referentce. Podstatné pro uznání je shoda obsahů předmětů, nikoli výsledná známka úspěšně absolvovaného předmětu.
 3. Student úspěšně ukončil jedno studium a je přijat na studium na FEL
  Student si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder FEL, které garantují jednotlivé předměty, resp. garanty předmětů. Vedoucí kateder doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu podle míry shodnosti obsahů předmětů a výsledné známky z předmětu. Poté student předá žádost své referentce. Konečné rozhodnutí činí proděkan.

Praha 17. 10. 2011

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.