Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k magisterské státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2012/2013

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 14/2012

Č.j.: 2308/13922/š/12

 • Termín pro odevzdání diplomové práce i přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je 3. ledna 2013 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 21. - 25. ledna 2013.
 • Přesný termín konání SZZ stanoví katedry.
 1. K magisterským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na zimní semestr akad. roku 2012/2013 zapsán předmět AxxxxDIP či XxxDIP, nebo již z předmětu AxxxxDIP či XxxDIP obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání diplomové práce ["odkladu odevzdání DP"] apod.).

  Vyplněnou přihlášku odevzdají studenti nejpozději do 3. ledna 2013 na katedře, na níž proběhnou jejich SZZ. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, přihlášku k SZZ podávat nemusejí.

 2. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana pro magisterské SZZ určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu odevzdají vyplněnou přihlášku (podrobnosti viz odst. 1.)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 16. ledna 2013 včetně) splní svůj studijní plán. Teprve tedy splněním studijního plánu nabývá již dříve podaná přihláška platnost (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).
 3. Splnění studijního plánu zkontroluje příslušná studijní referentka PEO, která zároveň studentovi uzavře index. Studenty žádáme, aby si na PEO přišli uzavřít index neprodleně po absolvování své poslední zkoušky.
 4. Pokud student odevzdá diplomovou práci do 3. ledna 2013, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ.
 5. Jestliže student, který má na zimní semestr akad. r. 2012/2013 zapsán předmět "Diplomová práce", neodevzdá diplomovou práci do 3. ledna 2013 a studentu nebyl tento termín určen děkanem jako náhradní po prvním zápisu předmětu "Diplomová práce", může před 3. lednem 2013 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) o náhradní termín odevzdání DP ("odklad odevzdání DP"), tedy o odevzdání diplomové práce do 10. května 2013. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro magisterské SZZ, čl. 3).
 6. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu).
 7. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student magisterského studia na FEL absolvovat nejpozději do čtyř let od jeho zahájení.

V Praze 12. 12. 2012

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.