Zápis do zimního semestru ak. r. 2015/2016

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 9/2015

Č.j.: 1144/13922/š/15

 1. Zápisy v kostce
 2. Zápisy podrobně
  1. Harmonogram zápisů do zimního semestru ak. r. 2015/2016
  2. Postup pro úspěšný zápis předmětů a tvorbu rozvrhu
  3. Speciální zápisy
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

1. Zápisy v kostce

8. 6. (od 16.00) - 30. 9. (do 15:30 h.)

Řádný zápis studentů do zimního semestru a zápis/rušení předmětů (bezplatně); tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu;
 • vytvořit si rozvrh u všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • nejpozději do 30. 9. 2015 si zápis předmětů (v důsledku čehož i zápis do dalšího semestru) sám schválit v KOSu. Povinnost schválení zápisu do 8 dnů od vstupu do rozvrhu byla zrušena.
 • po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří si nejpozději dne 30. 9. 2015 do 15,30 hodin zápis prostřednictvím KOSu neschválí, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
1. 10. - 9. 10. 2015

Dodatečný zápis studentů do zimního semestru i zápis/rušení předmětů (zápis do semestru za poplatek); tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty i zapisovat do semestru může již jen referentka SO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 12. 10. 2015
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

Nepřehlédněte:

 • Výkaz o studiu (index) bude od akademického roku 2015/2016 zrušen.
 • Zápisy si schválí studenti sami prostřednictvím KOSu, návštěva SO nebude tedy již nezbytná. Zápis bude možné si v KOSu schválit kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu až do 30. 9. 2015 do 15,30 hodin včetně (odpadne tedy dřívější povinnost jeho schválení do osmi dnů). Po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám.
 • Studentům bude umožněn vstup do rozvrhu teprve po splnění všech podmínek pro postup do akademického roku 2015/2016. Studenti tedy již nebudou postupně vpouštěni do rozvrhu na základě zisku potřebného váženého součtu kreditů, jako tomu bylo v minulých letech.
 • Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům znovu nastupujícím po přerušení studia i studentům s individuálním studijním plánem umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.
 • Veškeré případné poplatky na SO je možné na SO hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta; platby v hotovosti nebudou akceptovány.

2. Zápisy podrobně

A. Harmonogram zápisů do zimního semestru

 • 8. 6. - 30. 9. 2015
  Termín pro řádný zápis do zimního semestru, zápis předmětů a tvorbu jejich rozvrhu (bezplatně).
  Ve středu 30. 9. 2015 po skončení úředních hodin SO budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jimi předběžně zapsané1 předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 1. 10. - 9. 10. 2015
  • V tomto období si studenti sami mohou již jen měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do zimního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Studijního oddělení.
  V pátek 9. 10. 2015 po skončení úředních hodin SO (tj. od 11,30 hod.) končí zápisy do zimního semestru s těmito důsledky
  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do zimního semestru ak. r. 2015/2016, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností.
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 12. 10. 2015 může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.2

B. Postup pro úspěšný zápis předmětů, tvorbu rozvrhu a schválení zápisu

Zápis předmětů, tvorba rozvrhu a schvalování zápisu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 8. 6. 2015 do 15:30 hod. dne 30. 9. 2015 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na zimní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  1. předmět je určen pro příslušný program a formu studia
  2. není naplněna kapacita předmětu,
  3. je splněna prerekvizita či korekvizita.

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka SO; v případě a) však pouze na základě písemného souhlasu proděkana a v případech b) či c) výhradně na základě písemného souhlasu vedoucího příslušné katedry, která předmět zajišťuje.

  Upozornění:

  Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu.

 2. Podmínky pro vstup do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

  1. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (studenti 1. ročníku bakalářského studia - 30 kreditů, ostatní studenti 40 kreditů)
  2. všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány.

  Kontrolu splnění obou podmínek si student provede sám, cesta do rozvrhu se mu v případě jejich splnění automaticky otevře.

 3. Schválení zápisu: v KOSu si bude student moci sám schválit zápis (stisknutím příslušného tlačítka) do 30. 9. 2015 pouze při současném splnění všech následujících podmínek:

  • student získal alespoň minimální počet kreditů, stanovený pro postup do vyššího ročníku (studenti 1. ročníku bakalářského studia 30 kreditů, ostatní studenti 40 kreditů)3
  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané v akad. roce 2014/2015 podruhé byly absolvovány
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 20 a nejvýše 40
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity a nebyl zapsán či absolvován ekvivalentní předmět.

  Nesplňuje-li student kteroukoli z výše uvedených podmínek, obrátí se na svou studijní referentku.

  Výjimky (zejména ze zdravotních důvodů) může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

C. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, XE…)
  Studenti si předměty sami zapisují do KOSu podle pravidel pro studium v angličtině. Pokud si vybraný předmět student sám zapsat nemůže, obrátí se na svou studijní referentku.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na zimní tělovýchovné kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity, patří mezi humanitní předměty) - lze zapsat pouze 1x za studium
  • TV-V1 (1 kredit, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr v případě dvou TV v semestru
  • TVKZV - zimní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do zimního semestru ak. r. 2015/2016 bude otevřen od 14. 9. 2015 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT. V případě zájmu o zimní tělovýchovné kurzy postupujte stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 14. 9. 2015.

 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

1. 6. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány povinné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů (bez započítání předmětu Bakalářská/Diplomová práce) je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán si zapíší všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru, tedy včetně předmětu Bakalářská/Diplomová práce (případně i další předměty dle své volby).

3 Studentům, kteří v letním semestru akademického roku 2014/2015 neodevzdají bakalářskou/diplomovou práci (a neměli příslušný předmět zapsán podruhé), bude pro postup do dalšího ročníku stanovena povinnost dosáhnout v uvedeném akademickém roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů, nutných pro splnění studentova studijního plánu (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.