Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT Fakultě elektrotechnické v akademickém roce 2022/2023

 1. Přijímání uchazečů do magisterských studijních programů na ČVUT Fakultě elektrotechnické (dále jen ČVUT FEL) se řídí následujícími předpisy: Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutem FEL a Směrnicí děkana pro přijímací řízení do magisterských studijních programů v akademickém roce 2022/2023 (dále jen Směrnice děkana).
 2. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je:
  1. podání řádně vyplněné přihlášky včetně její úhrady v termínu uvedeném ve Směrnici děkana včetně předepsaných příloh;
  2. úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem - viz dále.
  3. úspěšné ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  4. dodání úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu získaného v ČR v termínu uvedeném ve Směrnici děkana (netýká se absolventů ČVUT FEL);
  5. pokud bylo dosaženo předchozí vzdělání v zahraničí (netýká se Slovenské republiky, Polské republiky, Maďarské republiky a Slovinské republiky), pak dodání potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
  6. v případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky a kromě absolventů bakalářského, respektive magisterského studia z kterékoli vysoké školy v ČR s jazykem výuky čeština) potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka v termínu uvedeném ve Směrnici děkana;
 3. U uchazečů se předpokládá znalost anglického jazyka, protože některé předměty, nebo jejich část, mohou být vyučovány v angličtině.
 4. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle par. §49 Zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
 5. Přijímací řízení je společné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
 6. Přijímací zkouška je písemná, v některých případech je doplněna ústním pohovorem a liší se obsahem podle jednotlivých programů. Obsah zkoušky je zveřejněn na stránkách jednotlivých programů nejpozději 4 měsíce před konáním zkoušky.
 7. Časové rozmezí, ve kterém se koná přijímací zkouška, je dáno Směrnicí děkana.
 8. Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům studijního programu příbuzného charakteru (o příbuznosti rozhoduje přijímací komise příslušného programu). Pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň i dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia nejvýše 1,80 (u absolventů z r. 2022 se vážený studijní průměr počítá z předmětů absolvovaných od začátku studia do konce zimního semestru ak. r. 2021/2022).
 9. Do studia na zvolený program budou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška, a dále uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70 % z celkového počtu bodů. Děkan může na základě výsledku přijímacích zkoušek snížit v jednotlivých programech hranici pro přijetí v rozmezí 50-70 % bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50 % bodů z přijímací zkoušky, nebudou ke studiu na ČVUT FEL přijati.
 10. Jestliže se uchazeč hlásí na více oborů/specializací téhož programu, koná zpravidla pouze jednu přijímací zkoušku. Výsledky zkoušky jsou následně využity při rozhodnutí o přijetí do všech oborů/specializací.
 11. Vlastní průběh přijímacího řízení stanoví Směrnice děkana.
 12. Nejvyšší počty studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech podle par. § 49 Zákona o vysokých školách jsou uvedeny ve Směrnici děkana.
 13. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímací zkoušky do studia v magisterských programech. Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky bude případně zveřejněno na webových stránkách FEL.

V Praze, schváleno Akademickým senátem FEL 24. 9. 2021.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová