Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT v ak. roce 2022/2023

Tato směrnice doplňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL v akademickém roce 2022/2023 [dále jen Podmínky].

I. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v bakalářských studijních programech na FEL ČVUT

Studijní program Nejvyšší počet přijímaných ke studiu
v prezenční/kombinované formě
v prezenční formě v kombinované formě
Elektrotechnika, energetika a management 400
Elektronika a komunikace 300
Kybernetika a robotika 220
Otevřená informatika 260
Otevřené elektronické systémy 100
Softwarové inženýrství a technologie 200
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 60
Electrical Engineering and Computer Science (EN) 100
Lékařská elektronika a bioinformatika 100

II. Postup při výběru programu

Uchazeč vyplní a uhradí elektronickou přihlášku na zvolený program, který v přihlášce vyznačí. Informace o studijních programech najde na stránkách jednotlivých programů.

Uchazeč může vyplnit:

 • jedinou přihlášku1 do preferovaného programu;
 • více než jednu přihlášku - pro každý vybraný studijní program je třeba vyplnit samostatnou přihlášku a uhradit administrativní poplatek za každou z nich. Při přijetí do více programů má pak uchazeč možnost volby studijního programu.

Uchazeči o studium na FEL jsou přijímáni do studijních programů. Studenti studijních programů Otevřená informatika, Softwarové inženýrství a technologie a Elektrotechnika, energetika a management budou rozděleni do specializací až v průběhu 2. semestru studia na základě projeveného zájmu o specializaci a dosažených studijních výsledků za 1. semestr studia.

Kombinovaná forma studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia (pozn.: v ak. roce 2022/2023 se přijímá jen do programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika) jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu, přijímací zkouška je společná. Kombinovaná forma studia se řídí stejnými studijními předpisy jako prezenční forma studia.

III. Postup pro podání přihlášky

 1. Vyplnit i uhradit elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT do 31. 3. 2022. Pouze do tohoto dne uhrazená přihláška bude zařazena do přijímacího řízení. Kromě případů uvedených níže v odstavci III. 3.4. (prominutí přijímací zkoušky na základě známek ze střední školy) není třeba vytištěnou přihlášku posílat poštou.;
 2. Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 850 Kč za každou přihlášku je možná jedním z následujících způsobů:
  • on-line platbou platební kartou či QR kódem při vyplňování elektronické přihlášky (preferovaná metoda)
  • bankovním převodem
  • složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB2
  • složenkou na poště

  Poplatek je třeba zaslat na účet:

  Komerční banka Praha 6, č. účtu: 19-5504540257/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ9401000000195504540257
  SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

  Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.

  Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný a uchazeč, který přihlášku nedoručil předepsaným způsobem, ke zkoušce se nedostavil či u zkoušky neuspěl, nemůže vrácení poplatku vymáhat.

 3. Doručit do 31. 3. 2022 níže uvedené dokumenty, má-li je uchazeč již k dispozici (poslední možnost doložení dokumentů uvedených v odstavcích III.3.1. - III.3.3. je v den zápisu konaného kontaktní formou či v období registrace k zápisu do studia v případě on-line zápisu):
  1. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. VŠ diplomu), byla-li maturita (resp. vysokoškolské vzdělání) absolvována v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Maďarské republice či Slovinské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích) nebo vysvědčení tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate);
  2. pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí (netýká se zemí uvedených v odstavci III.3.1.), pak úředně ověřené potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení;
  3. v případě cizích státních příslušníků (netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce) potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené katedrou jazyků FEL ČVUT v r. 2022.
  4. dále případně (při zájmu o prominutí přijímací zkoušky):
   1. na základě známek ze střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice podle bodu III.B.1 Podmínek 
    1. vytištěnou a podepsanou přihlášku s potvrzenými studijními výsledky školou, nebo
    2. školou potvrzený katalogový list studenta (výpis známek za celé studium), nebo
    3. nejsou-li studijní výsledky potvrzeny jedním z výše uvedených způsobů, pak úředně ověřené kopie všech vysvědčení3 z posledních čtyř ročníků střední školy
   2. na základě umístění v soutěžích podle bodu III.B.2 Podmínek, pak úředně ověřenou kopii příslušného diplomu;
Dokumenty se doručují:
 • na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
 • nebo do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
 • nebo poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Studijní oddělení
  Technická 2
  160 00 Praha 6 - Dejvice

Důležité upozornění:

FEL nepožaduje potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Požadujete-li úpravu přijímací zkoušky z důvodu nějakého zdravotního handicapu, kontaktujte Středisko ELSA ČVUT, tel.: 224 358 463, e-mail: stredisko@elsa.cvut.cz nejpozději do 15. 5. 2022.

IV. Průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta podle bodu III Podmínek, budou o této skutečnosti4 vyrozuměni písemně po ukončení přijímání přihlášek na FEL. Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu obdrží po doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (případně dalších požadovaných uvedených dokumentů - viz Podmínky II-E,F).
 2. Uchazeči o studium, jimž děkan neprominul přijímací zkoušku podle bodu III Podmínek pro přijetí ke studiu na FEL, budou pozváni k přijímací zkoušce z matematiky.
 3. Přijímací zkouška bude organizována on-line či kontaktní formou. Osobní účast na přijímací zkoušce je bezpodmínečně nutná.
 4. Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu či u maturity v jarním termínu neuspěli.
 5. Průběh přijímacího řízení řídí děkan. K tomuto účelu jmenuje přijímací komisi vedenou předsedou, jímž bývá zpravidla proděkan pro studijní záležitosti. Členy komise jsou zástupci jednotlivých bakalářských programů.

V. Obsah přijímací zkoušky z matematiky

Přijímací zkouška je písemná a obsahuje test z matematiky ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném na webu fakulty. Test obsahuje 15 otázek, každou s několika nabídnutými odpověďmi. Úkolem uchazeče je vyznačit správnou odpověď. Za test je možné získat maximálně 20 bodů. Požadavky z matematiky pro přijímací zkoušku a vzor zadání zkušebních testů s náznakem řešení jsou dostupné na uvedených stránkách.

VI. Výsledky přijímacích zkoušek

S výsledkem přijímací zkoušky se každý uchazeč může seznámit prostřednictvím své elektronické přihlášky, kde si zjistí bodové výsledky přijímací zkoušky. Uchazeč bude mít také možnost nahlédnout do svého opraveného testu na studijním oddělení fakulty ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin, později to bude možné pouze po předchozí domluvě na studijním oddělení (chcistudovat@fel.cvut.cz).

Minimální potřebný počet bodů pro přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu FEL do pěti pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky, případně nejdříve po 14 dnech ode dne konání zkoušky on-line formou.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý úspěšný uchazeč po doručení potřebných dokumentů.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce, přičemž patnáctý den po datu vyvěšení je považován za den jeho doručení. Součástí rozhodnutí je i odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

VII. Důležité termíny

(termíny budou upřesněny podle aktuální pandemické situace)

Termín ukončení přijímání přihlášek:
(poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a zároveň téhož dne doručit/odeslat poštou případné přílohy)
31. 3. 2022
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia: 14. 6. 2022
Náhradní termín přijímací zkoušky: 21. 6. 2022
Řádné termíny zápisu do 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia 28. 6. 2022, 10. 8. 2022 (pouze on-line), 7. 9. 2022
Termíny pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (v příp. cizinců i dalších dokumentů):
 • společně s přihláškou
 • v den přijímací zkoušky konané kontaktně
 • před termínem on-line zápisu do studia
 • v den zápisu konaného kontaktně.
Mimořádný termín zápisu: 14. 9. 2022
 • pro úspěšné uchazeče, kteří nebudou mít do řádného zářijového termínu zápisu ještě k dispozici potřebné dokumenty

V Praze, projednáno Akademickým senátem FEL ČVUT dne 24. 9. 2021.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., v. r.
děkan

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., v. r.
předseda AS FEL


1 V případě, že uchazeč podal přihlášku do více programů, pak absolvuje test pouze jednou a jeho výsledek je platný ve všech programech.

2 Při úhradě poplatku za přijímací řízení vložením hotovosti přímo na účet FEL na pobočce Komerční banky odpustí banka poplatek dle sazebníku KB v případě, že uchazeč následně v bance předloží vyplněnou pokladní složenku opatřenou razítkem fakulty.

3 Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se zohledňují výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice; u maturujících v roce 2022 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

4 Rozhodnutí o přijetí může děkan vydat až v okamžiku splnění základní podmínky pro přijetí na vysokou školu, tj. složení maturity (§ 48 Zákona o VŠ - podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání; v případě cizinců pak doložení potvrzení o nostrifikaci vzdělání dosaženého v zahraničí a o absolvování zkoušky z češtiny na FEL ČVUT v r. 2022).