Pokyny pro studenty 1. roku studia v akademickém roce 2007/2008 - program STM

Evidenční list

Vyplní každý student čitelně - adresa bude odpovídat adrese v OP, studenti cizinci vyznačí na druhou stranu listu adresu na území ČR, není-li jim dosud známa dostaví se do PEO nejpozději do 12. 10. 2007. Je nutno vyplnit číslo bankovního účtu.

Tělesná výchova na ČVUT

Sport a hodinu si student vybere na WWW stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT.

Úspěšný zápis je možný až následující den po zapsaní TV do informačního systému - KOSu (zapíše hromadně PEO)

Postup:
 • kliknout na záložku VÝUKA
 • pod nabídkou 1. ročník jsou nabízené sporty podle jednotlivých fakult
 • přihlásit se pod nabídkou přihlášení
 • vyplnit jméno a heslo dle návodu
 • vybrat požadovaný sport a v konkretním cvičení kliknout na "zapsat"
 • zvolená hodina TV se zobrazí v horní části stránky
 • volbu lze smazat a zápis opakovat
 • v určený čas přijít na zapsanou hodinu
 • podrobnější informace obdržíte na zápisu

Rozvrh studenta

V 1. semestru studia bude mít každý nový student automaticky vygenerovaný rozvrh. Jeho kopii si vyzvedne nejdříve poslední týden v září na PEO. Výuka bude zahájena dne 1. října 2007. Studentův rozvrh je určen studijní skupinou, která je mu přidělena na základě výsledků vstupních jazykových testů.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Na prvním cvičení předmětu Y36ALG obdržíte uživatelské jméno a hlavní přístupové heslo pro přístup k počítačové síti FEL ČVUT. Z počítačové sítě FEL ČVUT musíte používat:

 • Komponentu studium (KOS), což je studijní informační systém
 • Konto elektronické pošty.

Imatrikulace

Dne 5. října 2007 (pátek) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku. Účast je povinná, požadován společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu v přízemí zvláštní vyhláškou.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz studenta. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6.

Kde najdete důležité informace

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Vyplnění indexu pro zimní semestr

Název předmětuZkratkaPočet kreditůPočet hodin týdně
přednáškycvičení
Matematika 1Y01MA1733
Úvod do algebryY01ALG522
Elektrotechnika pro informatikyY31ELI632
Algoritmizace 2Y36ALG522
Úvod do operačních systémůY36UOS422
Tělesná výchovaY03TV1002
Základní školení BOZPY12BOZP02 jednorázově2 jednorázově
Bezpečnost v elektrotechnice 1Y12BP102+2 jednorázově8 celkem
Anglický jazyk 1 3  
 1. zápis do indexů až po výsledcích rozřazovacích testů - na PEO nejpozději do 12.10.2007
 2. test, který odevzdáte při zápisu, vám bude pomůckou v rozhodnutí, zda jste začátečníky či pokročilí

Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základními studijními předpisy jsou Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze a Předpis pro provádění studijních programů na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných, jejich ohodnocení kredity a dále minimální počty kreditů, které musí student v různých skupinách předmětů získat. Po společném 1. ročníku se studijní plán dělí na 4 obory. Studenti si volí obor v průběhu 2. semestru. Překročí-li počet zájemců o určitý obor kapacitu oboru, přihlíží se ke studijním výsledkům v 1. semestru.

Před každým semestrem si student zapisuje předměty na pedagogickém oddělení. V průběhu výukové části (14 týdnů) navštěvuje přednášky (účast není povinná ale doporučená) a cvičení (účast je povinná). Student získá kredity úspěšným ukončením předmětu způsobem, který je dán studijním plánem.

Pro ukončení každého předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období (u některých předmětů je zápočet klasifikovaný). Většina předmětů vyžaduje složení zkoušky. Zkoušky se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období, případně v posledních dvou týdnech výukové části (předtermíny). Po dohodě s examinátorem může vedoucí katedry povolit skládat zkoušku kdykoliv. Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny. Pokud student předmět úspěšně neukončí, může si jej zapsat podruhé.

Za 1. semestr studia je třeba získat minimálně 15 kreditů, za 1. rok studia minimálně 30 kreditů, za každý další rok minimálně 40 kreditů. Celkově je třeba ve strukturovaném bakalářském programu získat 180 kreditů (včetně 11 kreditů za bakalářskou práci) ve skladbě určené studijním plánem. Studium se ukončuje bakalářskou státní závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném ukončení bakalářského studijního programu si může každý bakalář podat přihlášku do magisterského studijního programu.

Standardní doba studia jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

V Praze, září 2007

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: