Popis předmětu - A0B38OCP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
Role:V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů pro měření a generaci elektrických signálů. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogovýc resp. analogově-číslicových obvodů a na způsob vzájemné komunikace obvodů číslicových. Laboratorní cvičení druhé části semestru jsou řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B38OCP

Osnovy přednášek:

1. Obecná struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu
2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články, izolační a modulační
zesilovače
3. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty (rozšíření znalostí z
38EMa), detektory špiček
4. Obvody pro kmitočtovou filtraci signálu, oscilátory, směšovače
5. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory
6. Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita,
rušení. Spínací a vazební obvody
7. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby
8. Analogově-číslicové převodníky (rozšíření znalostí z 38EMa)
9. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
10. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá
číslicová syntéza
11. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke standardizovaným
sběrnicím
12. Zásady návrhu analogové a číslicové části z hlediska vlastního
vyzařování a odolnosti proti rušení
13. Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů - simulace,
možnosti a omezení
14. Bloky pro virtuální instrumentaci, výhody a nevýhody virtuálních
měřicích přístrojů

Osnovy cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, organizace cvičení. Vstupní obvody měřicích
přístrojů - dynamické vlastnosti
2. Vstupní obvody měřicích přístrojů - odolnost proti rušení
3. Generátory měřicích signálů. Přímá číslicová syntéza.
4. Měřicí zesilovače napětí a proudu
5. Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
6. Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
7. Oscilátory a směšovače
8. Zadání projektu - návrh bloku měřicího přístroje, ověření modelu,
porovnání s parametry profesionálního přístroje
9. Řešení projektu - návrh
10. Řešení projektu - model I 11. Řešení projektu - model II
12. Řešení projektu - model III
13. Řešení projektu - porovnání parametrů s profesionálním řešením
14. Prezentace a vyhodnocení výsledků samostatných projektů

Literatura:

Povinná:
[1] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. Vydavatelství ČVUT, Praha 1999
Doporučená:
[2] Regtien, P. P. L.: Measurement science for engineers. London, Kogan Page Science, 2004, ISBN 1-9039-9658-9
[3] Witte, R.: Electronic Test Instruments, Theory and Applications. 2nd Edition. Prentice Hall PTR, 2002,
ISBN 0-13-066830-3

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Webová stránka:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A0B38OCP

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V


Stránka vytvořena 27.7.2021 13:50:42, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.