Popis předmětu - B0B01DRN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13101 Jazyk výuky:CS
Garanti:Habala P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Habala P. Kreditů:4
Cvičící:Dvořák J., Gromada D., Habala P., Pospíšil K. Semestr:L

Anotace:

Cílem kursu je seznámit studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvést do problematiky numerické matematiky (chyby výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických, diferenciálních i soustav lineárních). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.

Osnovy přednášek:

1. Řešení ODR separací proměnných. Vektorové pole, stabilita rovnovážných bodů.
2. Chyby v numerické matematice. Odhad derivace, řád metody.
3. Numerické řešení ODR (Euler, Runge-Kutta).
4. Struktura prostoru řešení pro homogenní lineární ODR. Charakteristická čísla.
5. Lineární ODR se speciální pravou stranou (metoda odhadu). ODR vyššího řádu numericky.
6. Kořeny funkce: metody bisekce, sečen, Newtonova. Metoda pevného bodu.
7. Soustavy: GEM, GJM. Náročnost algoritmu. Stabilita.
8. Pevný bod a iterace pro soustavy rovnic: JIM, GSM.
9. Homogenní soustavy lineárních ODR.
10. Nehomogenní soustavy. Metoda variace konstanty.
11. Numerické hledání vlastních čísel a vektorů.
12. Aplikace diferenciálních rovnic.
13. Interpolace. Opakování.

Osnovy cvičení:

1. Metoda separace proměnných.
2. Rovnice řešené separací, stabilita. Opakování tečny a Taylorova polynomu.
3. Šíření chyby v algebraických operacích. Odhad derivace.
4. Numerické řešení ODR 1. řádu. Konvergence, stabilita.
5. Homogenní lineární ODR. Počáteční podmínky.
6. Odhad řešení pro speciální pravou stranu.
7. Kořeny funkcí. Iterační metody, relaxace.
8. Homogenní soustavy lineárních ODR.
9. Soustavy lineárních ODR.
10. Soustavy lineárních ODR numericky. Numerické integrování.
11. Opakování diferenciálních rovnic.
12. Soustavy lineárních rovnic.
13. Parciální diferenciální rovnice
14. Rezerva

Literatura:

[1] Tkadlec, J.: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. ČVUT, Praha, 2005.
[2] Navara, M., Němeček, A.: Numerické metody. FEL ČVUT, Praha, 2003.
[3] Lecture notes pro přednášky.

Požadavky:

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/habala/teaching/drn.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru P 2
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 2
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 2
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 2
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 2
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 2
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 2
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 14.4.2021 05:51:21, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.